« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ МАЮТЬ БУТИ ПОНОВЛЕНІ

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ МАЮТЬ БУТИ ПОНОВЛЕНІ

Порушуючи гарантії та вимоги статті 43 Конституції і законів України, протягом усіх років незалеж­ності в Україні не тільки не вирішується питання повернення затриманої заробітної плати працівникам, а й навпаки, обсяг зарплатних боргів зростає та має тен­денцію до масовості.

Зростання заборгованос­ті із зарплати відбува­ється на тлі стрімкого знецінення трудових доходів та заощаджень, масш­табної інфляції, небувалого підвищення цін та житлово-ко­мунальних тарифів, девальва­ції гривні, що призводить до поширення масштабів і глиби­ни бідності серед працюючих, невідтворення трудового по­тенціалу, фізичної та профе­сійної деградації, зниження мотивації до праці, загострен­ня конфліктів на підприєм­ствах та в регіонах.

За даними Держстату Укра­їни, сума заборгованості із зарплати від початку 2015 року зросла на 49,3% і станом на 01.11.2015 сягала 1970,8 млн грн (без урахування тимчасово окупованої території Автоном­ної Республіки Крим, м. Севас­тополя, Донецької та Луган­ської областей). При цьому 1383,4 млн грн, або 70,2% зарплатних боргів, припадали на економічно активні підприєм­ства, з яких 247,6 млн грн, або 17,9%, борги державних під­приємств.

Кількість працівників еко­номічно активних підпри­ємств, відносно яких поруше­но право на своєчасне одер­жання заробітної плати, скла­ла 190,8 тис. осіб.

З метою поновлення кон­ституційного права працівни­ків на своєчасне отримання за­робітної плати та недопущен­ня подальшого зниження жит­тєвого рівня населення про­форганізації всіх рівнів вжива­ють всіх можливих заходів, зокрема:

1) багаторазово вимагали від Президента України, Ради національної безпеки та оборо­ни, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Уряду, цен­тральних органів виконавчої влади та роботодавців вжиття ефективних заходів задля за­безпечення своєчасної оплати праці;

2) висували вимогу повер­нути працівникам зарплатні борги під час проведення чис­ленних акцій протесту та мі­тингів, нарад та громадських слухань;

3) за ініціативою профспі­лок зазначене питання двічі цьогоріч розглядалося Коміте­том ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсій­ного забезпечення (у лютому на засіданні та квітні – кругло­му столі «Шляхи розв’язання проблем щодо погашення за­боргованості з виплати заробіт­ної плати»), де було вироблено рекомендації різним гілкам влади та соціальним партне­рам щодо механізмів розв’язання проблеми несвоєчасної виплати зарплати;

4) надіслано відповідне по­дання до Міжнародної органі­зації праці щодо невиконання Урядом ратифікованої Украї­ною Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати, яке, за інформацією Національно­го координатора МОП в Украї­ні, планується розглянути на засіданні експертів МОП до кінця 2015 року;

5) з метою активізації дій профспілок на місцях фахівця­ми ФПУ підготовлені та наді­слані членським організаціям:

– технологічна карта покро­кових дій всіх ланок профспіл­ки в разі виникнення заборго­ваності із зарплати;

– методичні рекомендації щодо порядку вирішення ко­лективних трудових спорів (конфліктів);

– зразок позовної заяви про стягнення заборгованості із зарплати та пам’ятка у вигляді Ін­формації про порядок стягнен­ня заборгованості із зарплати;

6) ініційовано розгляд пи­тання погашення заборгова­ності із зарплати на засідан­нях органів державної та міс­цевої виконавчої влади, тристоронніх соціально-економіч­них рад, комісій з питань пога­шення заборгованості із зарплат, пенсій, стипендій та ін­ших соціальних виплат тощо;

7) проводяться навчальні семінари для профактивів та роз’яснювальна робота через засоби масової інформації;

8) сприяють організації та надають правову допомогу членам профспілок з подання позовних заяв до судів та всту­пу в колективні (індивідуаль­ні) трудові спори (конфлікти).

Враховуючи стрімке зрос­тання зарплатної заборгова­ності, СПО об’єднань профспі­лок у квітні 2015 року вступив у національні колективні тру­дові спори (конфлікти) з Уря­дом і СПО сторони роботодав­ців на національному рівні.

  • ДУМКА ЕКСПЕРТА

Елла ЛІБАНОВА, директор Інсти­туту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України:

«Заробітні плати в Україні в ни­нішніх умовах мають хибний принцип нарахування і вимага­ють індексації не за показни­ком інфляції, а з урахуванням підвищення цін на тарифи та продукти харчування».

 

СФОРМОВАНО ПЛАН СПІЛЬНИХ ДІЙ

11 листопада профспілки провели пу­блічне обговорення питання погашення зарплатних боргів та механізмів забез­печення своєчасної виплати зарплати.

За результатами обговорення профспілки ініціювали додаткові заходи, зокрема:

1) направлено звернення Національній службі посередництва і примирення щодо інформування профспілкової сторони про:

– офіційну позицію НСПП і здійснені нею захо­ди в частині забезпечення виконання сторона­ми прийнятих рішень;

– рекомендації профспілковій стороні щодо мож­ливих наступних дій у разі невиконання Урядом та роботодавцями вищезазначених рішень;

– організацію найближчим часом зустрічі сто­рін колективних трудових спорів з метою обго­ворення інформації про стан виконання рішень Трудового арбітражу та Примирної комісії;

2) СПО сторони роботодавців на національно­му рівні запропоновано поінформувати проф­спілкову сторону про результати проведеного моніторингу стану зарплатної заборгованості, аналізу причин затримки виплати зарплати, пропозиції та вжиті заходи щодо їх усунення. У разі віднайдення спільних точок дотику в на­ших позиціях – об’єднати зусилля і підготувати консолідовані пропозиції, направивши їх Пре­зиденту України, Верховній Раді та Уряду;

3) направлено звернення до Мінсоцполітики з вимогою протягом 10 днів поінформувати СПО об’єднань профспілок щодо:

– стану розробки законодавчих пропозицій щодо внесення змін до ЗУ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» з метою поси­лення захисту працівників у випадку затримки виплати зарплати та подання його до кінця 2015 року до Верховної Ради;

– створення робочої групи з розробки законопро­екту щодо задоволення грошових вимог найма­них працівників у разі неплатоспроможності ро­ботодавця шляхом створення гарантійної уста­нови відповідно до домовленостей сторін;

– дати проведення наступного засідання Комі­сії з питань погашення заборгованості із зарплати (грошового забезпечення), пенсій, сти­пендій та інших соцвиплат, яке запропоновано розпочати з розгляду інформації про виконан­ня раніше прийнятих рішень комісії;

4) надано оперативну інформацію Уповноваже­ному ВРУ з прав людини за результатами профмоніторингу станом на 01.11.2015 щодо заборго­ваності із зарплати задля організації відповід­них перевірок.

  • РОБОТА НА МІСЦЯХ

1. Включати до колдоговорів положення щодо письмового інформування профкому.

2. Передбачати в колдоговорах умови про узго­дження з профкомом протягом 3 робочих днів термінів повернення заборгованої зарплати та одночасної виплати працівникові компенсації за кожен день затримки.

3. Вносити подання до Держпраці, місцевих ор­ганів виконавчої влади, територіальних органів прокуратури, вищих керівних органів підпри­ємств-боржників.

4. Ініціювати вступ у колективний трудовий спір (конфлікт).

5. Організовувати масові судові позови.

 

12.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання