« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

КАТАЛІЗАТОРИ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН

КАТАЛІЗАТОРИ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН

ВАСИЛЬ МОЙСЮК, ГОЛОВА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОХІМІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ:

«Враховуючи ситуацію, ЦР профспілки опера­тивно реагувала на стан хімічного вироб­ництва, що набув критичного ха­рактеру. Спільно із Союзом хімі­ків вона неодноразово направляла звернення до Прем’єр-міністра та Президента України щодо загрози припинення діяльності підпри­ємств із виробництва мінеральних добрив та зростання соціальної на­пруги в регіонах, в яких ці підпри­ємства розташовані. Варто зазна­чити, що реакція Уряду в цьому випадку була позитивною. В ре­зультаті підприємства з виробни­цтва азотних добрив збережено, а частина провідних підприємств галузі продовжує реалізацію ін­вестиційних проектів, які зорієн­товані насамперед на скорочення енергоспоживання та зниження собівартості виробництва продук­ції. Ці підприємства завдяки пра­вильно обраному курсу, підтвер­дженому часом, та проведенню ре­конструкції та модернізації збере­гли колективи й поступово наро­щують обсяги виробництва. Разом із тим загрози щодо зупинки під­приємств виникають постійно, тому ми із Союзом хіміків та ке­рівниками підприємств продовжу­ємо працювати в цьому напрямі.

Керівництво ЦР докладало чи­мало зусиль щодо створення спри­ятливих умов для відновлення ро­боти вітчизняних нафтоперероб­них підприємств, потужності яких спроможні переробляти до 35 млн тонн нафти на рік. Однак сьогодні внутрішній ринок нафтопродуктів насичується за рахунок імпорту, частка якого давно перевищила допустиму межу і сягає 90 і більше відсотків, що загрожує безпеці держави. У цей скрутний для краї­ни час не використовувати навіть ті потужності, які ще залишилися у робочому стані, неприпустимо. З огляду на те, що вирішення питан­ня віднесено до компетенції Уря­ду, ми звернулися до Прем’єр- міністра та Президента України з проханням створити комісію за участю відповідних державних ор­ганів, власників і керівників НПЗ, науковців, представників галузе­вої профспілки для розроблення державної Стратегії розвитку га­лузі. За дорученням Уряду профільне міністерство за­ймається вирішенням цих проблем.

Для оперативного реагу­вання на стан зайнятості працівників в умовах кри­зи ЦР профспілки постій­но проводила моніторинг руху робочої сили у тру­дових колективах. У ре­зультаті наполегливої роботи профспілок зна­чно зменшилася кіль­кість працівників, які пе­ребувають у відпустках з ініціативи адміні­страції – з 28,8 тис. осіб у 2011 році до 7 тис. осіб у 2015-му. Майже вдвічі змен­шилася кількість працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу. Разом із тим вважа­ти ситуацію задовільною не мож­на, адже й нині існує приховане безробіття, особливо в хімічній промисловості. З ініціативи ЦР профспілки з 1 січня 2012 року, че­рез галузеві угоди, підвищено мі­німальні гарантії оплати праці для працівників усіх галузей про­мисловості.

Зроблено чимало, але гострих проблем, що необхідно вирішува­ти, ще багато. Так, нестабільна си­туація в країні та перехід галузе­вих підприємств в АР Крим під юрисдикцію Російської Федерації, їх зупинка в зоні АТО призвели до значного скорочення працюючих. За п’ять років їх кількість зменши­лась на 38,3 тис. осіб, переважно на підприємствах хімічної промисло­вості. Незважаючи на стійку тен­денцію останніх років до зростан­ня заробітної плати, вона все ж за­лишається низькою. Усе ще акту­альним та проблемним є питання повернення боргів із заробітної плати, які на 1 липня ц.р. станови­ли 53,5 млн грн. Не досягнуто на­лежного впливу профспілки на умови праці та її безпеку. Залиша­ється високим рівень виробничого травматизму, потребує поліпшен­ня стан умов та безпеки праці. Не вирішено проблем, пов’язаних із кадровим та фінансовим забезпе­ченням організацій профспілки. У більшості обласних організацій відсутні правові й технічні інспек­тори, інші спеціалісти, що звужує можливості надання необхідної допомоги членам профспілки.

Ми бачимо ці проблеми і роби­мо все, щоб їх мінімізувати та ви­рішити».


VI з’їзд Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України вирішив вважати спільним завданням проф­спілки недопущення падіння рівня життя своїх спілчан, збереження робочих місць, кадрового потенціалу, забезпечення зростання заро­бітної плати та безпечних умов праці, мінімальних гарантій, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення порушення прав працівників, забезпечення сторонами переговорів у повному об­сязі виконання галузевих угод та колективних договорів, посилення громадського контролю за виконанням трудового законодавства.

 

ПРАВО МОЛОДІ НА ГІДНЕ ЖИТТЯ, ОСВІТУ, МАЙБУТНЄ

КАТЕРИНА БАРИШЕВА, ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ:

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

«Останнім часом загострилося чимало молодіж­них проблем, серед яких найголовні­шими є низький рівень життя, відсутність попиту молодих спеціалістів на ринку праці й тотальне мо­лодіжне безробіття, низький відсоток випускників навчальних закладів, які працевлаштовуються за спеціальністю, а також їх економічна та соціальна залежність від батьків; шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних конфліктів); низька народжуваність; відсутність стабільного ма­теріального забезпечення, можливостей для поліп­шення житлових умов; поганий стан здоров’я і зрос­тання рівня соціальних відхилень (злочинність, нар­команія, пияцтво та ін.); втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму.

Кілька слів про те, що сьогодні відбувається у проф­спілковому середовищі очима молодих:

– процвітає безробіття;

– заробітна плата мізерна;

– Генеральну угоду – не укладено;

– діалог із владою – майже відсутній;

– Трудовий кодекс погіршує наші профспілкові позиції;

– конкуренти міцнішають, молодшають, стають більш переконливими і посилюють свої позиції на міжнародній арені.

Спостерігаючи за цим, молодь у профспілках відчу­ває себе непотрібною, адже й насправді невелика кількість всеукраїнських профспілок і територіаль­них профоб’єднань можуть похизуватися наявністю в апаратах, в радах, президіях представників молоді.

Тому прогресивна частина суспільства часу не гає і починає самоорганізовуватися, створюючи громад­ські організації, МГО, входить до складу рад полі­тичних сил, отримуючи доступ до можливостей, ре­сурсів та дістаючи змогу приймати рішення.

Хоча, я абсолютно впевнена, що саме ФПУ, саме така величезна, потужна структура, як ми, має сьогодні мобілізувати свої зусилля і вийти на якісно новий рі­вень свого розвитку.

Отже, ми маємо стати мобільними, швидкими, йти в ногу з часом, з прогресом! Більше спілкуватися – від­стань не має бути перешкодою: відеозв’язок, скайп, Інтернет та ін. Профспілки мають опанувати ці ру­шійні сили технічного прогресу в найкоротші термі­ни. І помічниками у цьому питанні може бути саме молодь. Ми просто зобов’язані бути першими!

Серед областей України найбільший внесок у загаль­ну чисельність молоді у профспілках роблять густо­населені промислові регіони – Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Львівщина. Тому наступно­го року Молодіжній раді ФПУ обов’язково необхідно звернути увагу саме на ці регіони. До того ж ми – Мо­лодіжна рада ФПУ – плануємо провести низку семі­нарів, спрямованих на самоусвідомлення молодою людиною власної відповідальності за своє життя, свої права, кар’єру і майбутнє в цілому».

«Враховуючи ситуацію, ЦР профспілки опера­тивно реагувала на стан хімічного вироб­ництва, що набув критичного ха­рактеру. Спільно із Союзом хімі­ків вона неодноразово направляла звернення до Прем’єр-міністра та Президента України щодо загрози припинення діяльності підпри­ємств із виробництва мінеральних добрив та зростання соціальної на­пруги в регіонах, в яких ці підпри­ємства розташовані. Варто зазна­чити, що реакція Уряду в цьому випадку була позитивною. В ре­зультаті підприємства з виробни­цтва азотних добрив збережено, а частина провідних підприємств галузі продовжує реалізацію ін­вестиційних проектів, які зорієн­товані насамперед на скорочення енергоспоживання та зниження собівартості виробництва продук­ції. Ці підприємства завдяки пра­вильно обраному курсу, підтвер­дженому часом, та проведенню ре­конструкції та модернізації збере­гли колективи й поступово наро­щують обсяги виробництва. Разом із тим загрози щодо зупинки під­приємств виникають постійно, тому ми із Союзом хіміків та ке­рівниками підприємств продовжу­ємо працювати в цьому напрямі.

Керівництво ЦР докладало чи­мало зусиль щодо створення спри­ятливих умов для відновлення ро­боти вітчизняних нафтоперероб­них підприємств, потужності яких спроможні переробляти до 35 млн тонн нафти на рік. Однак сьогодні внутрішній ринок нафтопродуктів насичується за рахунок імпорту, частка якого давно перевищила допустиму межу і сягає 90 і більше відсотків, що загрожує безпеці держави. У цей скрутний для краї­ни час не використовувати навіть ті потужності, які ще залишилися у робочому стані, неприпустимо. З огляду на те, що вирішення питан­ня віднесено до компетенції Уря­ду, ми звернулися до Прем’єр- міністра та Президента України з проханням створити комісію за участю відповідних державних ор­ганів, власників і керівників НПЗ, науковців, представників галузе­вої профспілки для розроблення державної Стратегії розвитку га­лузі. За дорученням Уряду профільне міністерство за­ймається вирішенням цих проблем.

Для оперативного реагу­вання на стан зайнятості працівників в умовах кри­зи ЦР профспілки постій­но проводила моніторинг руху робочої сили у тру­дових колективах. У ре­зультаті наполегливої роботи профспілок зна­чно зменшилася кіль­кість працівників, які пе­ребувають у відпустках з ініціативи адміні­страції – з 28,8 тис. осіб у 2011 році до 7 тис. осіб у 2015-му. Майже вдвічі змен­шилася кількість працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу. Разом із тим вважа­ти ситуацію задовільною не мож­на, адже й нині існує приховане безробіття, особливо в хімічній промисловості. З ініціативи ЦР профспілки з 1 січня 2012 року, че­рез галузеві угоди, підвищено мі­німальні гарантії оплати праці для працівників усіх галузей про­мисловості.

Зроблено чимало, але гострих проблем, що необхідно вирішува­ти, ще багато. Так, нестабільна си­туація в країні та перехід галузе­вих підприємств в АР Крим під юрисдикцію Російської Федерації, їх зупинка в зоні АТО призвели до значного скорочення працюючих. За п’ять років їх кількість зменши­лась на 38,3 тис. осіб, переважно на підприємствах хімічної промисло­вості. Незважаючи на стійку тен­денцію останніх років до зростан­ня заробітної плати, вона все ж за­лишається низькою. Усе ще акту­альним та проблемним є питання повернення боргів із заробітної плати, які на 1 липня ц.р. станови­ли 53,5 млн грн. Не досягнуто на­лежного впливу профспілки на умови праці та її безпеку. Залиша­ється високим рівень виробничого травматизму, потребує поліпшен­ня стан умов та безпеки праці. Не вирішено проблем, пов’язаних із кадровим та фінансовим забезпе­ченням організацій профспілки. У більшості обласних організацій відсутні правові й технічні інспек­тори, інші спеціалісти, що звужує можливості надання необхідної допомоги членам профспілки.

Ми бачимо ці проблеми і роби­мо все, щоб їх мінімізувати та ви­рішити».

Безумовно, сьогодні необхідно посилити профспілкову роботу в напрямі відстоювання прав молоді на гідне життя, освіту, майбутнє. Цим Молодіжна рада ФПУ за підтримки керівництва Федерації і планує займатися – якісно зміцнювати свої профорганізації через залучення справжніх фахівців до роботи; більш ефективно залуча­ти молодих профспілкових лідерів до діяльності проф­спілок усіх рівнів, включати їх до складу виборних орга­нів профспілок та у кадровий резерв; активно викорис­товувати можливості ФПУ, її членських організацій за­для вирішення проблем молоді на відповідних рівнях.

12.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання