« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ГОЛОВА СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК, ГОЛОВА ФПУ: «ТРУДОВИЙ КОДЕКС НЕ ПОВИНЕН ПОРУШУВАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ У СФЕРІ ПРАЦІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ГОЛОВА СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК, ГОЛОВА ФПУ: «ТРУДОВИЙ КОДЕКС НЕ ПОВИНЕН ПОРУШУВАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ У СФЕРІ ПРАЦІ»

«Профспілки, що входять до складу Спільного представницького ор­гану об’єднань проф­спілок: Федерація профспілок України, Конфедерація вільних профспілок України, Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність», Федера­ція професійних спілок транспорт­ників України, Об’єднання всеукра­їнських автономних профспілок, зробили спільну заяву стосовно того, що новий Трудовий кодекс не повинен погіршити існуючі права працівників. Профспілки одного­лосно визначили свою позицію і з приводу того, що Трудова Консти­туція не повинна обмежувати по­вноваження профспілок у пред­ставництві на захист прав праців­ників, які вони мають за чинним трудовим законодавством та Зако­ном про профспілки. Україна – єди­на з пострадянських країн, що досі не має свого Трудового кодексу. На­разі, після підписання Угоди про асоціацію Україна–ЄС, є унікальна можливість створити таку Трудову Конституцію, яка б поєднала євро­пейські цінності, верховенство пра­ва та регулювання трудових відно­син, виходячи з кращих надбань країн ЄС.

Безперечно, маємо враховувати й українські реалії. Тому створено робочу групу з представників всеукраїнських репрезентативних профспілок, які входять до складу СПО об’єднань профспілок. Той проект Кодексу, що прийнятий у першому читанні, включає низку профспілкових пропозицій. Проте, профспілки мають ще понад 112 за­уважень та пропозицій до цього до­кумента, які ми пере­даємо парламент­ським фракціям та окремим народним де­путатам для підготовки Трудового кодексу до другого чи­тання.

Ми засте­регли Верхо­вну Раду, її профільний Ко­мітет від поспіш­ності в прийнятті но­вого Трудового кодексу. Профспілки вважають за необхід­не, щоб проект Кодексу було опу­бліковано і проведено широке гро­мадське обговорення із залученням фахівців, науковців, роботодавців, профспілок. Для цього період між першим і другим читанням має тривати не менше трьох місяців. Крім того, як того вимагали проф­спілки, проект Трудового кодексу буде направлено на експертизу до авторитетної Міжнародної органі­зації праці, яка має надати висно­вки щодо його відповідності між­народним трудовим нормам. А вже за підсумками громадського обго­ворення і фахової експертизи буде сформовано робочу групу, до якої увійдуть представники народних депутатів, роботодавців, профспі­лок, Уряду.

Якщо деякі стандарти будуть по­рушені, їх буде конче виправлено. Профспілки будуть звертатися і до структур ЄС щодо оцінки законопро­екту на відповідність нормам і ди­рективам у сфері праці та в зв’язку з тим, що наша країна підписала Уго­ду Україна–ЄС і повинна імплемен­тувати трудові та соціальні норми ЄС до національного трудового законо­давства. Це має убезпечити на­родних депу­татів від при­йняття норм Трудового кодексу, які б могли по­рушити пра­ва людини в сфері праці. З іншого боку, самі профспілки будуть вимагати від депутатів, щоб норми нового Трудового кодексу не входили в протиріччя з правами лю­дини, визначеними Конституцією України, і докладатимуть макси­мальних зусиль і дій, аби захистити права і повноваження самих проф­спілок у представництві і захисті працівників.

Заяву щодо позиції Спільного представницького органу репре­зентативних всеукраїнських об’єднань профспілок у зв’язку з прийняттям Верховною Радою в першому читанні за основу проек­ту Трудового кодексу України, а та­кож зауваження і пропозиції до нього передано Голові Верховної Ради Володимиру Гройсману, голо­ві профільного парламентського Комітету Людмилі Денісовій для врахування при прийнятті рішень під час підготовки документа до другого читання.

Наголошую, що позиція проф­спілок із цього питання була і зали­шається принциповою: ми за те, щоб в остаточній редакції нового Трудового кодексу не було норм, які тим чи іншим чином погіршать правовий захист працівника або порушать права профспілок».

Україна – єдина з пострадянських країн, що досі не має свого Трудового кодексу.

  •  112 зауважень та пропозицій до проекту Трудового кодексу ще мають профспілки, хоча той проект, що прийнятий у першому читанні, включає низку профспілкових пропозицій.
  •  Трудовий кодекс не повинен погіршувати існуючі права працівників та обмежувати повноваження профспілок у представництві та захисті їх прав.
  •  Профспілки вважають за необхідне, щоб проект Кодексу було опубліковано і проведено широке громадське обговорення.
  •  Проект Трудового кодексу буде направлено на експертизу до авторитетної Міжнародної організації праці щодо його відповідності міжнародним трудовим нормам.
  •  Не менше 3 місяців має тривати період між першим та другим читанням.

05.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання