« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

СТРАТЕГІЯ ДІЙ НА МАЙБУТНЄ

СТРАТЕГІЯ ДІЙ НА МАЙБУТНЄ На 97-й сесії Міжнародної конференції праці, яка відбулася 28 травня – 13 червня 2008 року в Женеві (Швейцарія), було заслухано звіт генераль­ного директора МОП про виконання Програми гід­ної праці під назвою «Гід­на праця: стратегія дій на майбутнє». У цьому звіті підбито підсумки прове­деної за Програмою гідної праці роботи й зроблено висновок про необхід­ність подальшої консолі­дації зусиль, спрямова­них на її виконання.

За інформацією Департа­менту міжнародних зв’язків апарату ФПУ, крім того, у звіті йдеться про не­обхідність узгодження дій за Програмою гідної праці з інши­ми існуючими програмами, які сприяють зміцненню трудових прав, зростанню зайнятості, по­силенню безпеки та просуванню конструктивного соціального ді­алогу. МОП переконана, що по­тенціал для економічного зрос­тання та соціального прогресу іс­нує у всіх країнах і що Програма є універсальною і здатною задо­вольнити потреби всіх країн.

У звіті генерального директо­ра МОП були також окреслені пріоритети, шляхи та напрями подальшої реалізації Програми гідної праці на період до 2015 року, необхідність здійснення першочергових кроків на шляху скорочення бідності, визначе­них у Цілях розвитку тисячоліт­тя, а також зазначено, що мате­ріальний прогрес не може бути сталим без зміцнення таких цін­ностей концепції гідної праці, як свобода, рівність, безпека та гідність.

МОП розробляє і реалі­зовує програми гідної праці для країн у співпраці з інши­ми міжнародни­ми агенціями. Кілька таких програм вже запроваджено, і вони дають позитивні ре­зультати.

Міжнародні профспілкові організації ого­лосили 7 жовтня 2008 року Всесвіт­нім днем гідної пра­ці. Цей день – можли­вість для профспілок та ор­ганізацій, які підтримують кон­цепцію гідної праці, провести низку заходів із залученням зна­чної кількості людей, сфокусува­ти увагу суспільства на терміно­вій потребі у новій глобалізації, а також сприяння єднанню проф­спілок на всіх континентах у прагненні досягти високої мети. Цього дня профспілки, профспіл­кові організації та інші об’єднання трудящих спільно відстоюють ідею гідної праці. У ба­гатьох країнах проходять демон­страції, концерти, конференції тощо. Заходи відбуваються на­вколо трьох основних тем: права у сфері праці; солідарність і практичні дії, пов’язані зі співро­бітництвом між профспілками на двосторонній та багатосторон­ній основі; боротьба з бідністю і нерівністю.

8 березня 2008 року Міжнарод­на конфедерація профспілок спільно з глобальними федераці­ями профспілок започаткувала кампанію «Гідна праця, гідне життя для жінок». Її метою є від­стоювання гідної праці для жі­нок та гендерна рівність у сфері праці та колективно-договірному процесі, досягнення гендерної рівності у профспілкових струк­турах та їх діяльності. Крім того, кампанія має сприяти зростанню кількості жінок у проф­спілковому членстві та на вибор­них посадах.

Необхідність такої кампанії викликана існуванням різнома­нітних форм дискримінації як за­конодавчо, так і на практиці, з якими стикаються жінки у по­всякденному житті: гендерний розрив в оплаті праці, недостат­ня охорона материнства та висо­кий рівень безробіття серед жінок.

Незважаючи на те, що Програ­ма гідної праці влаштовує прак­тично всіх, її виконання на прак­тиці є проблематичним та спо­вненим протиріч. Програмою гідної праці передбачено участь національних та міжнародних інституцій у створенні якісних робочих місць в усьому світі та досягнення спільних рішень. Од­нак урядам складно пояснити своїм громадянам, що створення та модернізація робочих місць за кордоном є важливим для гаран­тій зайнятості та зростання до­бробуту всередині країни. Деякі країни навіть закривають ринки та занижують трудові стандарти, щоб залишатися на плаву у світо­вій економіці, внаслідок чого на їх адресу лунають звинувачення у низькому рівні заробітної пла­ти та погіршенні умов праці.

 

ЩО ТАКЕ ГІДНА ПРАЦЯ?

За роки свого існування Міжнародна організа­ція праці (МОП) ухва­лила 188 конвенцій, в яких викладено міжнародні трудові стандарти, що стосу­ються таких важливих пи­тань, як робочий час, охорона праці, політика зайнятості, умови праці окремих катего­рій трудящих. Для того, щоб конвенції МОП мали закон­ний статус і були запровадже­ні кожною державою-членом МОП, їх мають ратифікувати уряди цих держав. Проте іс­нує група з восьми конвенцій про фундаментальні права, відомі як основоположні тру­дові стандарти, що застосову­ються як державами-членами МОП, так і державами, що їх не ратифікували.

МОП зробила вісім конвенцій про фундаментальні права фактичною умовою членства в організації, прийнявши у 1998 році Декларацію МОП основних принципів і прав у світі праці. У Декларації було визначено чотири принципи фундаментальних прав, викладених у вось­ми конвенціях:

– свобода об’єднання і право на укладання колективних договорів;

– ліквідація усіх форм при­мусової або обов’язкової праці;

– викоренення дитячої праці;

– усунення дискримінації при працевлаштуванні та ви­борі професії.

Через рік після ухвалення Де­кларації у 1998 році МОП об’єднала основоположні трудові стандарти разом з ін­шими трудовими правами і зробила їх одним із чотирьох головних елементів своєї Програми гідної праці. Інши­ми такими елементами є створення робочих місць і розвиток підприємств, соці­альний захист і управління, соціальний діалог.

Як уже зазначалося, Програма гідної праці містить чотири елементи: зайнятість, права, захист і діалог. Програма ґрун­тується на переконанні, що всі ці елементи потрібні для ство­рення якнайкращих умов для соціального розвитку.

Зайнятість – це:

– справедливий заробіток, що забезпечує гідне життя;

– рівне ставлення до всіх;

– гарні умови праці;

– здоров’я та безпека на робо­чому місці;

– доступ до значущої та про­дуктивної роботи;

– перспективи особистого роз­витку.

Права працівників стосовно зайнятості передбачають:

– свободу організацій;

– свободу волевиявлення;

– участь у прийнятті рішень, що можуть вплинути на жит­тя, незалежно від статі;

– право на колективні перего­вори;

– свободу від дискримінацій;

– свободу від примусової праці;

– свободу від дитячої праці;

– юридичне визнання та доступ до юридичної допомоги;

– існування трудового законодавства та домінантна роль закону.

Соціальний за­хист передба­чає:

– тісні зв’язки між продуктив­ною працею та без­пекою тих, хто з яки­хось причин не має роботи;

– захист від втрати чи скоро­чення доходів унаслідок без­робіття, травми, материнства, батьківства або похилого віку;

– чесні та вільні для вступу профспілки.

Соціальним діалогом перед­бачено, що:

– робітники мають права та мають бути представлені сво­їми організаціями;

– найкращі для усіх рішення досягають шляхом співпраці, що є основою соціальної ста­більності, соціального зрос­тання та тривалого розвитку;

- існують шляхи обговорення та розв’язання конфліктів.

  Відповідно до визначення МОП гідна праця – це про­дуктивна праця чоловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки і поваги до людської гідності. Гідна праця забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівників і членів їхніх сімей, сприяє особистому зростанню працюючих та їхній соціальній інтеграції, забезпечує людям свободу висловлювати свої погляди, об’єднуватися для того, щоб впливати на рішення, що стосуються їхнього життя, гарантує рівне став­лення та рівні можливості для всіх і кожного.

17.10.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання