« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЗА СПРАВЕДЛИВІ ПЕНСІЇ

ЗА СПРАВЕДЛИВІ ПЕНСІЇ

Головна проблема у сфері пенсійного забезпечення – постійне «заморожування» показника прожиткового мінімуму (він застосовуєть­ся при обчисленні мінімаль­ної пенсії, надбавок та під­вищень до пенсій) для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб не переглядався з 1 грудня 2013 року і становив 949 гривень. Лише з 1 вересня ц.р. рішенням Верховної Ради України зазначений соціальний стандарт підви­щено до 1074 гривень.

Офіційно встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб значно відстає від розмі­ру зазначеного показника в цінах на товари та послуги, який щомі­сячно визначається Міністерством соціальної політики. У серпні ц.р. він становив вже 2084 гривні.

Через призупинення на невизна­чений термін проведення щорічного перерахунку пенсій у зв’язку із зрос­танням середньої заробітної плати у країні не вирішується проблема зменшення розриву в розмірах пен­сій, призначених у різні роки.

Внаслідок внесення змін до по­рядку перерахунку пенсій за робо­ту після призначення пенсії пенсі­онери, продовжуючи сплачувати внески на пенсійне страхування на тих самих умовах, що й решта пра­цюючих, втратили право на адек­ватне підвищення пенсій за роботу на пенсії. Крім того, запроваджено обмеження пенсій працюючим пенсіонерам (до 15%), оподатку­вання пенсій (15%), з пенсій утри­мується військовий збір (1,5%).

Незважаючи на складну ситуа­цію на ринку праці, особливо віднос­но осіб передпенсійного віку, скасо­вано дострокове пенсійне забезпе­чення за півтора року до досягнення пенсійного віку осіб, звільнених із роботи у зв’язку зі змінами в органі­зації праці (скорочення штату, реор­ганізація виробництва тощо) чи не­відповідністю займаній посаді за станом здоров’я.

Однією з основних причин низь­кого рівня пенсійного забезпечен­ня є брак коштів, які надходять до Пенсійного фонду. Якщо до 1992 року в країні працювало понад 26 мільйонів громадян, то нині (на 1 липня 2015 р.) лише 10,2 мільйона. При цьому кількість осіб, які отри­мують пенсії в органах Пенсійного фонду, на 1.07.2015 р. становила 12 251,6 тисячі осіб. Залишається низькою заробітна плата, існує значна заборгованість з її виплати. За висновками експертів, в Україні обсяги тіньової зарплати станов­лять близько 50% від її офіційної виплати, з якої не сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду.

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду на 2015 р. заплановано на рівні 15,1 мільярда гривень.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

 

ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

Федерація профспілок України постійно домагається від Уряду вжит­тя заходів, реалізація яких дозволить істотно збільшити надходження до Пенсійного фон­ду, ліквідувати дефіцит пенсійних коштів і забезпечити поступове підвищення рівня пенсійного за­безпечення громадян.

Для належного наповнення бю­джету Пенсійного фонду пропону­ється, зокрема, проведення рефор­мування системи оплати праці, за­безпечення дієвих заходів з легалі­зації зайнятості та доходів, запро­вадження спеціальних програм сприяння зайнятості молоді та осіб передпенсійного віку.

Протягом 2015 року Федерацією профспілок України проведено безстрокову акцію із захисту соці­ально-економічних прав та інтересів громадян. У ході акції прове­дено низку зустрічей із керівни­цтвом Верховної Ради та лідерами депутатських фракцій у парламен­ті з метою досягнення домовле­ностей про внесення до порядку денного Верховної Ради соціально значущих законопроектів та при­скорення їх розгляду. Зокрема, у сфері пенсійного страхування пер­шочерговими профспілки вважа­ють питання забезпечення належ­ної індексації доходів громадян, у т.ч. пенсій, скасування оподатку­вання пенсій, відновлення у повно­му обсязі пенсійного забезпечення працюючих пенсіонерів, удоскона­лення порядку формування про­житкового мінімуму.

До колективного спору (конфлік­ту) між СПО об’єднань профспілок та Кабінетом Міністрів України уві­йшли вимоги профспілок щодо необхідності поновлення з 2016 року щорічного «березневого» під­вищення пенсій та права на до­строковий вихід (за півтора року до досягнення пенсійного віку) на пенсію працівників, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства (організації, установи) чи скоро­чення чисельності або штату пра­цівників. У ході тривалих перего­ворів представники влади виявили готовність розглянути зазначені питання під час підготовки проек­тів бюджетів страхових фондів на наступний рік за умови недопу­щення збільшення дефіциту Дер­жавного бюджету та цих фондів.

 

НЕ ДОПУСТИТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ


ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ ВЛАДИ НЕГАТИВНО ВПЛИНУЛИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

Протягом 2014–2015 років до законо­давства у сфері соціального стра­хування було внесено низку змін, які негативно вплинули на соціальний захист працівників та членів їхніх сімей: скасо­вано санаторно-курортне лікування працівників за рахунок коштів соціаль­ного страхування, зупи­нено індексацію та підви­щення страхових виплат потерпілим на виробни­цтві, зменшено розміри одноразових виплат по­терпілим на виробництві та оплати лікарняних листків.

Нині Міністерство фінан­сів, а також інші мініс­терства опрацьовують пропозиції щодо змен­шення розміру єдиного внеску на соціальне стра­хування, що призведе до зниження рівня та погір­шення умов надання страхових виплат і соці­альних послуг у сфері со­ціального страхування.

З метою посилення соці­ального захисту працюю­чих ФПУ пропонує:

– визначення економічно та соціально обґрунтова­ного розміру єдиного со­ціального внеску та про­порції його розподілу за видами соціального стра­хування для забезпечен­ня повноцінного надхо­дження коштів до фондів соціального страхування для уникнення порушен­ня прав застрахованих осіб на своєчасне і в по­вному розмірі отримання страхових виплат і соці­альних послуг;

– вжити заходів для га­рантованого забезпечен­ня застрахованих осіб мі­німальними гарантіями матеріального забезпе­чення: на випадок безро­біття – у розмірі не мен­ше прожиткового мініму­му для працездатної осо­би; у разі нещасного ви­падку на виробництві та професійного захворю­вання – у розмірі не мен­ше прожиткового мініму­му для працездатної осо­би у перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності;

– відновити перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання на ко­ефіцієнт зростання се­редньої номінальної за­робітної плати у галузях національної економіки за минулі роки та забез­печити їх перерахунок у подальшому;

– відновити надання пра­цюючим санаторно-курортного лікування за рахунок страхових коштів;

– передбачити відповідні компенсатори надхо­джень та гарантії дер­жавного бюджету, у разі виникнення дефіциту ко­штів у системі загальнообов’язкового державно­го соціального страху­вання при зменшенні розміру єдиного соціаль­ного внеску, з метою не­допущення зменшення страхових виплат та ма­теріального забезпечен­ня застрахованим особам і членам їхніх сімей;

– забезпечити цільове ви­користання страхових коштів виключно на по­треби застрахованих осіб.

17.10.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання