« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

Питання недопущення зни­ження життєвого рівня на­селення, своєчасної та гід­ної оплати праці, підвищен­ня розмірів основних дер­жавних соціальних гарантій і стандартів багаторазово порушувалися Федерацією профспілок України в звер­неннях до Президента, Вер­ховної Ради, голів депутат­ських фракцій, Уряду, цен­тральних органів виконав­чої влади.

Так, було розроблено низку за­конопроектів для відновлен­ня соціально-економічних прав громадян, які ФПУ все­бічно позиціонувала, зокрема щодо:

– поетапного підвищення соці­альних стандартів та гарантій у 2015 році (внесений до парламенту народним депутатом України С. Капліним у рамках співробітни­цтва, реєстр. № 2239 від 25.02.2015);

– вдосконалення порядку фор­мування розміру прожиткового мі­німуму (внесений до парламенту народним депутатом України С. Капліним у рамках співробітни­цтва, реєстр. № 2238 від 25.02.2015).

Крім того, за наполяганням профспілок, соціальними партне­рами в рамках Національної тристоронньої соціально-економічної ради активізовано роботу з рефор­мування оплати праці в Україні, яке ґрунтується на принципах і за­садах законодавства розвинених європейських країн, впровадження європейських стандартів життя згідно Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020».

З метою компенсації інфляцій­ного знецінення доходів населен­ня, підвищення платоспроможнос­ті громадян і скорочення гігант­ського розриву між українськими реаліями та європейськими стан­дартами, за наполяганням проф­спілок, а також на виконання ви­мог чинної Генеральної угоди, ще в лютому розпочато переговори сторін соціального діалогу щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати в 2015 році з ура­хуванням інфляційного знецінен­ня за 2014–2015 роки та визначення її розміру на 2016 рік.

Беручи до уваги економічні зо­внішні і внутрішні труднощі, профспілки запропонували соці­альним партнерам встановити мі­німальну заробітну плату:

– з 1 січня 2016 року – на рівні фактичного прожиткового мініму­му з урахуванням податку на дохо­ди фізичних осіб, військового збо­ру та інфляції;

– з 1 грудня 2016 року – на рівні фактичного прожиткового мініму­му, в складі якого вартість продук­тів харчування складає 45%, з ураху­ванням податку на доходи фізичних осіб, військового збору та інфляції.

Водночас, використовуючи всі законодавчі механізми для забез­печення трудових прав працівни­ків, СПО об’єднань профспілок вступив у національний колектив­ний трудовий спір (конфлікт) з Ка­бінетом Міністрів, однією з вимог якого було внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту щодо підвищення з 1 липня та 1 грудня 2015 року розміру прожит­кового мінімуму, мінімальної за­робітної плати та збільшення поса­дового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою відповідної компенсації їх інфляційного знецінення.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ АПАРАТУ ФПУ

 

ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНИХ УМОВ ПРАЦІ ДОСІ НЕ ВИРІШЕНІ

На жаль, профспілки вимуше­ні констатувати, що питан­ня забезпечення гідних умов праці в Україні досі за­лишаються невирішеними. Вимоги та пропозиції профспілок щодо ре­алізації на практиці європейських процедур ведення соціального діа­логу стосовно визначення проблем у сфері праці та напрацювання шляхів ефективного їх розв’язання, збереження рівня оплати праці в кризових умовах не виконані, пере­говорний процес із визначення роз­міру мінімальної зарплати затягу­ється, конструктивний соціальний діалог не відбувається.

Замість запровадження ефек­тивних реформ в економічній сфе­рі з метою стабілізації роботи під­приємств, впровадження високо­продуктивної та високооплачува­ної праці на осучаснених робочих місцях, пошуку ефективних засо­бів наповнення державного бюдже­ту Уряд проводить політику «затя­гування пасків», беручи антина­родні зобов’язання задля отриман­ня від Міжнародного валютного фонду кредитів, за які надалі дове­деться розплачуватися пересічним українцям подальшим зниженням рівня життя.

 

40% ПРАЦЮЮЧИХ УКРАЇНЦІВ ЖИВУТЬ У ЗЛИДНЯХ

За оцінками експер­тів, частка бідних українців серед пра­цюючих осіб протя­гом останніх років постій­но зростає:

– у 2013 році вона становила 20%;

– протягом 2014 року вна­слідок запровадження над­звичайно жорстких заходів бюджетної економії рівень бідності в Україні збіль­шився в 1,5 раза та сягнув позначки у 30%;

– у 2015 році підвищення цін і тарифів призводить до зростання масштабів і глибини бідності щонай­менше вдвічі.

Левову частку працюючих бідних складають праців­ники бюджетної сфери. Адже розмір базового та­рифного розряду ЄТС, за яким нараховується зарплата для цієї категорії працівників, на 30% менше розміру мінімальної зарплати та становить 1012 грн.

Насправді ситуація є ще більш катастрофічною, адже офіційно встановлені мінімальні розміри зарпла­ти і пенсії на основі штучно заниженого прожиткового мінімуму дають хибне уяв­лення про падіння рівня життя, а це, в свою чергу, недостовірно характеризує бідність, у тому числі серед працюючого населення, а також спотворює ре­зультати виконання Україною Цілей розви­тку тисячоліття щодо боротьби з бідністю, скорочення нерівності та підвищення якості життя українців.

На порушення чинно­го законодавства набо­ри продуктів харчу­вання, непродоволь­чих товарів і послуг для визначення про­житкового мінімуму в Україні не перегляда­лися 15 років. За напо­ляганням профспілок, уря­дова сторона нарешті роз­почала роботу з актуаліза­ції зазначених наборів для основних соціальних та де­мографічних груп населен­ня, однак напрацьовані Мінекономрозвитку проек­ти наборів не враховують норм ні міжнародного, ні національного законодав­ства та ще більше консер­вують бідність в країні, а відтак не сприяють досяг­ненню європейського рівня життя людей. Водночас га­небна практика ігноруван­ня Міністерством соцполі­тики ЗУ «Про прожитковий мінімум» і рішення Кон­ституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 щодо збільшення прожит­кового мінімуму для пра­цюючих осіб на суму обов’язкових платежів ще більше викривлює ката­строфічне положення на­йманого працівника.

Згідно з розрахунками за узгодженою сторонами ро­ботодавців і профспілок формулою, фактичний роз­мір прожиткового мініму­му для працездатних осіб у цінах серпня 2015 року, ско­ригований на суму обов’язкових платежів, мав стано­вити 3135 грн. Таким чи­ном, затверджена Держав­ним бюджетом України на 2015 рік мінімальна зарплата у серпні склала лише 38,9% мінімально допусти­мих потреб працівника.

17.10.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання