« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОФСПІЛКИ СУДНОБУДІВНИКІВ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОФСПІЛКИ СУДНОБУДІВНИКІВ

О сновною метою діяль­ності Профспілки пра­цівників суднобудуван­ня України в найближ­чий час є сприяння від­родженню промислового потенці­алу суднобудування, посилення громадського контролю на підпри­ємствах галузі, активний розвиток дієвого соціального діалогу, про­довження співпраці з Асоціацією суднобудівників «Укрсудпром» та всеукраїнськими об’єднаннями ро­ботодавців. Також серед пріорите­тів – сприяння реалізації поло­жень морської доктрини в питан­нях розвитку галузі, участь у реа­лізації Стратегії розвитку судно­будівної промисловості України, ініціативність щодо вдосконален­ня законодавства з метою захисту виробника, дієвий захист колек­тивних та індивідуальних прав й інтересів членів профспілки.

У складі ФПУ Профспілка про­довжуватиме реалізацію заходів щодо забезпечення єдності, солі­дарності, демократичності та ко­легіальності дій виборних проф­спілкових органів усіх рівнів, без­умовне виконання статутних ви­мог і прийнятих рішень, забезпе­чення виконавчої дисципліни, по­силення контрольних функцій усі­ма її організаційними ланками.

У своїй діяльності Профспілка керується «Стратегією діяльності ФПУ на 2021–2026 роки» та «Основни­ми напрямками діяльності Проф­спілки працівників суднобудуван­ня України на 2021–2026 роки».

Особливу увагу Профспілка зо­середжує на посиленні правоза­хисної діяльності через громад­ський контроль на всіх підприєм­ствах галузі за додержанням робо­тодавцями законодавства про пра­цю та умов виконання колектив­них договорів, наполягаючи на внесенні змін до законодавства щодо встановлення у колективних договорах більш високих гарантій для членів профспілки, поширенні норм Генеральної, Галузевої, Між­галузевої та Територіальної угод на всіх суб’єктів господарювання, які ухиляються або не беруть учас­ті в колективних переговорах.

Пріоритетним і актуальним на­прямом діяльності Профспілки є погашення багатомільйонної за­боргованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств галузі, а також сприяння впрова­дженню у галузі європейських стандартів, значному розширенню основних стандартів та гарантій оплати праці для працюючих. Профспілка домагатиметься упро­вадження галузевих стандартів оплати праці з урахуванням зв’язку розміру заробітної плати з кількістю праці й групами фізич­ної активності працівників, рів­нем складності та кваліфікації праці, при цьому встановлення та­ких галузевих мінімальних гаран­тій оплаті праці, які перевищують рівень загальнодержавної міні­мальної заробітної плати, визна­ченої відповідно до законодавства.

Ще одним кроком Профспілки є сприяння розвитку економіки, від­родженню промисловості суднобу­дування – однієї із стратегічних галузей України. Суднобудівна га­лузь на сьогодні має базовий нау­ковий та промисловий потенціал, необхідний для розвитку суднобу­дування в Україні.

В умовах жорсткої конкуренції на світових ринках необхідно фор­мувати єдині структурні схеми, які, не порушуючи існуючих рин­кових відносин, дозволяють опти­мізувати управлінські, фінансові, технологічні функції та забезпечу­ють оновлення виробничих потуж­ностей, що відповідає сучасній сві­товій практиці та здійснюється більшістю суднобудівних держав.

Профспілка й надалі проводити­ме практику обміну досвідом проф­спілкової роботи як на рівні пер­винних, територіальних профспіл­кових організацій, так і на рівні об­ласних міжгалузевих профспілок.

Мета Профспілки – здійснюва­ти представництво із захисту тру­дових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан та бути активним і впливовим учасником громадянського суспільства.

ІНФ. ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Оксана ПОТАПКО народилась у м. Києві, закінчила юридичний фа­культет АПСВТ ФПУ та Інституту економіки і права «Крок». Магістр права. З 2003 року – в апараті ЦК Профспілки працівників суднобуду­вання України, 2016 року обрана на посаду заступника голови Профспілки. 21.10.2021 VII з’їзд Профспілки працівників суднобуду­вання України обрав її головою Профспілки.

13.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання