« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

Будуємо стабільне завтра

Будуємо стабільне завтра

Харківська обласна організація Профспіл­ки працівників енергетики та електротех­нічної промисловості України та її вибор­ний орган – Харківський обком профспілки у червні 2013-го святкують 60-річний ювілей. «Укрелектропрофспілка» об’єднує підпри­ємства двох взаємодоповнювальних галузей – енергетики та електротехніки, відтак вва­жається унікальною. Деякі скептики можуть сказати, що це перебільшення, та можна з гордістю стверджувати, що ювіляри працю­ють в одній із ключових і стратегічно важли­вих галузей нашої держави.

За інформацією комісії з питань організацій­ної роботи Харків­ського обкому «Укрелектропрофспілки», профспілка працівників енерге­тики та електротехнічної про­мисловості об’єднує у своїх ла­вах понад 200 тисяч осіб, а Хар­ківський обком – одна із най­більших організаційних ланок (близько 30 тисяч осіб). Упро­довж 60-річної історії розвитку організації обласному й проф­спілковим комітетам, фахівцям і пересічним членам профспіл­ки довелося виконувати чималу кількість завдань, серед яких – будівництво теплоелектростан­цій і теплоелектроцентралей. Чого тільки варті забезпечення безперебійного постачання електроенергії у селища й око­лиці Харкова в 50-х роках мину­лого століття, організація праці та проведення суботників, контроль за будівельно-монтажними роботами під час бу­дівництва Зміївської ГРЕС (таку назву тоді вона мала), Харків­ської ТЕЦ-5, санаторію-профілакторію заводу «Електроваж­маш», санаторію «Рай-Оленівка», участь в управлінні вироб­ництвом і вирішенні питань з охорони праці на підприємствах галузі, організація соцзмагань, проведення зльотів-конкурсів фахівців та багато іншого.

За ініціативою та під контролем обкому профспілки було побудовано й обладнано 13 піо­нерських таборів для дітей пра­цівників галузі, лижна туристсько-спортивна база, 18 бібліо­тек, відновлено 6 палаців куль­тури, 14 баз відпочинку, у відо­мчі будинки з гуртожитків від­селено тисячі родин. Реоргані­заційні процеси, що почалися в Україні після проголошення незалежності, курс на ринкову економіку потребували зміни стилю діяльності профспілок. Необхід­но було шукати нові методи і форми робо­ти в умовах кризи у промисловості та енергетиці. Керую­чись інтересами чле­нів профспілки щодо стабілізації ситуації, Харківський облас­ний комітет брав активну участь у формуванні та виро­бленні нестандартних шляхів розв’язання проблем. Після ви­никнення у 90-х роках боргів із заробітної плати, зниження со­ціальних гарантій профспілкові активісти брали участь у пер­ших масових акціях протесту, демонстраціях, мітингах, піке­туванні місцевих органів влади та самоврядування, захищаючи права та інтереси членів проф­спілки, трудящих і населення Харкова та області.

Харківський обласний комі­тет «Укрелектропрофспілки» був одним з ініціаторів розро­блення першої профспілкової вимоги незалежної України до органів влади – Президента України, Кабміну, ВРУ, мініс­терств і відомств. Тоді вперше на території Харківщини на Змі­ївській ГРЕС зібралися пред­ставники теплоелектростанцій всієї України й виробили осно­вні вимоги та пропозиції щодо стабілізації ситуації в енергети­ці України, ліквідації боргів із виплати зарплати. Вони стали основою для ініціювання трудо­вого конфлікту з Кабінетом Мі­ністрів і Міненерго України. У роботі примирювальної комісії ЦК «Укрелектропрофспілки» з профспілкової сторони активну участь брав голова Харківсько­го обкому профспілки Микола Іванович Кригін. На підприєм­ствах області в рамках всеукра­їнської акції протесту відбува­лися припинення виробництва (страйки) у зв’язку з неприйнят­тям органами влади і управлін­ня належних заходів щодо стабі­лізації економіки. Все це тією чи іншою мірою сприяло певним зрушенням, здавалося б, у безви­хідній ситуації.

З урахуванням ви­мог і пропозицій Хар­ківської «Укрелек­тропрофспілки» були ухвалені закони України «Про проф­спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні до­говори і угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці» тощо. Облпрофорганізація брала й бере активну участь у формуванні пропозицій до Гене­ральної, галузевих і територі­альних (регіональних) угод та інших нормативно-правових ак­тів. На початку 2000-х років си­туація стабілізувалася. Були ліквідовані борги із зарплати, на підприємствах галузі були укладені соціально спрямовані колдоговори. На жаль, криза 2008 року знову потребувала вжиття дієвих заходів та відпо­відних кроків із боку профспіл­ки, Харківського обкому щодо збереження трудових колекти­вів, соціальних гарантій колек­тивних договорів. На Президії обласного комітету профспілки було прийнято рішення про що­місячний моніторинг ситуації на підприємствах галузі (триває до сьогодні), збереження базо­вих параметрів, затверджених у колдоговорах і угодах. Це забез­печило певну стабільність соціально-економічної та право­вої ситуації на підприємствах та організаціях області.

Новітня історія розвитку Хар­ківської обласної організації та обкому «Укрелектропрофспіл­ки» нерозривно пов’язана з кон­цепцією діяльності організації: бути серед людей і для людей, забезпечення гідного рівня жит­тя членів профспілки. Нині профруху необхідні сучасні форми й методи роботи, новий рівень взаємин і соціального діалогу. Тож обком намагається пере­ймати кращий досвід профспіл­кової роботи не тільки в Украї­ні, а й за кордоном, застосовую­чи його в нинішніх реаліях.

Так, Харківський обласний ко­мітет проводить активну роботу з навчання профкадрів і активу на підприємствах галузі та у сво­єму навчально-методичному центрі. Створено сучасну систе­му з підготовки профкадрів і ак­тиву. Тільки з допомогою фахів­ців Харківського соціально-економічного інституту підви­щили свою кваліфікацію і отри­мали посвідчення державного зразка понад 300 профактивістів. Проводяться планові семінари для головних бухгалтерів і скарб­ників профкомів і підприємств галузі, працівників, відповідаль­них за ведення кадрового діло­водства. Щокварталу проводять­ся президії з актуальних проблем галузі та профроботи, щомісяця проходять наради-семінари з го­ловами профкомів (їх заступни­ками). Майже 10 років діє Моло­діжна рада облпрофорганізації. Цього року відбулася вже XXIII обласна Спартакіада, щороку проводяться шахово-шашкові турніри, фотоконкурси.

Достойно пройти великим шляхом історії Харківському обкому «Укрелектропрофспіл­ки» вдалося завдяки славній плеяді профспілкових активіс­тів і ветеранів профруху. Безу­мовно, грамотна позиція Прези­дії обкому профспілки, голови обласної організації профспіл­ки Миколи Кригіна всіляко сприяла нарощуванню, розви­тку і примноженню традицій профспілкового руху не тільки області, а й України. Микола Кригін стояв біля витоків фор­мування I Статуту Федерації Не­залежних Профспілок України (потім – ФПУ), був членом Ради ФПУ й до 2013 року – членом Міжнародної організації За­гальної Конфедерації профспі­лок. Упродовж багатьох років він є активним учасником орга­нізаційної комісії Ради ФПУ, за­ступник голови ЦК «Укрелек­тропрофспілки» з електротехні­ки. За внесок у розвиток галузі нагороджений знаком «Заслу­жений енергетик України».

ФПУ також удостоїла Миколу Кригіна нагрудним знаком «За­служений працівник профспі­лок України». Сила Харківсько­го обкому профспілки в тому, що робиться акцент на людині пра­ці, рядовому членові профспіл­ки. Сьогодні, коли приходять нові власники, як правило, з мер­кантильними намірами, тільки за незалежними, самодостатні­ми і солідарними членами проф­спілки, профактивом, профорга­нізаціями та об’єднаннями май­бутнє профспілкового руху України. «Всі ми разом закріпи­ли за собою звання організації, що користується повагою і авто­ритетом у членів профспілки, колег і соціальних партнерів не тільки на рівні підприємств, ор­ганізацій області, а й на рівні всеукраїнських і міжнародних профспілкових об’єднань, – на­голошують ювіляри. – Вважаємо за необхідне наголосити, що тільки разом ми можемо будува­ти наше майбутнє!»

16.06.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання