« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

Тернистий шлях до успіху довжиною у чверть століття

Тернистий шлях до успіху довжиною у чверть століття

 Розвиток профспілок та їх спромож­ність захищати людину праці у склад­них сучасних умовах насамперед залежить від професіоналізму проф­спілкових лідерів. До них висува­ються досить високі вимоги: відпо­відальність, компетентність, уміння знаходити, аналізувати та використо­вувати інформацію, здатність до твор­чої, самостійної та командної праці тощо. У будь-якій ситуації необхідно бути гідним партнером і, якщо треба, – опонентом представникам робото­давців і влади, які постійно підвищу­ють свій фаховий рівень.

 Навчально-методичний центр (НМЦ) Федерації профспілкових органі­зацій (ФПО) Чернігів­ської області всі свої зу­силля спрямовує на професійну перепідготовку профспілкових лідерів. Розвиток профспілкової освіти тут розглядають як інвес­тиційний проект, що має сприя­ти підвищенню ефективності роботи профспілкових організа­цій усіх рівнів у майбутньому.

Розвиток системи профосвіти області перебуває під постійною увагою обласної Федерації проф­спілок, яку очолює Микола Бог­дан. Із 1995 року цим питанням активно та цілеспрямовано за­ймається навчально-методична рада з навчання профспілкових кадрів та активу ФПО на чолі із заступником голови ФПО Петром Чорноротом. Окрім того, при НМЦ упродовж трьох років успішно діє викладацька рада, яку очолює кандидат еко­номічних наук, доцент Чернігів­ського державного технологіч­ного університету, позаштатний викладач підприємства «НМЦ» профспілок Світлана Задорож­на. Серцем НМЦ вважається на­вчальний відділ у складі чоти­рьох спеціалістів. Кожен із них – не тільки організатор навчан­ня, а й викладач із певного на­пряму профнавчання. Для про­ведення занять ми залучаємо наших позаштатних викладачів – тренерів-професіоналів.

Чернігівський НМЦ прово­дить велику методичну роботу. Щороку навчальний відділ спільно з ви­кладачами розробляє і впроваджує нові тренінги та семінари. Протягом навчально­го року ми готуємо близько десяти нових або повністю оновле­них інформаційно-методичних посібни­ків. Завдяки цьому до нас приїздять на­вчатися не тільки профспілковці з Чер­нігівської області, а й з усієї України. Щороку ми приймаємо близько 15 груп представників всеукраїнських галузевих профспілок і регіо­нальних профоб’єднань.

Упродовж 15 років триває парт­нерська діяльність головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, ФПО та НМЦ. Що­місяця ми проводимо 2–3 семіна­ри в містах і районах області з пи­тань трудового законодавства та колдоговірного процесу, у яких беруть участь як представники профспілок, так і роботодавців. У співпраці з територіальним управлінням Держгірпромнагляду та ВД Фонду соцстраху від нещасних випадків на виробни­цтві та профзахворювань у Черні­гівській області проводяться кур­си з питань охорони праці, після яких слухачі отримують посвід­чення встановленого зразка. Тільки за 2012 рік навчання про­йшли майже 600 відповідних спе­ціалістів роботодавців і пред­ставників профспілок із питань охорони праці. Спільно з управ­лінням сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проводить­ся чимало заходів щодо впрова­дження гендерних підходів у ро­боту профорганізацій, поширен­ня інформації із гендерної про­блематики в суспільстві. Щороку ми організовуємо відповідні те­матичні науково-практичні кон­ференції.

Сьогодні, у переддень нашо­го 25-річчя, хочеться із вдячніс­тю згадати тих, хто в далекі 20-ті роки минулого сто­ліття розпочинав навчання профакти­вістів у Чернігів­ській області, а зго­дом, у післявоєнні роки, відбудовував профспілковий рух.

У 50–60-ті роки ми­нулого століття по всій Україні широко­го поширення набу­ло створення проф­спілкових курсів. Чернігівська облпрофрада ухвалила рішення про організацію таких курсів у 1965 році, але тоді не було ані професійних виклада­чів, ані необхідної матеріально-технічної бази для навчання. Першим директором профкурсів було призначено досвідченого педагога й організатора, людину великого життєвого досвіду та доброї душі Віктора Чуєнка.

Однак розширення навчаль­ної діяльності потребувало ство­рення належних умов для слу­хачів курсів. 1984 року з ініціа­тиви голови облпрофради Васи­ля Сильченка та за підтримки першого секретаря обкому пар­тії Леоніда Палажченка прези­дія облпрофради прийняла рі­шення про будівництво примі­щення профкурсів на 150 осіб.

Після відкриття у 1987 році но­вого семиповерхового комфорта­бельного приміщення профспіл­кові кадри та актив області по­чинають підвищувати у центрі свою професійну кваліфікацію. Уже наприкінці 1988 року в цен­трі працювало 65 співробітників, сім із яких – у складі навчально­го відділу. Щороку тут навчало­ся понад 10 000 слухачів; семіна­ри і курси тривали від одного дня до двох тижнів, під час на­вчального процесу використову­валися сучасні технічні засоби та методичні розробки.

Однак на початку 90-х років налагоджена система неперерв­ної профспілкової освіти була зруйнована. У нових ринкових умовах необхідно було змінюва­ти тактику профспілкової робо­ти: переходити до наполегливо­го, професійного соціально-правового захисту. Для цього слід було готувати профлідерів нової формації, які виявляться спроможними захищати закон­ні права та інтереси людини праці.

Розуміючи важливість збере­ження системи підготовки проф­спілкових кадрів і активу в но­вих умовах, президія ФПО, галу­зеві обкоми профспілок приді­ляли особливу увагу НМЦ проф­спілок і надавали йому допомо­гу в роботі.

Нині Чернігівський НМЦ – один із лідерів профспілкової освіти України, базовий центр для проведення заходів всеукра­їнського значення та дієвий еле­мент інфраструктури соцдіало­гу. Саме тут постійно відбува­ються зустрічі представників профспілок, влади, громади, біз­несу, на яких вирішується ши­роке коло питань соціальної спрямованості.

На базі НМЦ обласні органі­зації галузевих профспілок ор­ганізовують семінари для свого профспілкового активу та бе­руть активну участь у всіх на­вчальних заходах центру.

Крім того, НМЦ практикує проведення семінарів у збірних групах, які включають представ­ників різних галузевих профспі­лок. Так, ми навчаємо бухгалте­рів, лідерів первинок, комісій профкомів, студентський профактив. Майже щомісяця відбува­ються семінари для керівників і спеціалістів апаратів ФПО та об­комів галузевих профспілок.

Успішно проводиться навчан­ня у школах профактиву в тру­дових колективах підприємств і районах області. Часто такі се­мінари збирають не тільки ак­тивістів профорганізації, а й пе­ресічних працівників підпри­ємств, установ, організацій. Адже знання та навички, яких набувають слухачі курсу, допо­магають не тільки вирішувати профспілкові чи виробничі про­блеми, а й сприяють розвитку людини як особистості.

Велика увага приділяється роботі з профспілковою молод­дю. Протягом навчального року регулярно організовуються семі­нари й тренінги для студентсько­го профактиву, учнів закладів профтехосвіти, запроваджують­ся профспілкові уроки та уроки гендерної рівності в школах. При цьому центр постійно шукає нові форми й методи роботи з підростаючим поколінням, зо­крема, активізує свою діяльність у соцмережах та Інтернеті.

Навчально-методичний центр профспілок розвиває міжнарод­ні контакти. Із 2004 року триває співпраця НМЦ із викладачем Данської профспілки SID (3F) Пе­ром Айзенрайхом. Досвід інозем­них колег, осмислення передово­го євродосвіду дає змогу по-новому поглянути на майбутнє системи профосвіти. Не припи­няється постійна співпраця з провідними навчальними закла­дами профспілок Росії та Білору­сі, які мають успішний досвід і численні напрацювання. На базі НМЦ регулярно проводять свої заходи представники міжнарод­них профспілок IUF та UNI, які представляють працівників ви­робництва і сфери послуг.

Забезпечення ефективної ді­яльності підприємства, еконо­мічного зростання в умовах кон­куренції на ринку готельних, ресторанних, конференц- і на­вчальних послуг невід’ємно пов’язані з постійним підвищен­ням стандартів роботи персона­лу. Для співробітників НМЦ по­стійно проводяться тренінги на різноманітні теми, спрямовані на підвищення ефективності праці; викладачі підвищують свою кваліфікацію на семінарах, конференціях, тренінгах у різ­них куточках України. Лише по­стійний розвиток допомагає на­шим працівникам повною мірою реалізувати свій потенціал.

20.12.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання