« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗАЯВА ФПУ

ЗАЯВА ФПУ

Останнім часом Федерація профспілок України – найчисельніша громадська організація – піддається масованим інформаційним атакам.

З цією метою для поширення брехливої інформації про діяль­ність ФПУ створені Телеграм-ка­нали, проводяться електронні розсилки через спеціально ство­рену електронну пошту gmail від імені Голови ФПУ на електронні бази даних не лише працівників апарату і членських організацій ФПУ, але й, що викликає окремий подив, – міжнародних партнерів Федерації, які послідовно висту­пають на підтримку України. На окремих акаунтах у Facebook роз­міщуються матеріали, спрямова­ні на провокування внутрішніх конфліктів у організації. В попу­лярних Інтернет-виданнях публі­кується фіктивна інформація, спрямована на провокацію і збу­рення профспілкового активу, дискредитацію міжнародного імі­джу українських профорганіза­цій. Все це виглядає як добре спланована і профінансована ін­формаційна кампанія по дискре­дитації Федерації.

В умовах агресивної війни, розв’язаної російським агресором проти України, напередодні клю­чових міжнародних подій у світо­вій профспілковій спільноті, а саме: Ювілейного Конгресу Євро­пейської Конфедерації Профспі­лок, 111-ї сесії Міжнародної Кон­ференції Праці, на яку запрошені голови держав світу, позачергово­го виборного Конгресу Міжнарод­ної Конфедерації Профспілок, все це виглядає, як спроба дискреди­тувати ФПУ за її активну антира­шистську позицію на міжнарод­ній арені, послідовну підтримку держави Україна, її збройних сил, активну позицію у соціальному діалозі, гуманітарній допомозі спілчанам та населенню України. В цій ситуації, керівництво ФПУ було вимушено офіційно зверну­тись до Служби Безпеки України з метою виявлення дійсних замов­ників цієї кампанії «чорного» піа­ру, з’ясування їх справжніх цілей та завдань.

Керівництво Федерації профе­сійних спілок та її членські орга­нізації заявляють про безпідстав­ність та неправдивість викладе­них матеріалів, заявляють про свою єдність та послідовну при­хильність справі Перемоги Укра­їни, притягнення до відповідаль­ності та покарання агресора, від­будови України як суверенної, ці­лісної європейської соціальної де­мократичної держави.

Зло має бути покарано!

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЗВЕРНЕННЯ

(до Президента, Прем’єр-міністра, Генпрокурора, Голови ФПУ та Голови ЄКП)

ІV Конференції Об’єднання профспілок Львівщини щодо непорушності права власності

Ми, делегати І V Конференції Об’єднання профспілок Львів­щини, членами якого виступа­ють понад 300 тис. працюючих на підприємствах, установах і організаціях області, заявляє­мо про неприпустимість пору­шення права власності най­більшої громадської організа­ції на теренах області від зазі­хань з боку правоохоронних ор­ганів різного рівня.

У 1949 році за погодженням на найвищому рівні владних структур держави та з метою часткової компенсації раніше забраних приміщень від проф­спілок, рішеннями Львівської обласної ради та виконавчого комітету міської ради Обласно­му профспілковому об’єднанню передано будівлю на проспекті Т.Шевченка у м. Львові.

Відповідна передача будівлі проведена безумовно згідно з вимогами чинного на той час законодавства. У 1997 році дер­жавою вперше проведена реє­страція права колективної власності територіального профоб’єднання на будинок, який добре відомий мешкан­цям міста та регіону як Буди­нок профспілок.

За часів становлення та функ­ціонування нашої країни проф­спілки Львівщини спільними зусиллями утримують та на­лежним чином експлуатують належну їм на праві власності будівлю. Тільки останніми ро­ками у реконструкцію Будинку профспілок, який став окрасою однієї з центральних вулиць Львова в стилі раннього функ­ціоналізму, вкладено понад 10 мільйонів гривень,. У будівлі знаходяться та здійснюють ста­тутну діяльності абсолютна більшість усіх обласних галузе­вих профспілкових організацій – вона є робочим місцем для більше сотні найманих праців­ників. Сюди щодня приходять десятки спілчан для вирішення проблем, які їх турбують.

Проте з початком повномасш­табної агресії російської феде­рації проти України ситуація різко змінилася. Вишукуючи явно надумані приводи і під­стави, спотворюючи інформа­цію та дискредитуючи через соціальні мережі дії окремих представників профспілок, правоохоронними органами України різного рівня розпоча­то кримінальні провадження стосовно осіб, які у різні роки реєстрували як представники держави право власності тери­торіального профоб’єднання на Будинок профспілок. Пред­ставниками силових структур області навіть висунуто пре­тензії до текстів прийнятих рі­шень сімдесятичотирьохрічної давності, у яких, на їхню дум­ку, чомусь відсутні слова про передачу будівлі у власність.

На початку 2023 року у межах порушених кримінальних про­ваджень, заручившись під­тримкою суду, на Будинок профспілок без обмежень часо­вими рамками накладено арешт із обмеженням права на його використання. При цьому ухвалене судове рішення не містить жодної належної юри­дичної аргументації та є при­кладом відвертого втручання держави у законну статутну ді­яльність профспілок. На сьо­годні продовжуються активні заходи щодо наступної переда­чі будівлі в управління спеці­ально створеного національно­го агентства, яке себе повністю та давно скомпрометувало.

Цілком очевидно, що в умовах воєнного стану профспілки об­ласті позбавлені можливості вдатися до масових протест­них акцій, як способу активної протидії подібним діям з боку органів державної влади та си­ловиків.

Крім вжиття заходів правового характеру, які дозволені націо­нальним законодавством, ми змушені звернути увагу ряду міжнародних організацій та найвище політичне керівни­цтво країни і правоохоронних органів на неприпустимості протиправного позбавлення профспілок області їхньої власності.

Вимагаємо від Президента України, як гаранта додержан­ня Конституції, Прем’єр Міні­стра України, а також Гене­рального прокурора України, вжити заходів щодо відновлен­ня гарантованого Основним за­коном держави та ратифікова­ними Україною міжнародними договорами права на законне володіння своїм майном тери­торіальним профоб’єднанням.

Звертаємося до Європейської конфедерації профспілок та Федерації професійних спілок України з проханням втрути­тись у ситуацію з метою від­новлення порушеного права власності найбільшого проф­спілкового об’єднання Львів­щини на своє майно.

ЗА ДОРУЧЕННЯМ 206 ДЕЛЕГАТІВ IV КОНФЕРЕНЦІЇ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ

04 ТРАВНЯ 2023 Р. М. ЛЬВІВ

РОМАН ДАЦЬКО,

ГОЛОВА ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ

16.06.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання