« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

РУКИ ГЕТЬ ВІД ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА!

РУКИ ГЕТЬ ВІД ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА!

З аява Ради Федерації профспі­лок України до органів дер­жавної влади щодо перешко­джання законній діяльності профспілок та протиправної конфіскації їх власності.

7 жовтня 2021 року учасники Всеукраїн­ської акції протесту профспілок висунули низку вимог, одна з яких – «руки геть від профспілкового майна», на яку Уряд не тільки не відреагував, а й без проведення консультацій з громадськістю 9 грудня 2021 року схвалив два законопроєкти «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) ко­лишнього Союзу РСР» та «Про мораторій на відчуження майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) ко­лишнього Союзу РСР», якими передбача­ється відібрати власність громадських ор­ганізацій. 10 грудня 2021 року ці законо­проєкти за №№ 6420, 6421 зареєстровано Верховною Радою України. Під удар бу­дуть поставлені якраз ті громадські орга­нізації, які за роки незалежності зберегли своє майно.

Передусім, це стосується майнових прав профспілок та їх організацій у всіх регіонах України, оскільки передбачається проти­правне примусове відчуження, а по суті – конфіскація офісних приміщень, навчаль­них центрів, оздоровниць, спортивних, ту­ристичних закладів, якими вони законно володіють впродовж багатьох десятиліть.

Після прийняття Конституції України, Цивільного, Господарського кодексів, за часи незалежності право власності на профспілкові об’єкти визнано державою й оформлено за профспілками згідно діючо­го законодавства. Тим самим держава офі­ційно визнала профспілки законним влас­ником. Це об’єкти соціально-культурного, спортивного, оздоровчого, туристського призначення. Мільйони працівників та їх родини, ті, хто постраждав на виробництві, чорнобильці, ветерани праці, учасники АТО десятиліттями користуються послу­гами профспілкових санаторіїв, спортив­них та туристичних об’єктів, відновлюють своє здоров’я і працездатність. Значна час­тина об’єктів були збудовані, реконструйо­вані й утримувались за рахунок профспіл­кових та інших недержавних ресурсів, ко­штів трудових колективів, працею мільйо­нів спілчан багатьох поколінь. У той же час десятки об’єктів, які примусово вилу­чені у профспілок і передані у державну власність, перебувають в зруйнованому стані і не використовуються. Близько 4 ти­сяч працівників втратили робочі місця, держава не отримує сотні мільйонів подат­ків, а люди позбавлені соціальних послуг.

Слід зазначити, що за останні три де­сятиліття неодноразово чинилися спро­би незаконно конфіскувати майно проф­спілок. Однак усі судові інстанції, вклю­чаючи Верховний Суд України, відхили­ли ці посягання, справедливо підтвер­дивши право власності за профспілками.

У 2011–2013 роках так звана «злочинна влада» намагалася шляхом масових рей­дерських атак захопити об’єкти громад­ських організацій для подальшого роз­продажу «своїм». І лише Революція Гід­ності 2014 року призупинила цей відвер­тий і нахабний пограбунок.

Невже й нинішня, уже демократична влада прагне продовжити протиправні дії попередників, або у цієї влади на­стільки кепські справи, що після розпро­дажу державного майна врятувати бю­джет можна тільки пограбувавши гро­мадські організації?

Європейський суд з прав людини вже звернув увагу на очевидну непослідов­ність національної практики винесення рішень судами України в питанні стату­су власності професійних спілок, а також на незаконність втручання держави Україна в майнові права професійних спілок у частині вимог Конвенції про за­хист прав людини і основоположних сво­бод (з відповідними протоколами).

На захист українських профспілок рі­шуче виступили Міжнародна та Європей­ська конфедерації профспілок, Загально­європейська регіональна рада МКП, зару­біжні національні профцентри, які попе­реджали Президента України, Голову Вер­ховної Ради України, Прем’єр-міністра України про неприпустимість неправових дій стосовно профспілок. За міжнародним рейтингом МКП Україну вже віднесено до групи недемократичних держав, де права профспілок не забезпечуються.

Ми вимагаємо від влади припинити порушення Конституції, тиск на проф­спілки і громадські організації, а від Ка­бінету Міністрів – негайно відкликати дані законопроєкти.

У разі ігнорування наших вимог закли­каємо профспілкові та громадські органі­зації до консолідованих дій, аби дати рі­шучу відсіч спробам порушення Консти­туції та Закону, аж до висунення політич­них вимог, а також вимагати притягнення до встановленої законодавством відпові­дальності посадових осіб – ініціаторів пе­решкоджання законній діяльності проф­спілок та інших громадських організацій.

17 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

24.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання