« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ЗАКЛИКАВ НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ НЕ ПІДТРИМУВАТИ ЗАКОНОПРОЄКТ № 5388

СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ЗАКЛИКАВ НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ НЕ ПІДТРИМУВАТИ ЗАКОНОПРОЄКТ № 5388

У Зверненні СПО об’єднань профспі­лок до керівників депутатських фрак­цій і груп у Верхо­вній Раді України про непід­тримання урядового законо­проєкту № 5388 щодо дерегу­ляції трудових відносин йдеться про те, що законопро­єкт у запропонованій редакції у порушення норм статей 9, 22, 36 Конституції України, міжнародно-правових актів містить низку вкрай загроз­ливих положень, що встанов­люють дискримінаційні нор­ми для працівників, які зна­чно послаблюють рівень їх за­хисту, звужують обсяг трудо­вих прав та соціальних гаран­тій у порівнянні з чинним на­ціональним законодавством, нівелюють представницьку і захисну функції профспілок.

Зазначене суперечить зобов’язанням України, визначе­ним статтями 296, 419, 420 Угоди про асоціацію, та не відповідає ди­рективам Європейського парла­менту і Ради ЄС, судовим рішен­ням ЄСПЛ щодо вимог «якості» закону та правової визначеності, іншим міжнародним актам.

Запропоновані законопроєк­том виключення статей 43, 43-1 КЗпП та статей 38, 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» значно знижують правовий за­хист найманих працівників, зву­жуючи можливості профспілок захищати трудові і соціально- економічні права трудящих, а та­кож не відповідають статті 36 Конституції України, Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію», Конвенції МОП № 158, яка перед­бачає проведення узгоджуваль­них процедур при звільненні працівників, та Директиві Ради № 98/59/ЄС від 20.07.1998 про на­ближення законодавства дер­жав-членів щодо колективного звільнення.

Крім того, аргументація щодо виключення статей 43 та 43-1 КЗпП не витримує жодної крити­ки, оскільки як підстава наво­дяться норми Конвенції МОП № 158, яка й передбачає проведення узгоджувальних процедур при звільненні працівників.

Продовження теми – на стор. 6

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

АЛЬТЕРНАТИВИ СОЦДІАЛОГУ НЕМАЄ

20 липня відбулася зустріч керівництва СПО об’єднань профспілок з Першим Віце-прем’єр- міністром України – Мі­ністром економіки України Олексієм Любченком.

Під час зустрічі обговорювались питання конструктивної співпраці органів влади та профспілок, зокрема по виконанню зобов’язань, визначених Генеральною уго­дою на 2019-2021 роки, тристоронньому опра­цюванню законодавчих ініціатив у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони, безпеки та гігієни праці, відновленню діяль­ності Національної тристоронньої соціаль­но-економічної ради тощо.

У своєму виступі Олексій Любченко за­значив: «На основі міжгалузевих балансів нами визначені п’ять кластерів економічно­го росту, які при найменших витратах мо­жуть дати найбільший мультиплікаційний ефект. Також я особисто ініціюю акценту­вання на питанні людського капіталу, без розвитку та відтворення якого ми нічого не досягнемо. Я відкритий до діалогу і сподіва­юся, що ми можемо побудувати конструк­тивну роботу та спільно рухатися на шляху реформ, модернізації економіки та підви­щення рівня життя населення.».

Григорій Осовий підкреслив: «Є генераль­на угода між Урядом, профспілками та робо­тодавцями. Нами вже проведена значна ро­бота з розробки, триває процес оновлення складу Урядової сторони. Ми пропонуємо актуалізувати роботу над угодою та присту­пити до переговорної процедури. Також про­поную зазначити в генеральній угоді напра­цювання, розроблені Урядом щодо визначен­ня ключових точок росту економіки, програ­ми з підтримки кластерів та розвитку люд­ського капіталу», – зазначив він.

Також сторони обговорили низку питань щодо удосконалення законодавчих актів, пи­тання регулювання оплати праці, соціально- економічної сфери та трудових відносин, пи­тання моніторингу стану виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності тощо.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

В УКРАЇНІ ВІДСУТНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

Відповідно до щорічного Глобального ін­дексу прав МКП, оприлюдненого на почат­ку липня, у світі зберігається тенденція щодо погіршення прав профспілок. Вось­мирічного максимуму досягли порушення права на страйк, права створювати проф­спілки і вступати в них, права на профспіл­кову діяльність і громадянські свободи, а також права на свободу слова і зборів.

Восьме видання Глобального індексу прав МКП оцінює 149 країн за критері­єм дотримання прав трудящих.

До найгірших країн у Європі потрапила Украї­на з рейтингом 5 (відсутність гарантій прав працівників і профспілок). Подальше просу­вання владою лібералізації трудового і проф­спілкового законодавства, урізаючи при цьо­му права працівників та профспілок, загро­жує входженням України до категорії 5+ та десятки найгірших країн світу для трудящих.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

15.08.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання