« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ДРУГА ХВИЛЯ НАСТУПУ НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК

ДРУГА ХВИЛЯ НАСТУПУ НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК

К ерівники націо­нальних репрезен­тативних всеукраїнських об’єднань профспілок – суб’єктів Генеральної угоди на 2019–2021 роки зверну­лися до Прем’єр - міністра, членів Уряду України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів щодо дерегуля­ції трудових відносин».

У зверненні, зокрема, за­значається, що розробле­ний Мінекономіки законо­проєкт за час його підготов­ки та доопрацювання встиг викликати широкий резо­нанс серед працівників і в професійних спілках: «Під час здійснення узгоджу­вальних процедур з інши­ми сторонами соціального діалогу на вимоги проф­спілкової сторони вдалося відстояти гарантії для пра­цівників, обраних до проф­спілкових органів, та окре­мі незначні правки. Проте ключові проблемні позиції, зокрема ті, що прямо зачі­пають «червоні лінії» до­тримання прав та гарантій працівників в Україні, за­лишились у проєкті, а саме:

l звуження прав праців­ників, гарантованих норма­ми Конституції України, міжнародного та національ­ного законодавства, через до­даткові положення індивіду­ального трудового договору;

l необґрунтоване розши­рення підстав для звільнен­ня працівника роботодав­цем, позбавлення членів профспілки колективного захисту від невмотивовано­го звільнення;

l підміна чітких законо­давчих гарантій регулю­вання умов праці та відпо­чинку, режиму роботи, що реалізуються наразі шля­хом прийняття внутрішніх документів за погоджен­ням з профспілкою, на ін­дивідуальні домовленості роботодавця з працівни­ком, в тому числі усні;

l впровадження повної матеріальної відповідаль­ності працівника за всі ви­падки виходу з ладу вироб­ничого обладнання, устат­кування, комплектуючих тощо;

l позбавлення працівни­ків повної та своєчасної ін­формації про зміну істот­них умов праці;

l усунення профспілок від процедур узгодження змін умов праці, відпочин­ку та режиму роботи пра­цівників.

Як наслідок, працівник буде повністю залежати від волі роботодавця. Зазначені положення законопроєкту прямо порушують норми статей Конституції Украї­ни, низки конвенцій Міжна­родної організації праці, ди­ректив Ради Європи та ЄС.

Національні профоб’єднання звертаються до чле­нів Уряду з вимогами:

l не підтримувати про­єкт Закону «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо де­регуляції трудових відно­син» у редакції, внесеній на засідання Уряду;

l привести законопро­єкт у відповідність до Кон­ституції України, норм міжнародних актів;

l не допустити звужен­ня прав працівників та їх представників.

Подальше просування законопроєкту в поточній редакції несе загрозу зрос­тання соціальної напруги у трудових колективах, тож профспілкові об’єднання вимушені вдаватися до ко­лективних протестних дій на захист законних інтере­сів працівників».

ПРЕС - ЦЕНТР ФПУ

 

ФПУ СПРОМОЖНА ВИБОРОТИ ПРАВО ТРУДОВОГО НАРОДУ НА ГІДНЕ ЖИТТЯ

Шановні спілчани!

Шановні ветерани праці і профспілково­го руху!

Традиційно День праці – 1 Травня є святом трудящих, яке згуртовує їх навколо профспі­лок та єднає у відстоюванні своїх соціально- економічних прав та інтересів, передусім на працю і гідне життя, нагадує всім про повагу до працюючої людини.

На жаль, людство вже вдруге зустрічатиме цей день в умовах світової пандемії COVID-19. Через пандемію уряди країн, роботодавці, профспілки, працівники та населення в ціло­му стикнулися з безпрецедентними виклика­ми та загрозами. Понад рік з цією бідою бо­реться усе українське суспільство.

Нинішня пандемія ще більш рельєфно проде­монструвала глобальну нерівність і несправед­ливість, які стали наслідком впливу олігархіч­но-кланової системи і корупції у владі, що фор­мувалась упродовж останніх десятиліть і досі не зруйнована під тиском українських революцій.

Сформувався невеликий прошарок багатих і супербагатих людей, а понад 70% українських громадян, за експертною оцінкою, є бідними.

Багаті країни можуть собі дозволити спря­мувати колосальні фінансові та матеріальні ресурси на подолання хвороби й допомогу лю­дям та швидко відновити темпи зростання економіки. А бідні країни і бідні люди наслід­ки пандемії будуть долати набагато складні­ше і значно довше.

У складних умовах карантинних обмежень ФПУ, її членські організації роблять усе мож­ливе задля захисту здоров’я працюючих на ро­бочих місцях, особливо тих, хто перебуває на передньому краї оборони, надає соціальну і правову допомогу тим, хто втратив роботу, не­законно відправленим у неоплачувані від­пустки, допомагають людям старшого віку, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, які по­требують додаткових заходів соціального за­хисту в цей особливий період.

Важливим завданням для профспілок зали­шається захист трудових, соціально-економіч­них прав та свобод громадян в усіх сферах еко­номіки у цей непростий час. ФПУ за міжнарод­ної підтримки активно протидіє так званій «трудовій реформі», нав’язаній владою, що відкрила широкий фронт наступу на права працівників і профспілок. І робить усе можли­ве для впровадження в нашій країні європей­ських стандартів життя, безпеки праці, підви­щення розмірів основних державних соціаль­них стандартів та гарантій задля скорочення соціальної нерівності, збереження і розвитку нашої незалежної суверенної держави.

ФПУ закликає членів профспілок, всіх соці­ально активних громадян 1 Травня в доступ­ний публічний спосіб через акції, у соціаль­них мережах, теле-, радіоефірах, на шпальтах газет і журналів сказати рішуче «Ні!» непомір­ному порівняно з доходами працюючих зрос­танню вартості життя, донести до влади соці­альні вимоги, продемонструвати свою єдність і солідарність у боротьбі за права працівників і профспілок, за краще майбутнє для всіх.

Вітаючи всіх з Днем праці, ми заявляємо від імені 4 млн спілчан, що впевнені у власних си­лах і спроможні вибороти право трудового на­роду на гідне життя!

ПРЕЗИДІЯ ФПУ

 

ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ – ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЛЕЖНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

20 квітня відбулось засідання Президії ФПУ, на якому було прийнято рішення щодо низки важливих питань соціально-еко­номічного захисту працівників в умовах карантинних обмежень, розглянуто інші питання проф­спілкової діяльності.

Президія схвалила Меморандум про співпрацю між ФПУ та Між­народною громадською органі­зацією «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я».

Члени Президії обговорили пи­тання «Про пропозиції ФПУ до проєкту Бюджетної декларації України на 2022–2024 роки» і взяли за основу профспілкові пропозиції до проєкту.

Про результати фінансово-госпо­дарської діяльності юридичних осіб, створених та заснованих ФПУ, за 2020 рік та контрольні показники їх діяльності на 2021 рік поінформував заступник Го­лови ФПУ Володимир Саєнко.

Президія схвалила Заяву ФПУ щодо безпеки і здоров’я праців­ників в умовах пандемії COVID-19 та рекомендувала членським організаціям посили­ти заходи захисту членів проф­спілок у сфері охорони праці.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ  

25.04.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання