« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Осучаснення форм та методів профспілкового впливу

Осучаснення форм та методів профспілкового впливу

Спільне звернення учасників семінару-практикуму з обміну досвідом Федерації профспілок Рівненської області та Полтав­ської обласної ради профспілок до Федерації профспілок Украї­ни, її членських організацій

Шановні спілчани!

Федерація профспілок України – найчисель­ніше і впливове громадське об’єднання країни усвідомлено стає на шлях пошуку та реалізації ефективних методів захисту людини праці, за­явивши про модернізацію профруху.

Відповідну стратегію підтримали всі всеу­країнські профспілки і територіальні профоб’єднання, вона знайшла схвалення і у лавах спілчан Рівненської та Полтавської об­ластей, стала вірним дороговказом для всіх на­ших подальших дій з оновлення і осучаснення форм та методів профспілкового впливу.

Аналізуючи ситуацію в центрі і на місцях, бачимо, що профспілки втрачають не тільки своїх членів, а й свій авторитет щодо представ­ництва і захисту трудових, соціально-економіч­них прав та інтересів членів профспілок. І тому спілчани висловлюють невдоволення недостат­ньою ефективністю профспілкових дій, переду­сім у налагодженні соціального діалогу із вла­дою, яка їх не чує або свідомо ігнорує важливі пропозиції з боку профспілок щодо покращення життя трудового люду.


Реформи, які відбуваються в Україні, фактич­но проходять повз профспілки, яких свідомо по­збавили участі у їх розробці і практичному впро­вадженні. А колективні профспілкові протестні дії не досягають кінцевої мети через недостат­ню наполегливість і рішучість самих профспі­лок домагатися позитивного результату.

Наполягаємо, що настав час одночасно здій­снити статутні зміни в усіх членських організа­ціях всеукраїнських та територіальних профоб’єднань ФПУ, які мають базуватися на оновленому Статуті ФПУ, щодо:

– умотивованого профспілкового членства;

– солідарності, єдності, справедливості в діях профспілок;

– заміни громіздкої структури профспілок та їх виконавчих органів, впроваджування об’єднавчих процесів у споріднених профспіл­ках, виходячи з випереджувального та опера­тивного реагування на події внутрішньоспілко­вого життя самої організації і країни в цілому;

– забезпечення чіткої, прозорої виконавчої, фінансової та звітної дисципліни;

– налагодження законодавчо дієвого меха­нізму узгоджувальних дій профспілок з Уря­дом, Верховною Радою, місцевим самовряду­ванням, роботодавцями при проведенні реформ та змін законодавства, які стосуються соціаль­но-економічного захисту трудящих України;

– гарантій держави на недоторканність профспілкового майна;

– недопущення зниження рівня життя за раху­нок підвищення комунальних тарифів, виперед­ження зростання цін над заробітною платою, при­ниження робочої людини злиденним існуванням;

– повернення профспілкам України права за­конодавчої ініціативи;

– збереження галузевого принципу ство­рення та діяльності первинних профспілко­вих організацій в об’єднаних територіальних громадах, транснаціональних компаніях, структурах малого бізнесу;

– перегляду засад соціального діалогу на всіх рівнях територіального та галузевого устрою, ефективність якого має забезпечува­тися дотриманням конституційних прав проф­спілок, конкретикою взаємних зобов’язань і відповідальності за їх реалізацію;

– збереження, зміцнення та виховання мо­лодого кадрового потенціалу профспілок;

– створення механізму формування загаль­нопрофспілкового Фонду солідарності при ФПУ та галузевих і територіальних профоб’єднаннях.

ЗА ДОРУЧЕННЯМ УЧАСНИКІВ,

МИКОЛА ШЕРШУН,

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

ЛЕОНІД ВЕРНИГОРА,

ГОЛОВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК

 


Завдання № 1 – забезпечення високопродуктивної офіційної зайнятості

Федерація професійних спілок Кіровоградської області надає власне бачення шляхів вирішен­ня злободенних питань профспіл­кового руху:


– З абезпечення ви­сокопродуктив­ної офіційної за­йнятості. Шля­хи вирішення: підтримка вітчизняного товаровироб­ника (просування на зарубіжні ринки, пільгове кредитування, обмеження на ввезення обладнання та товарів, що були у вжитку, зменшення митного податку на експорт техніки, що не ви­робляється в Україні). Відсутність на­званих чинників призводить до руйна­ції галузей промисловості та АПК.

– З метою припинення міграційних процесів, відтоку кадрів з України по­силити тиск профспілок на соціальних партнерів щодо підвищення рівня за­робітної плати. Шляхи вирішення: ви­магати термінового перегляду норм трудового законодавства стосовно формування зарплати на основі про­житкового мінімуму (1921 грн, при фактичному його розмірі удвічі вище).

– Домагатися впливу на тарифи і ціни. Унормування в законодавчому порядку узгодження з профспілко­вою стороною підвищення тарифів на енергоносії. Шляхи вирішення: активно протидіяти політиці, що нав’язується Міжнародним валют­ним фондом і призводить до скоро­чення працівників.

– Активізувати молодіжну полі­тику, яка сьогодні в державі прак­тично відсутня. Шляхи вирішення: запровадження дієвої програми під­тримки молоді, зокрема гарантова­ного першого робочого місця, за­мість реєстрації у Службі зайнятос­ті, цільового доступного кредиту­вання будівництва житла , кар’єрного зростання.

– Посилити дії профспілок проти руйнування охорони здоров’я, недо­ступності медичних послуг для біль­шості населення. Шляхи вирішення: категорично виступити від імені Ради ФПУ, засідання якої відбудеться 16 травня, із Заявою про недопущення порушення конституційних прав українців на охорону здоров’я, медич­ну допомогу, забезпечення державно­го фінансування медичних програм.

– Усіма доступними заходами до­магатися обов’язкового виконання ви­мог, висунутих під час акцій протесту.

МАКСИМ БАЛАНЕНКО,

ГОЛОВА ФПО КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Байдужість – наш найлютіший ворог

Профспілками в Україні зроблено чимало суспільно ко­рисних справ. Але й досі ми не повною мі­рою використовує­мо свій потенціал. Заважає не­готовність частини лідерів діяти адекватно й оперативно. Не ви­стачає знань – потрібно вчитися. Вважаю, що справа не тільки в слабкій виконавській дисциплі­ні, яка шкодить профспілково­му руху, це, швидше, внутрішня наша проблема. Натомість ре­альну загрозу профруху станов­лять байдужість і безвідпові­дальність.

П огоджуюсь із тезою, що необ­хідно серйозно зайнятися фі­нансовою дисципліною. Не се­крет, що окремі первинки на своїх зборах встановлюють до­вільно частку відрахувань членських вне­сків – чомусь у бік її зменшення. А це при­зводить до ускладнення розрахунків тери­торіальних організацій з вищими проф­спілковими органами. Адже недофінансу­вання згубно впливає на утримання квалі­фікованих профспеціалістів.

Підтримую розширення соціального діа­логу, що започаткований ФПО. Саме через діалог ми зможемо досягти більших резуль­татів, ніж протестами на майданах та інши­ми формами боротьби за свої права.

Є в мене пропозиції і до ФПУ. Вважаю, що необхідно ставити питання перед Уря­дом, щоб до мінімальної зарплати не вхо­дили надбавки, доплати і премії. Основна зарплата має бути не менше мінімальної, а решта – вислуга років, надбавки, доплати мають бути стимулюючими. В такий спо­сіб ми уникнемо зрівнялівки.

І зрештою, про зарплату. На сьогодні українська середня зарплата в бюджетній сфері та на державних підприємствах є най­нижчою серед європейських країн і стано­вить 8865 грн. При цьому мінімальна зарплата – 4173 грн, що складає 44% середньої зарплати і на 9% нижче фактичного про­житкового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого Мінсоцполітики (4566 грн 21 коп.) А у Законі України «Про держав­ний бюджет на 2019 рік» прожитковий міні­мум встановлено у розмірі 1921 грн, що в 2,2 раза менше розміру мінімальної зарплати і в 2,4 раза менше фактично встановленого прожиткового мінімуму. Яка ж Європа нас із такими «статками» прийме до себе?

ПЕТРО ДАВИДЮК,

ГОЛОВА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

21.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання