« на головну 01.10.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1226)
07
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Профспілки схвалили проект нової Генеральної угоди

Профспілки схвалили проект нової Генеральної угоди

Проект Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної по­літики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки схвалено на засіданні СПО репрезентативних всеукра­їнських об’єднань профспі­лок на національному рівні 11 березня.

Д окумент прийнято з невід’ємним додатком до Угоди – «Переліком неузгоджених Сторонами положень», за якими буде продовжено переговори, а за їх результа­тами робитимуться регулярні звіти.

Інформуючи про роботу, що передува­ла цьому рішенню, перший заступник Го­лови СПО об’єднань профспілок, заступ­ник Голови Федерації профспілок Украї­ни Олександр Шубін зазначив, що від по­переднього засідання СПО профспілок було проведено додаткові консультації з окремих пунктів нової Генугоди. Він та­кож нагадав, що на минулому засіданні 25 березня ц.р. рішення СПО з цього пи­тання було взято за основу.

Голова СПО об’єднань профспілок, Го­лова ФПУ Григорій Осовий наголосив на результативності переговорів по Генуго­ді, які тривалий час вела комісія пред­ставників від профоб’єднань – членів СПО, завдяки чому на сьогодні створено майданчик для подальшої спільної робо­ти сторін соціального партнерства, і профспілки мають виявити свою силу та наполегливість на шляху виконання ви­мог нової Генеральної угоди.

Було зазначено, що проект нової Гене­ральної угоди 9 квітня ц.р. був підтрима­ний більшістю голосів керівників профоб’єднань – суб’єктів Угоди про утво­рення СПО об’єднань профспілок, які ре­комендували його до підписання і від профспілкової Сторони делегували пра­во підписати Угоду Голові СПО об’єднань профспілок Григорію Осовому.

Ними також було запропоновано в пе­реліку всеукраїнських об’єднань проф­спілок та їх членських організацій – суб’єктів Генеральної угоди зазначити прізвища, ім’я, по батькові голів націо­нальних профоб’єднань та виключити з цього переліку Федерацію профспілок працівників малого та середнього під­приємництва України у зв’язку із закін­ченням терміну статусу репрезентатив­ного профоб’єднання.

Учасники засідання СПО об’єднань профспілок з цим погодились та ухвали­ли відповідне рішення, яким дали згоду на укладення Генеральної угоди на 2019– 2021 роки.

Окремим рішенням, прийнятим на засіданні, «Про суб’єктний склад СПО об’єднань профспілок на національному рівні» Федерацію профспілок працівни­ків малого та середнього підприємни­цтва України виключено зі складу СПО об’єднань профспілок, що пов’язано із закінченням терміну дії статусу цього профоб’єднання як репрезентативного. Про це засвідчили висновки Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок та ін­формація Національної служби посеред­ництва і примирення.

НСПП в офіційному листі до СПО профспілок підтвердила закінчення тер­міну дії виданого нею 18 березня 2014 року Свідоцтва про відповідність крите­ріям репрезентативності на національ­ному рівні Федерації профспілок праців­ників малого та середнього підприємни­цтва України.

При цьому було зазначено, що згідно зі статтею 7 Закону України «Про соці­альний діалог в Україні», підтверджен­ня репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на 5 років. Проте станом на кінець березня 2019 року Феде­рація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва не зверталася до НСПП для підтвер­дження своєї репрезентативності на на­ціональному рівні.

У зв’язку з цим Секретаріату СПО об’єднань профспілок доручено підго­тувати та внести на наступне засідання проекти рішень про внесення змін до робочих органів СПО об’єднань проф­спілок.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Співпраця з МОП у покращенні умов праці

В Україні триває процес адаптації націо­нального трудового законодавства до між­народних європейських стандартів праці та кращої практики з безпеки та гігієни праці (БГП), інспекції праці та трудових відносин.


У зв’язку з цим 9 квітня в столичному Будинку проф­спілок відбулася консультативна зустріч фахівців Федерації профспілок України, її членських орга­нізацій з менеджером проекту МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов пра­ці і подолання незадекларованої праці» Антоніу Сантушем та національним координатором цього проекту Софією Литвин. Темою для розмови була концепція нового проекту «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Антоніу Сантуш презентував проект та звернув увагу на основні його складові, серед яких:

– підтримка законотворчого процесу для належного вико­нання обраних директив ЄС про БГП та трудові правовідноси­ни, ефективного застосування конвенцій МОП № 81 та № 129 про інспекцію праці та включення Рекомендації МОП № 198 про трудові правовідносини;

– забезпечення підтримки ефективної імплементації за­гальнонаціональних та всеосяжних заходів з боротьби з незадекларованою працею (НП), передбачених проектом «Національного плану дій із подолання НП»;

– забезпечення підтримки розробки та впровадження інформаційної системи для Держпраці, запропонованої в поточному процесі, тощо.

Крім того, Антоніу Сантуш довів до відома присутніх очікувані результати реалізації проекту та основні види діяльності.

Під час консультацій було обговорено зміст концепції проекту, актуальність визначених цілей проекту та відпо­відних заходів.

За результатами зустрічі представники ФПУ висловили думки та пропозиції щодо пріоритетів та потреб України у сфері праці, інспекції праці, безпеки та гігієни праці, які необхідно відобразити в остаточній редакції документа.

Наступний раунд консультацій щодо змісту концепції проекту заплановано на травень 2019 року.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

 

22.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

10.07.2023 23:08

10.07.2023 23:07

27.06.2023 21:16

27.06.2023 21:16

27.06.2023 20:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання