« на головну 01.10.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1226)
07
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Цілі щодо досягнення в Україні соціальної справедливості є цілком реальними

Цілі щодо досягнення в Україні соціальної справедливості є цілком реальними

Щорічно 20 лютого відзнача­ється Всесвітній день соціальної справедливості, запроваджений в Україні 2011 року за ініціативи Федерації профспілок України.

В ідзначаючи цей день, міжна­родне співтовариство і держа­ви-члени ООН зобов’язуються активізувати свої зусилля за­для подолання бідності, забез­печення повної зайнятості, гендерної рів­ності та доступу до соціального благопо­луччя і справедливості для всіх.

Соціально справедлива держава бере на себе відповідальність за кожного громадяни­на, прагне забезпечити кожній людині гідні умови існування, соціальний захист та мож­ливості для самореалізації в суспільстві. Ді­яльність такої держави насамперед спрямо­вана на забезпечення зайнятості населення, гідної оплати праці, справедливого оподат­кування та соціального захисту населення.

Впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на про­відні позиції у світі задекларовано в стра­тегічних документах країни – Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак, розпочаті Урядом реформи поки не дають бажаних результатів у покращен­ні життя і добробуту людей. Натомість ма­ємо зростаючу соціально-економічну не­рівність і поширення бідності в суспіль­стві, погіршення умов існування більшості населення, очевидну відсутність справед­ливості в політиці перерозподілу доходів.

Аби заявити рішучий протест антисоці­альній політиці в країні, профспілки 9 та 17 жовтня 2018 року провели Всеукраїнську акцію протесту. Учасники акції вимагали від влади та роботодавців підвищення мі­німальної заробітної плати до 7700 грн, мі­німальної пенсії до 2870 грн, встановлення у бюджеті країни на 2019 рік справедливо обрахованого прожиткового мінімуму в сумі 5167 грн, зменшення тарифів і ціни на газ та невідкладного погашення боргів з виплати заробітної плати тощо.

Однак, усупереч вимогам профспілок, встановлені в Державному бюджеті на 2019 рік розміри основних державних соціаль­них стандартів та гарантій є недостатніми в умовах катастрофічного підвищення цін та тарифів на основні соціально значущі та життєво необхідні товари, девальвації на­ціональної валюти, падіння купівельної спроможності громадян.

На сьогодні Україна займає останнє міс­це в Європі за рівнем трудових доходів, при цьому найнижчою є зарплата праців­ників бюджетної сфери.

Найбільш кричуще соціальна неспра­ведливість проявляється в значній дифе­ренціації доходів населення та високому рівні бідності. Актуальним залишається питання нерівності в оплаті праці. Так, співвідношення в оплаті праці між праців­ником основної професії та керівником підприємства подекуди досягає 1:200, різ­ниця між розмірами заробітної плати пра­цівників бюджетної та небюджетної сфер складає близько 30%, середньомісячна зарплата жінок в Україні складає лише 76% зарплати чоловіків.

Значний розрив у рівнях оплати праці в Україні і країнах Європи, постійне зростан­ня заборгованості із заробітної плати спону­кають українців виїжджати за кордон на по­шуки кращих умов для заробітку. Щорічно Україна втрачає трудовий потенціал, насам­перед висококваліфікованих працівників.

Усвідомлюючи складність завдань, що постали перед країною в цей непростий час, ми переконані, що за умови постійної взаємодії і співпраці влади, бізнесу, грома­дянського суспільства поставлені цілі щодо досягнення в Україні соціальної справедливості є цілком реальними.

Так, наприкінці минулого року нарешті прийнято закон, яким запроваджується практика складання Бюджетної деклара­ції, як документа державного стратегічно­го планування, що визначатиме основні засади бюджетної політики на середньо­строковий період.

У завершальну стадію вступив і процес підписання Генеральної угоди, яку соці­альні партнери також планують укласти на трирічний період. Тому і для профспі­лок, і для бізнесу дуже важливо в своїй ро­боті оперувати параметрами та показника­ми бюджетної політики, запланованими державою на середньостроковий період, з метою вирішення багатьох актуальних пи­тань, зокрема щодо захисту соціально-еко­номічних прав працівників.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

 

28.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

10.07.2023 23:08

10.07.2023 23:07

27.06.2023 21:16

27.06.2023 21:16

27.06.2023 20:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання