« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

Профспілки повинні мати постійний статус представництва в урядових комітетах

Профспілки повинні мати постійний статус представництва в урядових комітетах

На засіданні Уряду 10 січня розглядалося питання про внесення змін до постанови сто­совно регламенту Кабіне­ту Міністрів України. Но­ваціями передбачається створення нового урядо­вого комітету – Страте­гічного, а також внесення змін до порядку визна­чення складу учасників комітетських засідань.

С тратегічний комітет розглядатиме: питання формування і реаліза­ції пріоритетних ре­форм Кабінету Міні­стрів; концептуальні, стратегічні та програмні документи Кабміну, схва­люватиме політичні пропозиції міні­стрів; проекти розпоряджень Кабміну про схвалення планів пріоритетних дій Уряду на відповідний рік та звітів про їх виконання; звіти міністерств та інших центральних органів виконав­чої влади щодо реалізації пріоритет­них реформ Кабміну у відповідних сферах державної політики; проекти законів про Державний бюджет Укра­їни на відповідний рік та внесення змін до них. Також на його засіданнях відбуватиметься врегулювання полі­тичних розбіжностей у позиціях орга­нів виконавчої влади тощо.

Передбачається, що цей комітет очолить Прем’єр-міністр України, а до його складу ввійдуть перший віце- прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі, мі­ністр Кабінету Міністрів, міністр фі­нансів, міністр юстиції та ін.

Як зазначив у своєму коментарі Го­лова СПО об’єднань профспілок, Голо­ва Федерації профспілок України Гри­горій Осовий, особливістю роботи но­вого урядового комітету є те, що він наділяється повноваженнями ухва­лення стратегічних рішень, як оста­точних рішень Уряду, а також може визнати за недоцільне прийняття окремих актів Кабінету Міністрів.

Проте, в своєму виступі представ­ник профспілок зосередив увагу на змінах, які пропонується внести до процедури визначення постійних учасників засідань урядових коміте­тів. Він нагадав, що на сьогодні упо­вноважені представники СПО проф­спілок і організацій роботодавців як соціальні партнери Уряду мають право постійної (з правом дорадчого голосу) участі у засіданнях, як це пе­редбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів. Відтепер пропо­нується змінити існуючий порядок і запровадити наступне: за рішенням голови комітету, постійну участь у його засіданнях можуть брати народ­ні депутати України, освітній омбуд­смен, уповноважений представник всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та уповноважений пред­ставник всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців. На переко­нання профспілок, це порушує прин­ципи соціального діалогу, Закон про соціальний діалог, а також норми ді­ючої Генеральної угоди між Урядом, профспілками та роботодавцями.

Як записано в законі, Кабінет Мі­ністрів України виступає однією із сторін соціального діалогу на націо­нальному рівні, проводячи консуль­тації з іншими сторонами щодо про­ектів законів, нормативно-правових актів з питань формування і реаліза­ції державної соціальної та економіч­ної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

«Якщо Уряд є лише однією сторо­ною соціального діалогу, то має бути й інша сторона, – наголосив Григорій Осовий. – А тому профспілки мають можливість вносити до соціальних рішень Уряду свої пропозиції, заува­ження, застереження, щоб урядовий комітет міг би на них зреагувати: або прийняти нашу пропозицію, або ар­гументовано її відхилити, як це від­бувається сьогодні».

Якщо припустити, що представник профспілок за рішенням очільника комітету буде позбавлений права бра­ти участь у його засіданні, тоді ми фактично втратимо можливість до­стукатися до Уряду. Звісно, можна сказати, що представник профспілок бере участь у засіданнях Уряду і там висловлює свою позицію або запере­чення. Однак добре відомо, що Уря­дом вже внесено зміни до п. 20.1 Регла­менту Кабінету Міністрів та відповід­ного закону, згідно з якими абсолютна більшість питань на його засіданнях сьогодні ухвалюються без обговорен­ня. Тож навіть на засіданні Кабміну СПО профспілок не має нагоди апелю­вати до Уряду з тих чи інших питань.

Прем’єр-міністр України Володи­мир Гройсман доручив доопрацюва­ти проект зазначеної постанови з ура­хуванням зауважень, висловлених профспілками та іншими учасника­ми обговорення.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«На сьогодні найбільш продуктив­ним та ефективним механізмом за­хисту інтересів прав працівників профспілками і донесення їх пози­ції з трудових, економічних і соці­альних питань є саме участь у ро­боті урядових комітетів. Проф­спілки, як соціальні партнери, по­винні мати в комітетах постійний статус свого представництва».

 

ФПУ підтримує середньострокове бюджетне планування

На засіданні Уряду 10 січня було заслухано інформацію міністра фінансів України Оксани Макарової щодо заходів з реалізації Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу стосовно запровадження серед­ньострокового бюджетного планування, яке підтримують профспілки.

З азначеним законом замість Основних напрямів бюджетної політики на пла­новий рік і Прогнозу Державного бю­джету на наступні за плановим два бюджетні періоди передбачається за­провадження практики складання Бюджетної де­кларації, як документа стратегічного держплану­вання, який визначатиме основні принципи бю­джетної політики на середньостроковий період.

Закон № 8044 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впрова­дження середньострокового бюджетного плануван­ня)» був прийнятий наприкінці минулого року, під­писаний Президентом України, і профспілки вва­жають його прогресивним. Про це у своєму комен­тарі зазначив Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осо­вий, який нагадав, що це не перша спроба перейти до середньострокового планування бюджетного за­безпечення економічної політики держави. Проф­спілками такі заходи завжди підтримувались, тому що наразі бюджет країни формується строком на 1 рік, через що у нас фактично відсутнє стратегічне планування розвитку економіки та його фінансове забезпечення. На жаль, це стає на заваді здійснен­ню масштабних економічних проектів та програм, термін реалізації яких становить декілька років.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

ІНФОГРАФІКА: MINFIN.GOV.UA

 

Затверджено бюджет Фонду соцстраху

16 січня на своєму засіданні Уряд прийняв постанову «Про затвердження бюджету Фонду соціального страхуван­ня України на 2019 рік» відпо­відно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

З окрема, затверджено дохідну час­тину бюджету Фонду (разом із за­лишком коштів на початок року) в сумі 23,29 млрд грн, видаткову – в сумі 23,26 млрд грн.

Проект бюджету Фонду на 2019 рік є зба­лансованим і бездефіцитним.

Прийняття акта сприятиме своєчасному ма­теріальному забезпеченню застрахованих осіб у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, страхових виплат у зв’язку з нещасними випадками на виробництві та про­фесійними захворюваннями, які спричинили втрату працездатності, створить умови для ефективної роботи Фонду з виконання завдань і функцій, передбачених законодавством.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Компенсація на лікування та оздоровлення чорнобильців

Для забезпечення прав громадян, які постраждали внаслідок Чор­нобильської катастрофи, на сана­торно-курортне лікування Уряд встановив розмір грошової допо­моги для компенсації вартості пу­тівок санаторно-курортним закла­дам і закладам оздоровлення та відпочинку в 2019 році.

В ідповідну постанову Уряд при­йняв 16 січня. Нею передбачено грошову допомогу для компенса­ції вартості путівок через безго­тівкове перерахування коштів са­наторно-курортним закладам, закладам оздо­ровлення та відпочинку у 2019 році:

– для осіб, віднесених до категорії 1, – 7300 грн;

– для осіб, віднесених до категорії 1, із захво­рюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 22200 грн;

– для дітей, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та од­ного з батьків або особи, яка їх замінює, – 14500 грн.

Ця постанова набирає чинності з дня її опу­блікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

Прийняттям цього нормативного акта забез­печено виконання Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та нада­но можливість громадянам самостійно обирати заклади для санаторно-курортного лікування.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання