« на головну 01.10.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1226)
07
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ГРОЙСМАНА В.Б.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ГРОЙСМАНА В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

Професійні спілки з надією сприй­няли рішення Верховної Ради Украї­ни про обрання Вас на вищу посаду у виконавчій владі – Прем’єр-міністра України і бажають плідної роботи на благо українського суспільства.

Ми знаємо Вас як відповідального керівника, прихильника й учасника соціального діалогу з почуттям пова­ги до трудової людини.

В умовах критичного загострення соціально-економічної ситуації, ма­сових вуличних протестів профспі­лок улітку 2015 року, коли попередній Уряд фактично сховався від соціаль­ного діалогу, Ви взяли ініціативу на себе й очолили консультації всеукра­їнських об’єднань профспілок з пар­ламентськими фракціями щодо при­йняття вкрай важливих для людей законопроектів, спрямованих на від­новлення соціальних гарантій пра­цівників, пенсіонерів, і зберегли діа­лог влади із суспільством.

Сподіваємося, що новий склад Ка­бінету Міністрів України під Вашим керівництвом професійно і відпові­дально виконуватиме свої обов’язки перед народом.

Федерація профспілок України, яка об’єднує понад 6 млн членів профспілок – працівників підпри­ємств, установ та організацій, пенсі­онерів та студентства, очікує від Уряду невідкладних дій, які дозво­лять розв’язати найбільш болючі проблеми:

– реалізувати ефективну програму підтримки національного виробника та створення сучасних робочих місць, дати українцям роботу і можливість заробляти на життя;

– захистити українські сім’ї від то­тального подорожчання продуктів харчування, ліків, комунальних по­слуг, газу та електроенергії, знеці­нення реальних доходів населення;

– сприяти припиненню конфлікту на сході країни і поновленню терито­ріальної цілісності Української дер­жави;

– повернути державний контроль за дотриманням трудових прав пра­цівників, захистити права мільйонів нелегальних працівників та вивести з тіні сотні мільярдів гривень неле­гальної заробітної плати;

– будь-яка соціально-економічна криза повинна долатися не за раху­нок працівників і пенсіонерів, урізан­ня соціальних гарантій, як це було при попередньому Уряді, а солідар­ними зусиллями і внеском бізнесу, держави і громадян;

– соціальний діалог за участю Уря­ду має стати цивілізованим європей­ським інструментом формування державної політики у сфері праці, на­дійного соціального захисту і забез­печувати суспільний мир та розвиток країни.

Це – саме те, чого чекають від но­вої влади прості люди.

Перед призначенням на посаду глави Уряду Ви заявили, що для успішної роботи на новому місці Вам необхідна підтримка народу, відновлення довіри україн­ських громадян до влади.

Ми віримо у Вас і Ваші намі­ри працювати в інтересах лю­дей, які своєю щоденною пра­цею створюють національний продукт, забезпечують діяль­ність держави, виплату пенсій ветеранам та соціальний за­хист нужденних. Професійні спілки подають Вам руку для спільної праці заради світлого май­бутнього народу України.

Для обговорення і вироблення спільних дій пропонуємо Вам, шанов­ний Володимире Борисовичу, провес­ти найближчим часом зустріч із керів­никами всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань.

На наше сподівання, новий Уряд України має шанс стати владою на­родної довіри європейського рівня, яка поважає і дбає про права своїх громадян, відповідає за власні дії, має широку суспільну підтримку для проведення реформ задля побудови сильної і справедливої держави.

Бажаємо успіху!

21 квітня 2016 року

 

Ми віримо у Вас і Ваші намі­ри працювати в інтересах людей, які своєю щоденною працею створюють націо­нальний продукт, забезпечу­ють діяльність держави, ви­плату пенсій ветеранам та соціальний захист нужден­них. Професійні спілки пода­ють Вам руку для спільної праці заради світлого май­бутнього народу України.

 

ПРЕЗИДІЯ ФПУ ПІДТРИМАЛА РІШЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ШУБІНА ВИКОНУЮЧИМ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ФПУ


21 квітня на засіданні Президії ФПУ ухвалено рішення про призна­чення на посаду в.о. за­ступника Голови ФПУ Олександра Шубіна.

Олександр Шубін народився 7 серпня 1982 року у м. Доне­цьку. З відзнакою закінчив Інститут міжна­родних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2005), спеці­альність за освітою – ма­гістр політолог-міжнарод­ник, перекладач англій­ської мови; з відзнакою за­кінчив Український держав­ний університет економіки і фінансів (2008), спеціаль­ність за освітою – магістр міжнародного права. Прохо­див стажування в Інституті світової торгівлі (м. Берн, Швейцарія, 2005).

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економі­ка управління підприєм­ствами» (2008).

Нагороджений почесними грамотами, відзнаками Мі­ністерства закордонних справ, Міністерства промис­лової політики, Агентства держмайна України, Київ­ського міського голови тощо.

З травня 2013 року і дотепер працював на посаді секрета­ря (керівника секретаріату) Національної тристорон­ньої соціально-економічної ради (НТСЕР).

Має 4-й ранг державного службовця.

У 2012–2013 роках працював директором з аналітичних програм ТОВ «Інститут стратегічних досліджень», був радником на громад­ських засадах міністра про­мислової політики України, членом колегії при мініс­терстві.

У 2011–2012 роках обіймав посаду заступника голови Державного агентства Укра­їни з управління державни­ми корпоративними права­ми та майном. У 2011 році працював директором ТОВ «Інститут стратегічних до­сліджень». До цього обіймав керівні посади в Міністер­стві промислової політики України, зокрема департа­менті зовнішньоекономіч­них зв’язків.

 

ПРОФСПІЛКИ – ЗА ГІДНЕ ЖИТТЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ У СУСПІЛЬСТВІ

21 квітня в столичному готелі «Турист» відбулося перше після проведення VII з’їзду Федерації профспілок Украї­ни засідання Президії ФПУ.

Члени Президії розглянули низку органі­заційних, соціально-економічних та май­нових питань, спрямованих, насамперед, на реалізацію завдань, поставлених VII з’їздом ФПУ, що мають на меті захист трудо­вих та соціально-економічних прав спілчан.

Для вирішення питань соціально-економічного захисту населення, організації соціального діа­логу та колективно-договірного регулювання, що передбачають вироблення стратегічних та тактичних дій ФПУ у взаємовідносинах з дер­жавними органами влади і роботодавцями, на­лагодження співпраці з міжнародними громад­ськими об’єднаннями, Президія ФПУ постано­вила підтримати рішення про призначення Олександра Шубіна в.о. заступника Голови ФПУ з подальшим внесенням питання щодо його обрання на засідання Ради ФПУ, яке, від­повідно, буде скликано 23 червня у м. Києві.

Одним з найбільш нагальних та гострих було питання «Про хід колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк». Про ситуацію та позиції сторін соціального діа­логу поінформували Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, за­ступник міністра соціальної політики України Віктор Іванкевич, а також заступник голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Крім того, учасники засідання розглянули План заходів з реалізації Стратегії діяльності ФПУ на 2016–2021 роки «Європейський вибір», а також ухвалили текст Звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Оскільки засі­дання відбулося напередодні 30-х роковин най­більшої техногенної ядерної катастрофи – аварії на Чорнобильській АЕС, члени Президії обгово­рили питання захисту соціальних прав та оздо­ровлення потерпілих під час аварії на ЧАЕС. Та­кож було схвалено текст Звернення до членів профспілок з нагоди Дня міжнародної солідар­ності трудящих – 1 Травня.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»


29.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

10.07.2023 23:08

10.07.2023 23:07

27.06.2023 21:16

27.06.2023 21:16

27.06.2023 20:54

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання