« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ, ПРАЦІВНИКІВ – ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ У ФОНДАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ, ПРАЦІВНИКІВ – ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ У ФОНДАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Рада Федерації професійних спілок Укра­їни звертає увагу на критичну ситуа­цію, що склалася в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, із забезпеченням страхових ви­плат і соціальних послуг працівникам, пору­шенням їхніх прав на пенсійне забезпечення.

Останні два роки свідчать, що урядова по­літика спрямована на остаточний розвал цієї системи, яка є основною конституційною фор­мою соціального захисту працюючої людини, відхід від європейських принципів побудови соціального страхування та соціального діа­логу, притаманних правовій та соціальній державі.

Замість зміцнення фінансового стану соці­альних страхових фондів і Пенсійного фонду України шляхом впровадження дієвих заходів щодо розширення зайнятості працівників, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, збільшення зарплати як джерела наповнення фондів та виведення з тіні 4 млн нелегально зайнятих працівників і понад 200 млрд грн за­робітної плати, Урядом проводяться реформи, спрямовані на урізання соціальних виплат, їх оподаткування як доходів.

Зокрема, зменшено розміри компенсацій­них виплат та скасовано індексацію і щорічний перерахунок страхових виплат потерпілим на виробництві. Зменшено розміри оплати лікар­няних листків для працівників, які мають стаж роботи до 3 років та від 5 до 8 років.

Через припинення часткового фінансуван­ня санаторно-курортного лікування за раху­нок коштів соціального страхування з 2015 року фактично зупинено профілактичне ліку­вання професійних та загальних захворювань, виробничого травматизму, яке забезпечува­лось регулярним відновленням професійного здоров’я працівників у санаторно-курортних закладах, санаторіях-профілакторіях підпри­ємств, учбових закладів, а також оздоровлен­ня їхніх дітей.

Вдвічі занижено розмір мінімальної пенсії порівняно з фактичним прожитковим мініму­мом для непрацездатних осіб, третій рік по­спіль не проводиться осучаснення розмірів пенсій – все це призвело до того, що більшість пенсіонерів опинилася далеко за межею бід­ності. Але навіть при цьому продовжується утримання з пенсій військового збору та по­датку, обмежуються (не виплачуються) пенсії працюючим пенсіонерам. Погіршено умови призначення пенсій для працівників, зайня­тих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та ін.

Внаслідок популістського рішення про зменшення з 2016 року вдвічі розміру єдиного соціального внеску за відсутності в країні ре­альних кроків по наповненню бюджетів фон­дів соціального страхування гостро постало питання щодо спроможності виконання ними своїх фінансових зобов’язань перед застрахо­ваними особами у разі безробіття, хвороби, ва­гітності та пологів, нещасних випадків на ви­робництві. З січня 2016 року розпочалися проблеми зі здійсненням страхових виплат потер­пілим на виробництві, безробітним, не прове­дено оплату за фактично надані реабілітацій­ні послуги санаторно-курортним закладам.

З метою відновлення порушених прав за­страхованих осіб протягом 2015 року надсила­лися масові звернення від профспілок, трудо­вих колективів до Верховної Ради України, парламентських фракцій, Президента Украї­ни, Прем’єр-міністра України, проведено низ­ку попереджувальних протестних акцій. Ці питання є серед вимог колективного трудово­го спору між СПО об’єднань профспілок та Ка­бінетом Міністрів України від 27.04.2015, нор­мою Трудового ультиматуму професійних спі­лок Кабінету Міністрів України. З ініціативи СПО об’єднань профспілок проведено низку зустрічей з керівництвом Верховної Ради України та лідерами депутатських фракцій у парламенті для врегулювання питання на за­конодавчому рівні.

У Верховній Раді України перебуває низка законопроектів, внесених народними депута­тами України, якими передбачається віднов­лення санаторно-курортного лікування, ліку­вання в санаторіях-профілакторіях, дитяче оздоровлення, відновлення пенсійних прав громадян. Зокрема, законопроект реєстр. № 2245 (відновлення санаторно-курортного ліку­вання) підтримується Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і біль­шістю парламентських фракцій, однак не вно­ситься на голосування через позицію фракції «Народний фронт» і без згоди Уряду.

Зареєстровану на сайті Президента України 25.09.2015 електронну петицію за № 22/010961-еп щодо внесення Президентом України до Верхо­вної Ради України законопроекту про віднов­лення санаторно-курортного лікування застра­хованих осіб підтримано понад 25 тис. підписів громадян України. Президент України П.О. По­рошенко доручив Прем’єр-міністру України А.П. Яценюку, враховуючи важливість забез­печення одержання особами, застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та їх дітьми профі­лактичних соціальних послуг, вжити заходів для всебічного та ґрунтовного опрацювання питання та ухвалити необхідні рішення. На противагу цьому, Мінсоцполітики виявило не­кваліфіковану позицію, як із соціального, так і правового боку, давши відповідь, що санатор­но-курортне лікування та оздоровлення дітей є невластивими видатками у системі соціаль­ного страхування. І це при тому, що профілак­тичне лікування в Україні, де найвищі рівні за­хворюваності, інвалідизації, мільйони праців­ників зайняті у шкідливих та важких умовах праці, є вкрай нагальною справою для збере­ження трудового потенціалу та упередження втрат економіки. Тільки витрати на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності що­річно сягають 8–9 млрд грн.

Внаслідок таких руйнівних рішень у 2015 році залишилися без життєво необхідних со­ціальних послуг санаторно-курортного ліку­вання та відновлення професійного здоров’я понад 250 тис. громадян, близько 200 тис. дітей не змогли оздоровитися в літніх дитячих табо­рах, не забезпечено повноцінне профілактич­не лікування у 60 санаторіях-профілакторіях виробничих підприємств та 63 навчальних за­кладів. Потреба в санаторно-курортному ліку­ванні посилилась і в зв’язку з поверненням на підприємства працівників – учасників анти­терористичної операції.

З іншого боку, це призводить до згортання мережі і руйнації санаторно-курортних та ди­тячих оздоровчих закладів, які становлять унікальну соціальну галузь країни. Робото­давці після приватизації підприємств і внаслі­док погіршення фінансового стану все часті­ше відмовляються утримувати власні соціаль­ні об’єкти. Зрештою, держава втратила майже 0,5 млрд грн податкових надходжень від реа­лізації путівок.

Звертаємось до Президента України, Кабі­нету Міністрів України, народних депутатів України спрямувати спільні зусилля на забез­печення соціальної справедливості та соціаль­ної стабілізації в державі, зокрема:

– проведення реформ у сфері соціального страхування і пенсійного забезпечення, роз­робку відповідних проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів лише за участю сторін соціального діалогу та після всебічного прогнозування наслідків;

– розробку дієвих державних заходів щодо розширення виробництва, створення нових ро­бочих місць, легалізації заробітної плати і за­йнятості з метою залучення додаткових над­ходжень до бюджетів фондів соціального стра­хування і Пенсійного фонду. У разі дефіциту коштів у фондах надавати їм державну під­тримку;

– відновлення за рахунок часткового фінан­сування з коштів соціального страхування профілактично-відновлювального санаторно- курортного лікування застрахованих осіб, лі­кування в санаторіях-профілакторіях, дитячо­го оздоровлення;

– відновлення індексації та щорічного під­вищення пенсій, страхових виплат для потер­пілих на виробництві у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в країні та ростом інфляції;

– відновлення порушених прав застрахова­них осіб, пенсіонерів на отримання в повному обсязі без обмежень і утримань пенсій, інших страхових виплат.

Закликаємо профспілкові органи, громад­ські організації, працівників – застрахованих осіб, отримувачів пенсій та страхових виплат активізувати зусилля на захист соціальних прав, зокрема провести зустрічі з органами влади, народними депутатами для доведення позиції та направлення до відповідних орга­нів державної влади звернення з вимогою щодо невідкладного виправлення ситуації.

Влада не може не почути голосу профспіл­кових організацій, трудових колективів, сту­дентських громад, молодіжних, ветеранських організацій, батьківських рад у школах, а отже, всього українського народу.

25 лютого 2016 року

РАДА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

05.03.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання