« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФПУ ГРИГОРІЯ ОСОВОГО ДО КЕРІВНИКІВ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ФПУ

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФПУ ГРИГОРІЯ ОСОВОГО ДО КЕРІВНИКІВ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ФПУ Шановні колеги!

У членських організаціях ФПУ триває звітно-виборна кампанія, під час якої під­биваються підсумки, визна­чаються завдання на май­бутнє, обираються проф­спілкові лідери та форму­ються колегіальні органи, які здатні професійно орга­нізувати роботу із захисту законних прав та інтересів трудящих. У більшості членських організаціях вже обрано делегатів на VII з’їзд ФПУ, відбувається також висування кандида­тів на посаду Голови Феде­рації.

Я щиро вдячний профактиву Полтавщини і Житомирщини, а також Профспілці працівни­ків рибного господарства України, які на своїх звіт­но-виборних конференці­ях і з’їзді висунули мою кандидатуру на цю ви­соку посаду, й готовий надалі, за умови ви­словлення мені довіри делегатами з’їзду, очо­лювати ФПУ, доклада­ючи знання та досвід для оновлення і побудо­ви сучасних профспілок – послідовних захисників прав простої людини.

За моєю участю розробле­но і Радою схвалено Стратегію модернізації ФПУ, особлива ува­га приділяється посиленню соці­ального захисту в умовах проведен­ня реформ у країні. Відновлюється Будинок профспілок. Реалізується Стратегія використання майна профспілок в інтересах працюючої людини.

Завдяки колегіальному стилю роботи вдалося започаткувати і прийняти Радою і Президією ФПУ важливі для профспілок рішення. Ми знаємо, що потрібно ще зроби­ти, аби посилити власний потенці­ал профспілок для дієвого захисту працівників.

Так склалося, що Рада ФПУ дові­рила мені 26 червня 2014 року очо­лити найчисельніше профспілкове об’єднання країни у період соціаль­но-економічної кризи, нинішнього загострення протиріч між працею і капіталом, катастрофічного падін­ня життєвого рівня трудящих, коли традиційні інструменти соціально­го діалогу вже не спрацьовують, і ми маємо діяти більш активно, на­віть агресивно. Ми висунули Уряду Трудовий ультиматум і вступили у колективний Трудовий спір з ним та роботодавцями, організували масові протестні акції під Кабмі­ном і Верховною Радою. Вперше в практиці ФПУ започаткувала діа­лог із депутатськими фракціями в парламенті з метою прийняття па­кету «соціальних» законопроектів. Про ці та інші дії йдеться в проекті Звіту Ради ФПУ про роботу за звіт­ний період, надісланому членам Ради, аби, так би мовити, «докапіта­лізувати» його.

З метою посилення впливу ФПУ на забезпечення трудових прав і со­ціальних гарантій працівників в умовах реформ і курсу на євроінте­грацію на розгляд VII з’їзду буде ви­несено низку проектів документів щодо розвитку та модернізації профспілкового руху, зміни статут­них норм. Визначатиметься Страте­гія діяльності Федерації профспі­лок України на 2016–2021 роки «Єв­ропейський вибір», яка має зазирну­ти за горизонт і зробити певні прив’язки до тих темпів і масштабів економічних та суспільних перетво­рень, що відбуватимуться в нашій країні.

Розраховую на вашу безпосеред­ню участь у підготовці з’їзду, адже звітуватимемо разом як члени Ради і Президії ФПУ.

Ми з вами визначили Порядок висунення кандидатур на посаду Голови ФПУ та розгляд документів кандидатів, що має допомогти членським організаціям краще підготуватися до проведення виборів, а кандидатам за­вчасно заявити про своє ба­чення подальшої діяль­ності ФПУ, в тому числі на шпальтах профспіл­кової газети. Вибори мають бути відкрити­ми, прозорими, легі­тимними, аби всі мали рівні можливості взя­ти в них участь. Наго­лошую на цьому.

Знаю, що вже висуне­ні інші кандидати на по­саду Голови ФПУ. Ціную їх професіоналізм та досвід, і сподіваюсь, що боротьба відбу­ватиметься за стратегічне бачен­ня подальшого розвитку Федерації профспілок України, а не на рівні особистісних оцінок, чорного піару, як часто це відбувається під час проведення політичних передви­борчих кампаній.

З повагою,

Григорій ОСОВИЙ,

Голова Федерації профспілок України

 

ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТУР НА ПОСАДУ ГОЛОВИ ФПУ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ КАНДИДАТІВ

Президія ФПУ 29 січня 2016 року затверди­ла Порядок висунення кандидатур на поса­ду Голови ФПУ та розгляд документів кан­дидатів, а також форму Анкети кандидата на посаду Голови ФПУ.

Документи щодо кандидатів на посаду Голови ФПУ подаються до 7 березня 2016 року Статут­ній комісії ФПУ відповідно до Порядку, за­твердженого постановою Президії ФПУ.

1. Кандидатури на посаду Голови ФПУ відповідно до пункту 2 статті 19 Статуту ФПУ висуваються член­ськими організаціями ФПУ. Президія ФПУ, Рада ФПУ, а також делегати з’їзду ФПУ можуть пропону­вати кандидатуру на посаду Голови ФПУ. На посаду Голови ФПУ можуть пропонувати себе кандидати шляхом самовисунення.

2. Відповідно до статті 40 Статуту ФПУ на посаду Голо­ви ФПУ може бути обраний громадянин України з ви­щою освітою, член профспілки, що входить до складу ФПУ та має стаж профспілкової роботи на штатних посадах у членських організаціях ФПУ не менше 5 ро­ків. Водночас згідно із статтею 43 Статуту ФПУ Голова ФПУ не може бути членом виборних органів будь-якої партії, входити до складу виконавчого органу юри­дичної особи, що має на меті одержання прибутку, за­йматися підприємницькою діяльністю.

3. До Статутної комісії ФПУ подаються такі докумен­ти щодо кандидатів на посаду Голови ФПУ:

l Анкета кандидата на посаду Голови ФПУ;

l документ, що підтверджує громадянство України;

l витяг із трудової книжки про стаж профспілкової роботи на штатних посадах у членських організаціях ФПУ;

l документ про вищу освіту;

l рішення виборного профспілкового органу про ви­сунення кандидатури на посаду Голови ФПУ (при прийнятті такого рішення);

l квиток члена профспілки;

l документ про сплату членських внесків за остан­ній календарний рік;

l письмову гарантію про вихід із членів виборних ор­ганів будь-якої партії, виконавчого органу юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, припинен­ня підприємницької діяльності в разі обрання;

l інші документи на вимогу Статутної комісії ФПУ.

4. Статутна комісія ФПУ перевіряє документи канди­датів на посаду Голови ФПУ на їх відповідність вимо­гам Статуту ФПУ, інформує про це з’їзд ФПУ та вно­сить йому відповідні пропозиції.

5. Якщо висунення (самовисунення) кандидатури на посаду Голови ФПУ відбувається безпосередньо на засіданні з’їзду ФПУ, кандидат зобов’язаний подати документи, визначені пунктом 3 цього Порядку, Ста­тутній комісії ФПУ, яка вивчає подані матеріали та доповідає про свої висновки з’їзду.

Відповідно до статті 40 Статуту ФПУ на посаду Голови ФПУ може бути обраний громадянин України з вищою освітою, член профспілки, що входить до складу ФПУ та має стаж профспіл­кової роботи на штатних посадах у членських організаціях ФПУ не менше 5 років. Водночас згідно із статтею 43 Статуту ФПУ Голова ФПУ не може бути членом виборних органів будь- якої партії, входити до складу виконавчого ор­гану юридичної особи, що має на меті одержан­ня прибутку, займатися підприємницькою діяльністю.

27.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання