« на головну 30.09.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1171)
18
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ

ДОСВІД КОЗАКІВ-ХАРАКТЕРНИКІВ – СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗВЕРНЕННЯ СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗВЕРНЕННЯ СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національ­ному рівні, який об’єднує понад 8 млн. членів проф­спілок, змушений констату­вати, що на сьогодні соці­альний діалог, незважаючи на чинну законодавчу базу, не відповідає сучасним ви­кликам і має швидше деко­ративний характер.

Доленосні для мільйонів працівників законопроек­ти виконавчою владою вно­сяться до парламенту без погодження із профспілками та ро­ботодавцями, зокрема при підготов­ці проектів Державного бюджету України на 2015 і 2016 роки та низки реформаторських антисоціальних законопроектів у соціально-трудо­вій сфері. Аргументовані запере­чення і пропозиції представників трудящих ігноруються, що не може не викликати відповідної реакції, наслідком чого можуть стати масш­табні протестні акції.

Кардинальні трансформації у сус­пільно-політичній і соціально-еконо­мічній сферах нашої держави, до яких додається і безпосередня зовнішня за­гроза, настійливо вимагають націо­нальної консолідації, єднання зусиль навколо стратегічної мети – побудови Європейської України.

Досягти цього можливо лише на засадах всеохоплюючого діалогу через спільні домовленості й при­йняття узгоджених рішень сторона­ми соціального діалогу, які пред­ставляють інтереси працівників, ро­ботодавців та органів влади, з пи­тань формування і реалізації дер­жавної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних та економічних відно­син. Наразі має місце консолідація зусиль лише «влада – влада», а соці­альні партнери виключені з цього процесу, чим ігноруються норми За­кону України «Про соціальний діа­лог в Україні».

Висловлюючи бажання бути без­посередніми учасниками побудови європейської України, профспілко­ві об’єднання вважають за необхід­не і пропонують включити до тек­сту оновленої Угоди депутатських фракцій «Європейська Україна» по­ложення, які передбачають співпра­цю з профспілками і роботодавцями для досягнення задекларованої мети. Така практика відповідала б існуючому досвіду розвинутих єв­ропейських країн, які знайшли в собі сили в кризовий період об’єднати зусилля законодавчої і вико­навчої влади, профспілок та робото­давців, інших громадських об’єднань та бізнесових кіл.

СПО об’єднань профспілок закли­кає керівництво держави і політичні сили зробити крок назустріч проф­спілкам і роботодавцям, консоліда­ції з громадянським суспільством!

Прийнято на засіданні Спільно­го представницького органу ре­презентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на націо­нальному рівні 04.02.2016 року.

 Висловлюючи бажання бути безпосередніми учасниками побудови європейської України, профспілкові об’єднання вважають за необхід­не і пропонують включити до тексту оновленої Угоди депутатських фракцій «Європейська Україна» положення, які передбачають співпрацю з профспілками і роботодавцями для досягнення задекларо­ваної мети. Така практика відповідала б існуючому досвіду розвину­тих європейських країн, які знайшли в собі сили в кризовий період об’єднати зусилля законодавчої і виконавчої влади, профспілок та роботодавців, інших громадських об’єднань та бізнесових кіл.

 

ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Верховна Рада ухва­лила в цілому законо­проекти про внесен­ня змін до Бюджетно­го кодексу України та Закону «Про Держав­ний бюджет України на 2016 рік» щодо фі­нансування профе­сійно-технічної осві­ти. Відтак внесено зміни стосовно:

– здійснення видатків на професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення – обласних цен­трів;

– оплати поточних видатків професійно-технічних на­вчальних закладів в части­ні забезпечення видатків на здобуття повної загаль­ної середньої освіти за ра­хунок освітньої субвенції;

– передбачення субвенції на підтримку підготовки робітничих кадрів у профе­сійно-технічних та інших навчальних закладах;

– використання майна про­фесійно-технічних на­вчальних закладів, вивіль­неного в рамках модерніза­ції мережі.

Крім того, як повідомляє Де­партамент захисту соціаль­но-економічних прав апара­ту ФПУ, запропоновано збільшення на 997 865,0 тис. гривень на фінансування бюджетної програми «Суб­венція на підтримку підго­товки робітничих кадрів у професійно-технічних та ін­ших навчальних закладах з державного бюджету місце­вим бюджетам» та одночас­но зменшення на цю ж суму загальнодержавних витрат за бюджетною програмою «Стабілізаційна дотація».

 

«ПРОФСПІЛКИ. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ»

8 лютого в Києві відбулося засідання бюро президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, основним питанням розгляду якого стала ініціатива Харківської обласної організації профспілки про збір підписів студентів у рамках акції «Профспілки. Бо­ротьба за Україну» щодо недопущення зву­ження прав осіб, які навчаються, а також га­рантій діяльності профспілок, запропонова­них у законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо діяль­ності студентських профспілок)» № 3474.

Як повідомляє прес-служба Профспіл­ки працівників освіти і науки України, у роботі заходу взяли участь голова Проф­спілки Георгій Труханов, його заступники – Любов Гарбаренко, Сергій Рома­нюк, Ольга Чабанюк (го­лова профкому студентів та аспірантів КНЕУ імені Вадима Гетьмана).

Голова Профспілки Геор­гій Труханов наголосив, що ще у листопаді минуло­го року це питання обгово­рювалося делегатами VIII з’їзду Профспілки. Тоді од­ностайно було прийнято резолюцію про неприйнят­ність цього законопроекту з огляду на втручання у са­моврядну діяльність проф­спілок та обмеження прав студентства.

Було наголошено, що ЦК Профспілки направив листи на адресу Голови Верховної Ради України, народних депутатів, голів комітетів Верховної Ради, СПО профспілок із проханням урахувати по­зицію ЦК Профспілки і не допустити прийняття за­значеного законопроекту.

Відтак, розглянувши ініці­ативу Харківської обласної організації Профспілки, бюро президії ЦК Проф­спілки постановило під­тримати акцію «Профспіл­ки. Боротьба за Україну» щодо збору підписів сту­дентів на захист своїх прав.

  Бюро президії ЦК Профспілки рекомендує обласним організаціям, Київській міській організації Профспіл­ки, первинним профспілковим організаціям студентів вищих навчальних закладів терміново скликати за­сідання виборних профспілкових органів, на яких роз­глянути питання щодо законопроекту № 3474 та на­правити звернення до народних депутатів України з вимогою його відхилення.

Також прийнято рішення звернутися до Федерації профспілок України та всеукраїнських профспілок, її членських організацій щодо підтримки ними акції «Профспілки. Боротьба за Україну».

13.02.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.09.2022 23:06

02.09.2022 22:24

02.09.2022 22:12

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання