« на головну 16.12.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1030)
21
Листопад
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті На трибуну VI з’їзду ФПУ

Тільки програма, ніяких резолюцій!

Тільки програма, ніяких резолюцій!

Постановою Ради ФПУ від 2 грудня 2010 року прийня­то рішення за­мість Програми дій ФПУ на 2011–2016 роки, яку за традицією за­тверджує з’їзд, ух­валити низку ре­золюцій з’їзду.

Сьогодні ми публі­куємо зауваження та пропозиції, які були висловлені Харківським обко­мом профспілки енергетики та електротехнічної промисловості з цього приводу. До­кладніше – мовою оригіналу.

«...Уважно вивчивши проекти резолюцій, об­говоривши їх з активом обласної організації профспілки, доводиться констатувати наступне.

Резолюції – це не ті документи, якими за­тверджують дії багато­мільйонної армії членів профспілок. З’їзд має при­йняти стратегію бороть­би за справедливість, за конституційні права та інтереси людей праці в період радикальних еко­номічних реформ. До того ж не можна окреслювати діяльність Федерації про­фесійних спілок України на п’ятирічний період ві­сьмома резолюціями без орієнтовних строків вико­нання та відповідальних за виконання.

Будучи членом орга­нізаційної комісії ФПУ, хотілося б прокоментува­ти проект Резолюції «Про організаційне і фінансове зміцнення ФПУ».

В шостому абзаці за­значеної Резолюції зазна­чено: «Профспілкові орга­нізації, де акумулюються членські внески, переда­ють значну частину своїх повноважень із вирішен­ня конкретних проблем колективів до вищих ор­ганів профспілок та ФПУ, але не підкріплюють їх фінансово».

Можна було б зрозумі­ти, якби під «вищими ор­ганами» мались на увазі обласні комітети. Навіть зрозуміло, якщо мова йшла б про ЦК профспіл­ки, тим паче, що в проекті резолюції «Гідна праця – основа соціального до­бробуту та економічного прогресу» рішення най­важливішого питання – «...забезпечення темпів зростання реальної за­робітної плати...», яке сьогодні може й повинно бути вирішене чітко тіль­ки на законодавчому рів­ні, реалізовано на рівні галузей і регіонів та ви­рішено через колективні договори.

У продовження теми наведемо поширений приклад.

Підприємство через важкий фінансовий стан не виплачує заробіт­ну плату працівникам. Профспілкова організа­ція не отримує відраху­вань у зв’язку зі скрутним становищем підприєм­ства (можливо, навіть банкрутством). Яким чи­ном у неї акумулюються членські внески і як вона може самостійно вирі­шити питання? Згідно з нормою Статуту обласна організація профспілки має всі права на зняття з обліку первинок. Але чи вихід це? Чи захист? Усі допомагаємо та ре­зультат, на жаль, невтіш­ний, а вплинути реаль­но не може на ситуацію ні профком, ні обком, ні ЦК, ні Об’єднання проф­спілок області, ні ФПУ. То про що йде мова?..

Постановою Ради ФПУ від 22 квітня 2010 року за­декларовано «розробити у другому півріччі 2010 року нову систему збору член­ських внесків, виходячи з особливостей організа­ційної побудови та складу профспілок та об’єднань». Однак ніяких рішень не було прийнято, і майбут­тя цього дуже важливого питання овіяне пеленою незрозумілості.

Із незрозумілих для нас причин стала невідо­мою доля робочої групи з підготовки проекту нової Програми дій ФПУ на 2011–2016 роки, затвер­дженої Президією ФПУ від 23 грудня 2009 року. До того ж листом ФПУ від 25 березня 2010 року «Про підготовку нової Про­грами ФПУ» за підписом заступника Голови ФПУ, керівника робочої групи Сергія Кондрюка була за­пропонована робоча вер­сія проекту Програми дій, яка, на наше переконан­ня, є базовим документом для доопрацювання та прийняття.

Перед Федерацією про­фесійних спілок України сьогодні стоїть надваж­ке, але посильне завдан­ня – згуртувати членів профспілок навколо ідеї нового поступального розвитку профспілково­го руху на п’ятирічний період.

Ми повинні усвідом­лювати, що живемо в не­прості часи, у часи проти­річ та новацій. Нещодавно прийнятий Податковий кодекс, на черзі – Трудо­вий, пенсійна реформа, проведена адміністра­тивна реформа, яка та­кож, швидше за все, зна­йде своє відображення у профспілковій структурі та діяльності.

Для енергетиків та електротехніків, напри­клад, 2011 рік – рік бо­ротьби за обстоювання соціально-економічних прав працівників енер­гопостачальних та енер­гогенеруючих підпри­ємств, які заплановані до приватизації. Та й узагалі наша профспіл­кова робота – це суціль­на боротьба за інтереси людей. Головне, щоб ця боротьба не точилася в самій Федерації профспі­лок України як найавто­ритетнішому об’єднанні із захисту людей найма­ної праці України.

Зраджувати Програмі дій на п’ятирічний період Резолюціями – докорінно не правильно».

Звернення за доручен­ням активу обласної профспілкової організа­ції підписано головою Харківської обласної ор­ганізації профспілки пра­цівників енергетики та електротехнічної про­мисловості України, за­служеним працівником профспілок України, чле­ном Ради ФПУ Миколою Кригіним.

 

03.02.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

31.10.2019 20:26

31.10.2019 20:25

31.10.2019 20:24

31.10.2019 18:40

18.10.2019 15:09

18.10.2019 15:08

18.10.2019 15:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання