« на головну 23.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Хто захистить права українців?

Хто захистить права українців?

Це сакраментальне питання особли­во актуально звучало 10 грудня, коли в Україні відзначали Міжнародний день захисту прав людини. Саме цьо­го дня 1948 року була підписана За­гальна декларація прав людини. До­кумент став однією із підвалин сві­тового правопорядку. Напередодні Міжнародного дня прав людини у Бу­динку профспілок відбувся круглий стіл на тему: «Проблемні питання виконання в Україні норм конвенцій Міжнародної організації праці».

У дискусії взяли участь представни­ки членських орга­нізацій Федерації профспілок Украї­ни та всеукраїнських неза­лежних профспілок, Упо­вноваженого Верховної Ради України з прав люди­ни, Генеральної прокурату­ри України, Міністерства соціальної політики, Мініс­терства закордонних справ, Держгірпромнагляду, фон­дів соціального страхуван­ня, адвокатських організа­цій, об’єднань роботодав­ців, науковці.

Відкриваючи засідання, Голова Федерації профспі­лок України Юрій Кулик на­голосив на тому, що Украї­на як член Міжнародної ор­ганізації праці ратифікува­ла конвенції МОП. Тож це означає, що держава взяла на себе зобов’язання дотри­муватися принципів та прав, закріплених у Статуті МОП і Філадельфійській де­кларації, забезпечувати ефективну реалізацію цих важливих документів, імп­лементацію їхніх норм і принципів на національно­му рівні, а також регулярно повідомляти керівні органи МОП про вжиті заходи щодо їх застосування.

Реальна ситуація сьогод­ні засвідчує, що взяті зобов’язання виконуються не повною мірою, зокрема не виконуються норми окре­мих конвенцій МОП і не від­бувається на належному рівні процес адаптації зако­нодавства до вимог міжна­родних актів.

«На жаль, за 20 років не­залежності не змінилося ставлення держави до прав людини», – наголосив під час своєї промови заступник Голови ФПУ Сергій Украї­нець. Зокрема, грубо пору­шується принцип свободи на об’єднання, який є одним із основних принципів МОП. За словами заступника Го­лови ФПУ, нині в Україні спостерігаються масові сис­темні порушення роботодав­цями Конвенції МОП № 87 про свободу працівників на об’єднання в профспілки та фіксуються факти прямого втручання органів влади у статутну діяльність проф­спілок і їх об’єднань.

Серйозними порушення­ми конвенцій є неврегульо­ваність на законодавчому рівні окремих питань проф­спілок, невиплата заробіт­ної плати тощо.

Належним чином не за­безпечуються права грома­дян на безпечні та здорові умови праці, що сприяє збільшенню випадків трав­мування на виробництві й виникненню професійних захворювань. Критичним вважається стан із охорони праці. Рівень виробничого травматизму у країні ви­щий, ніж у країнах Європей­ського Союзу, а умови праці створюють високі ризики виникнення травм і профе­сійних захворювань. Не про­водиться атестація робочих місць за умовами праці, за­нижуються розміри надба­вок і доплат за важкі та шкідливі умови праці.

Учасники засідання об­говорили питання дотри­мання Україною норм кон­венцій МОП, визнали, що частина законодавчих актів України не відповідає між­народним стандартам у сфері правового регулюван­ня механізмів реалізації конституційних прав люди­ни, не дозволяє громадянам безперешкодно і в повному обсязі реалізувати свої пра­ва. Присутні переконані, що наявність цієї проблеми за­вдає шкоди іміджу Украї­ни, оскільки забезпечення міжнародних стандартів у дотриманні прав людини, у тому числі на працю, свобо­ду на об’єднання, колектив­ні переговори, є її обов’язком.

Учасники круглого сто­лу ухвалили резолюцію, у якій звернулися до Прези­дента України В. Янукови­ча, Верховної Ради, Кабіне­ту Міністрів, Уповноваже­ного Верховної Ради з прав людини, Генеральної про­куратури, Верховного Суду, профспілок, міжнародних організацій із закликом до­класти усіх зусиль для за­безпечення реального вико­нання в Україні вимог кон­венцій Міжнародної органі­зації праці.


ІЗ ТРИБУНИ

Наталія ІВАНОВА,

представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини:

– Уповноважений з прав людини в рамках парла­ментського контролю, відповідно до Конститу­ції України, здійснює по­стійний моніторинг із до­тримання прав і свобод людини, відповідності їх міжнародним стандар­там. основа моніторингу – звернення людей до омбудсмена. За час існу­вання інституції до Упо­вноваженого звернули­ся понад 1 млн 100 тис. осіб. Лише за 11 місяців п. р. надійшло майже 23,5 тис. звернень за під­писом 144,5 тис. людей. Кількість заявників, які надіслали звернення цього року, значно зрос­ла порівняно з минулим...

Світлана ГОМАНОВСЬКА,

представник департаменту міжнародних організацій МЗС України:

– У 2008 році Україна проходила процедуру універсального огляду з дотримання прав люди­ни. За його результатами було видано великий пе­релік рекомендацій. На­ступний універсальний огляд планується про­вести у вересні–жовтні 2012 року. Україна має підготувати на розгляд національну доповідь про дотримання прав і свобод людини. У її розробленні мають узяти участь усі сторони соці­ального діалогу. Дуже важливо скористатися цією нагодою, щоб зро­бити дійсно глибокий аналіз ситуації з правами людини в нашій країні…

Наталія ЧАЙКОВСЬКА,

старший прокурор управління прав і свобод Генеральної прокуратури України:

– Питання захисту прав людини є пріоритетним у роботі органів проку­ратури України. Гене­ральний прокурор України 12 квітня поточ­ного року видав наказ про організацію право­захисної діяльності ор­ганів прокуратури. Саме цей наказ є базовим в організації роботи в цьому напрямі, його ви­дано з урахуванням ре­комендацій Ради Євро­пи, Венеціанської комісії та Президента України В. Януковича. Цим нака­зом переглянуто пріо­ритети в правозахисній роботі прокуратури щодо соціально-правового захисту людини…

Олександр ТОВСТЕНКО,

директор департаменту з питань держрегулювання зарплати та умов праці Мінсоцполітики України:

– Можна певною мірою погодитися із твер­дженням про те, що в Україні дійсно не вико­нуються окремі конвен­ції Міжнародної органі­зації праці. Я можу під­тримати позицію, що, зокрема, конвенція МОП № 95 «Про захист заробітної плати» є про­блемною, адже в Україні існує таке явище, як за­боргованість із зарпла­ти. Ця проблема має тенденцію до погли­блення. Проте я не можу погодитися з твердженням, що не ви­конуються конвенції МОП про підвищення мінімальної заробітної плати…

Василь ЛИТВИНЕНКО,

директор департаменту надходження доходів Пенсійного фонду України:

– Для Пенсійного фонду України є важливим ви­конання норм конвенцій МОП, що стосуються ді­яльності інспекцій праці та захисту зарплати. Роль і функції інспекції праці в умовах ринкової еконо­міки мають зростати. Від цього залежить як дотри­мання трудового законо­давства, так і збільшення доходів у фонди соціаль­ного страхування. Осно­вними джерелами напо­вненням бюджетів фон­дів, окрім зростання еко­номіки, є детінізація за­йнятості та заробітної плати. В Україні близько 2 млн осіб отримують зарплату в розмірі мен­ше мінімальної…

18.12.2011


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання