« на головну 23.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Проблема залишається актуальною

Проблема залишається актуальною

Київська облпрофра­да, її членські органі­зації постійно при­діляють увагу пи­танням дотриман­ня прав трудящих на охорону здоров’я та безпечні умови праці, а також ви­конанню відповід­них вимог колектив­них договорів.

Одним із пріори­тетних напрямів цієї роботи є здійс­нення профспілкови­ми комітетами підприємств, уста­нов та організацій ефективного конт­ролю за створенням їх власниками від­повідних санітарно-гігієнічних умов праці, проведенням заходів профілакти­ки профзахворювань та дотриманням ними вимог законо­давства про охорону здоров’я.

ВИРОБНИЧА СТАТИСТИКА

Більшість первинних профспілкових органі­зацій приділяють певну увагу відродженню на підприємствах медико-санітарних частин, здо­ровпунктів, підвищенню якості попереднього та пе­ріодичних медичних огля­дів працівників, зайнятих на шкідливих та небезпеч­них роботах.

Проте сьогодні в області працює лише одне амбула­торне відділення у ПрАТ «Росава» (м. Біла Церква), 51 здоровпункт, з яких 13 лі­карських, налічується 7 це­хових лікарських дільниць, з яких функціонують 5.

З метою своєчасного на­гляду за станом здоров’я працюючого населення Київської області та згід­но з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 прово­дяться періодичні медичні огляди. У 2010 році медич­ним оглядам підлягали 41434 особи, оглянуто 41066 осіб, що становить 98,4%. За результатами проведено­го медичного огляду вста­новлено, що амбулаторного лікування потребують 7373 особи, стаціонарного – 696 осіб, санаторно-курортного – 3184 особи, дієтично­го і лікувально-профі-лактичного харчування – 1902 особи. Відповідно до пропозицій заключних актів видаються направ­лення на амбулаторне та стаціонарне лікування. Санаторно-курортне ліку­вання практично не забез­печується.

ОСОБЛИВА УВАГА –  НАВЧАННЮ

Медпрацівники області приділяють велику увагу санітарно-просвітницькій діяльності, а саме орга­нізації та проведенню навчання, семінарських занять для фахівців за­кладів охорони здоров’я, підприємств різних форм власності з доведенням до їх відома вимог чинного санітарного законодав­ства, зокрема постанови Головного державного санітарного лікаря Украї­ни № 28 від 17.07.2006 «Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійної захворюва­ності в Україні», рішення Колегії Міністерства охо­рони здоров’я України від 17.12.2010 «Про стан та по­дальший розвиток профі­лактики, діагностики та лікування професійних за­хворювань в Україні». Так, було проведено навчання в Броварській, Бориспіль­ській центральних район­них лікарнях, ВАТ «Київ­ський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів), ВАТ «Росава» та ін.

ПІД КОНТРОЛЕМ ТЕХІНСПЕКЦІЇ ТА МЕДИКІВ

За останні роки в об­ласті, з метою покращення умов праці на сільсько­господарських підпри­ємствах, зокрема ВАТ «Обухівське», замість старих тракторів придба­ли техніку найвідоміших марок. Значно знизився вплив таких шкідливих факторів, як запиленість, шум, загазованість, вібра­ція, в кабінах встановлено кондиціонери, що норма­лізують мікроклімат. А на ВАТ «Миронівський завод із виготовлення круп і комбікормів» за­проваджено лікувально-профілактичні, проти­епідемічні заходи щодо запобігання респіратор­ним, шлунково-кишковим захворюванням, виробни­чому травматизму.

На ПрАТ «Ветропак Гос­томельський склозавод» для покращення темпера­турних умов робочі місця склотарних цехів облад­нано додатковим повітря­ним душованням; кімнати прийому їжі у виробничих підрозділах забезпечені новими меблями, холо­дильниками, мікрохвильо­вими печами, кулерами з водою; відремонтовані і переобладнані душові кімнати побутових примі­щень; на території заводу обладнано і введено в дію їдальню на 50 місць; для всіх працівників заводу здешевлено харчування з 3,5 до 5 грн на людину.

Належна увага приді­ляється медичному обслу­говуванню працівників. Працює кабінет стомато­лога, який фінансується за рахунок профспілкових внесків. Своєчасно про­водиться атестація ро­бочих місць за умовами праці. Укладено договір із науково-виробничим комбінатом «Техномед», який на робочих місцях періодично визначає рі­вень хімічних речовин, пилу, шкідливих речовин біологічного походження, шуму, параметри мікроклі­мату та інші фактори. Під постійним контролем ме­диків перебувають праців­ники «декретованих груп». Медогляди проходять 154 особи. В осінньо-зимовий період проводиться профі­лактика респіраторних ві­русних інфекцій, видають­ся противірусні медичні препарати.

У медпункті ВАТ «Київ­ський картонно-паперовий комбінат» допомогу пра­цівникам надають 12 спе­ціалістів. Працюють кабі­нети терапевта, гінеколога (з кріоустановкою), ЕКГ, фізіотерапія, маніпуляцій­ний та перев’язувальний, магнітолазеротерапії, електрофорезу, електро­нейростимуляції. Функці­онує механічна кушетка «Релакс», застосовується метод об’ємного пневмо­пресингу. У медпункті що­денно обслуговуються близько 280 працівників. Цілодобово працює ма­шина швидкої допомоги. Спеціалістами медпункту проводиться диспансерне обстеження 486 працівни­ків. Проблеми своєчасного виявлення і запобігання професійним захворюван­ням, організації належної медичної профілактики, збереження і розширення медико-санітарних частин, санаторіїв-профілакторіїв для відновлення праце-здатності є вкрай акту­альними і можуть бути подоланими тільки в разі поліпшення соціально-економічної ситуації в об­ласті.

Леонід ВАСИЛЕНКО, Київська обл.

  • У ГРУПІ РИЗИКУ

Минулого року в київській області виявлено два професійні захворювання. В обох випадках зареєст­ровано туберкульоз у медпрацівників (м. Боярка Києво-Святошинського району та смт Клавдієве Бо­родянського району). згідно з наказом МОЗ України від 13.12.2004 № 614 «про затвердження порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних харак­теристик умов праці» проведено своєчасне розслі­дування причин профзахворювання та складено санітарно-гігієнічні характеристики умов праці.

 

24.11.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання