« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

МКП: «НАСТАВ ЧАС ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ»

МКП: «НАСТАВ ЧАС ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ»

7 жовтня, у Всесвітній день боротьби за гідну працю, Міжнародна кон­федерація профспілок (МКП) закликає: «Настав час для підвищення заро­бітної плати, щоб зменши­ти величезний тиск на пра­цюючих людей та їхні сім’ї через інфляцію, спричине­ну прибутками корпора­цій».

За останні 40 років частка сві­тового багатства, яка йде на заро­бітну плату, скоротилася на 13%, навіть не зважаючи на те, що сві­това економіка збільшилася в чо­тири рази. Це значною мірою є результатом зменшення кількос­ті профспілок, спричиненого дов­готривалою ерозією прав трудя­щих, детально описаною в Гло­бальному індексі прав МКП.

Працівники все частіше зму­шені вдаватися до страйків, оскільки роботодавці отримують прибутки для себе та акціонерів, відмовляючись задовольняти на­віть скромні вимоги щодо опла­ти праці.

Замість того, щоб підтримати трудящих та їхніх утриманців, уряди багатьох країн стають на бік босів і утримують реальну вартість заробітної плати на та­кому низькому рівні, що сім’ї бо­рються за виживання. Минулого року право на страйк було пору­шено в дев’яти з 10 країн.

НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОГОВІР

Виконуючий обов’язки Гене­рального секретаря МКП Люк Тріангл сказав: «Заробітна плата займає центральне місце в Ново­му соціальному договорі і є осно­вою для стійкої і справедливої економіки. Багато роботодавців відмовляються ділитися процві­танням з працівниками, які ви­робляють товари і надають по­слуги, що створюють багатство, а в умовах, коли корпоративне ухилення від сплати податків до­сягло рекордно високого рівня, державний сектор також відчу­ває брак ресурсів, необхідних для забезпечення гідного рівня оплати праці.

Коли роботодавці обмежують заробітну плату, уряди повинні втрутитися, гарантуючи право на організацію профспілок і ве­дення колективних переговорів, а також прожитковий мінімум, встановлений законом, або до­мовленість про мінімальну заро­бітну плату. Близько 20% праців­ників формального сектору еко­номіки у світі залежать від міні­мальної заробітної плати.

Центральні банки також пови­нні вийти за межі застарілого і спрощеного підходу, який поля­гає у стримуванні заробітної пла­ти для подолання інфляції. Дове­дено, що корпоративна жадіб­ність і спекуляції призводять до зростання цін. Минулого року 722 корпорації отримали 1 трлн доларів США надприбутків, в той час як реальна заробітна пла­та 1 млрд працівників впала на 746 млрд доларів США».

Члени профспілок заробляють більше, ніж працівники, які не є членами профспілок, на 10-25%, і хоча на об’єднаних у профспілки робочих місцях ця надбавка до заробітної плати може бути мен­шою, це пояснюється тим, що всі працівники, включаючи тих, хто не є членами профспілок, отри­мують вигоду від ставок заробіт­ної плати, встановлених проф­спілками.

Гендерний розрив в оплаті праці, який наразі становить близько 20% у всьому світі, є зна­чно меншим там, де жінки є чле­нами профспілок, і в багатьох ви­падках практично усувається за­вдяки колективним переговорам.

Профспілки в усьому світі та­кож борються проти нерівності в оплаті праці, мінімальної заро­бітної плати та експлуататор­ських ставок оплати праці для мігрантів, молодих працівників та інших груп, що зазнають дис­кримінації.

Нещодавній звіт МКП надає прямі докази того, як завдяки діям профспілок вдалося домог­тися значного підвищення міні­мальної заробітної плати.

«Найкращий, а часто і єдиний спосіб для працівників отримати гідну заробітну плату – це всту­пити до профспілки», – додав Люк Тріангл.

 

ЯК РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ НАБЛИЗИЛА УКРАЇНУ ДО ЧЛЕНСТВА В ЄС

Урсула фон дер Ляєн дала найсиль­ніший сигнал про те, що вона пе­редбачає розширення ЄС за раху­нок України та інших країн.

У своїй промові про стан справ у Європарламенті президент Єврокомісії закликала ЄС підготуватися до «європейського дня привітання» в най­ближчому майбутньому, можливо, без проходження через болісний процес зміни договорів.

Аналіз цієї промови показує, наскільки радикально змінилася позиція ЄС щодо розширення з початком війни в Україні. Те, що колись виглядало як далека пер­спектива для таких країн, як Грузія і Ко­сово, тепер виглядає набагато конкретніше і ближче. І те, що колись зву­чало як вивчена доброзичливість до країн, що вступають до ЄС, перетворило­ся на політику, яка розглядає розширення на схід як однаково вигідне для існуючих країн ЄС.

Виступ Урсули фон дер Ляєн про стан справ в ЄС перетворив розпливчасті роз­мови про тісніші економічні зв'язки на ба­чення прийняття України та інших країн до ЄС.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ « СОЛІДАРНІСТЬ З У КРАЇНОЮ»


Як і очікувалось, більшість делегатів 155-го щорічно ­го Британського конгресу тред-юніонів, що прохо­див у Ліверпулі 10-13 ве­ресня 2023 року, підтри­мали Резолюцію про солі­дарність з Україною та на­дання їй фінансової та практичної допомоги.

У резолюції «Солідарність з Украї­ною» закликають до беззаперечного засудження незаконного, агресивно­го вторгнення росії в Україну.

Резолюцію внесла профспілка GMB , її підтримали профспілка маши­ністів поїздів та національна проф­спілка шахтарів.

У резолюції також підтримується «негайне виведення російських військ з усіх українських територій, окупованих з 2014 року» і «мирне завершення кон­флікту, яке забезпечить територіальну цілісність України та підтримку і само­визначення українського народу».

Виступаючи під час обговорення резолюції, генеральний секретар профспілки громадських та комерцій­них служб Марк Сервотка заявив про «беззаперечну підтримку тих, хто за­раз страждає від окупації внаслідок жорстокого російського вторгнення. Було б великою помилкою не висло­вити солідарність народу України. Ми з українським народом і за те, щоб ро­сія пішла геть».

Президент профспілки GMB зазна­чив «Наша солідарність не повинна знати кордонів», а профспілка Unite , підтримавши резолюцію, заявила, що «війни ніколи не відповідають інтере­сам трудящих».

Голова ФПУ звернувся до делега­тів Конгресу БКТ із закликом підтри­мати Україну. Цей заклик почули.

 

ПРИПИНИТИ РОСІЙСЬКІ ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ

 

Заклик Європейської фе­дерації журналістів (ЄФЖ), ЄФПОО та понад 20 інших організацій до припинення російських воєнних злочинів проти журналістів в Україні, – Заява щодо України, ве­ресень 2023 року.

Європейська федерація журна­лістів (ЄФЖ), ЄФПОО та понад 20 інших організацій заклика­ють до дій проти російської фе­дерації за воєнні злочини, скоє­ні проти журналістів. Винні мають бути притягнуті до від­повідальності. Уряд путіна ці­леспрямовано переслідує жур­налістів, обстрілює їхні об’єкти, вдається до свавільних затримань і тортур. Це пору­шує міжнародне гуманітарне право та свободу преси. Підпи­санти закликали владу вжити рішучих заходів для усунення цих серйозних порушень і нада­ти посилену підтримку репор­терам, які працюють на передо­вій. Разом з Коаліцією жінок- журналісток та ЄФЖ, ЄФПОО та інші організації стурбовані продовженням нападів на пра­цівників ЗМІ в ході російського вторгнення в Україну.

Постійні цілеспрямовані об­стріли журналістів, які висвіт­люють війну в Україні, є гру­бим порушенням міжнародно­го гуманітарного права та во­єнним злочином відповідно до Римського статуту, Женев­ської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Резолюції Ради Безпеки ООН 2222 про за­хист журналістів та працівни­ків ЗМІ під час збройних кон­фліктів. Невибіркові напади, які не розрізняють військові та цивільні цілі і спрямовані про­ти журналістів, також заборо­нені міжнародним гуманітар­ним правом. Незважаючи на ці чіткі міжнародні стандарти, російські війська продовжу­ють цілеспрямовано нападати на журналістів з метою заляку­вання преси та придушення правди.

П’ять жінок-журналісток було вбито, а за даними КЗЖ, що­найменше 17 журналістів заги­нули на лінії фронту в Україні.

 

СТОРІНКУ ПІДГОТОВЛЕНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

09.10.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання