« на головну 23.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Викорінимо насильство у сфері праці!

Викорінимо насильство у сфері праці!

Профспілки закликають ратифі­кувати в Україні Конвенцію МОП № 190 (від 21 червня 2019 року) як міжнародний інструмент, що допоможе у викоріненні насиль­ства та домагань у сфері праці.

У рамках 16-денної кампанії ООН щодо ліквідації насильства стосов­но жінок і дівчат, 25 листопада – 10 грудня 2019 року профспілки акцен­туватимуть увагу на необхідності ратифікації Конвенції МОП № 190 і створення ро­бочих місць, вільних від насильства і домагань.

Кампанія покликана підвищити обізнаність працівників у проблемах насильства і домагань у сфері праці, змінити ставлення трудових колекти­вів і суспільства до таких проявів, а також поін­формувати про Конвенцію № 190.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З

ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АПАРАТУ ФПУ

 

Профспілка підтримує якісні зміни в освітньому процесі, але з реальним фінансовим підґрунтям

21 листопада відбувся VIIІ пленум ЦК Проф­спілки працівників освіти і науки України.

У чаcть у роботі заходу взяли заступник міні­стра освіти і науки України Любомира Мандзій та заступник Голови Федерації професійних спілок України Євген Драп’ятий.

На обговорення було внесено одне головне питання: про хід виконання Основних напрямів діяльності Проф­спілки працівників освіти і науки Укра­їни на 2016–2020 роки.

Відкрив роботу пленуму голова Профспілки Георгій Труханов, який по­інформував про виконання цього осно­вного документа, що скеровує дії галу­зевої Профспілки на 2016–2020 роки.

Дії ЦК Профспілки у цей період спря­мовувалися на фінансове забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан. Для цього було за­діяно всі інструменти: від переговорно­го процесу і засідань десятків робочих груп до протестних дій. І за останні 4 роки відбулося 16 акцій протесту під сті­нами Уряду, парламенту, НКРЕ.

Фахівцями організації було опрацьо­вано кілька сотень законопроектів, вне­сено пропозиції до 375 постанов Кабміну та 305 наказів галузевого міністерства, розглянуто понад 1000 скарг та заяв спіл­чан. Також надавалися численні пропо­зиції Профспілки до ФПУ, СПО об’єднань профспілок, міністерств та відомств, Уря­ду та Верховної Ради України. Стосували­ся вони, головним чином, належного фі­нансування галузі та забезпечення дер­жавою гарантій у сфері освіти; безоплат­ної освіти незалежно від місця проживан­ня учнів; недопущення ліквідації на­вчальних закладів, особливо в сільській місцевості; забезпечення в повному обся­зі видатків на потреби загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних за­кладів; забезпечення оплати праці на основі ЄТС із встановленням базового окладу (ставки) працівника І тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної за­робітної плати; підвищення престижу праці освітян; підвищення рівня стипен­дій студентів та учнів ПТНЗ тощо.

Заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій поінформу­вала пленум про основні аспекти осві­тянського бюджету та видатки на освіту в 2020 році. Вона зауважила, що будь-яка складна ситуація вирішується за столом переговорів, і наголосила, що на остан­ніх засіданнях робочих груп спільно з представниками Профспілки вдалося до­сягти консенсусу в питаннях оплати пра­ці у новому законопроекті про середню освіту, і профільний комітет готовий до­слухатися до цих напрацювань. Під час спілкування з учасниками засідання вона передала чітку позицію міністер­ства щодо субвенції на оплату праці осві­тянам: спочатку повна виплата заробіт­ної плати, 30% надбавок, а потім фінан­сування інших потреб навчально-вихов­ного процесу. Насамкінець заступниця міністра наголосила: одне з ключових завдань профільного міністерства – по­вернути довіру до наших учителів і під­вищити їх статус на державному рівні.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий розповів про діяльність Фе­дерації в сучасних умовах та зупинив­ся на ключових проблемах, що стосу­ються роботи фондів соціального стра­хування та непростого діалогу з влад­ними інституціями.

Завершуючи пленум, Георгій Труха­нов підкреслив, що забезпечення прав та гарантій освітян і студентської моло­ді – ключове питання діяльності органі­зації на всіх рівнях. Профспілка розуміє і підтримує якісні зміни в освітньому процесі, але з реальним фінансовим під­ґрунтям. Лише так реформи будуть успішними і підтримані педагогами.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Звіти і вибори

У сесійному залі Закарпатської обласної ради відбу­лося засідання обласного комітету профспілки пра­цівників охорони здоров’я.

Н аразі в галузевій проф­спілці триває звітно-ви­борна кампанія, яка відбувається у склад­них умовах реалізації медичної реформи, в ході якої осо­бливого значення набуває захист со­ціально-економічних і трудових прав та інтересів спілчан. Із цих питань облпрофорганізацією підготовлено методичні рекомендації та інформа­ційні матеріали про діяльність галу­зевої профспілки, про що учасників зібрання поінформував експерт з вре­гулювання соціально-трудових від­носин, заступник голови обласної ор­ганізації профспілки Тиберій Лукач.

З інформацією про підсумки спортивної, культурно-масової робо­ти, оздоровлення дітей виступив го­лова обласної організації профспіл­ки Володимир Турок. Кращі органі­затори цієї роботи отримали відзна­ки ФПУ, Закарпатської облпрофради та обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я, які їм вручили заступник голови облпроф­ради Василь Захарець та профспіл­ковий лідер галузі, член Ради ФПУ Володимир Турок. Зокрема, за під­сумками Всеукраїнського огляду оздоровлення дітей Закарпатська об­ласна організація профспілки пра­цівників охорони здоров’я нагоро­джена Почесною грамотою Федера­ції профспілок України у номінації «Здорові діти – майбутнє країни».

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ


 

Виклики часу вимагають єднання та солідарності

На цьому акцентували увагу учасники розшире­ного засідання правлін­ня Української федерації профспілкових організа­цій – профспілки праців­ників підприємств з іно­земними інвестиціями, господарських товариств, організацій та установ.

У виступах голови Профспіл­ки Вацлава Янчевського, його заступника Олексан­дра Крисюка, членів прав­ління, представників бізне­су наводилися конкретні приклади реа­лізації на практиці Плану Уряду щодо реформування економіки країни, про­блем інвестиційного клімату та заго­стрення боротьби профспілок за права працівників.

Про соціально-економічну ситуацію в Україні, конкретні дії Уряду в соціаль­ній сфері й завдання, що постають у су­часних умовах перед профспілками, по­інформував Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Жваву дискусію викликало не менш актуальне та гостре питання прийняття нового Трудового кодексу. Про позицію Федерації профспілок України з цього питання поінформував керівник Депар­таменту правового захисту апарату ФПУ Дмитро Лях.

Підбиваючи підсумки дискусії, Гри­горій Осовий закликав до єднання і солі­дарності у боротьбі за права та інтереси людини праці, протидії спробам знищи­ти систему соціального страхування.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

28.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання