« на головну 11.08.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1063)
16
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Профспілковий профіль охорони праці

Профспілковий профіль охорони праці

З метою підвищення захисної ролі профспілок у спра­ві збереження життя і здоров’я спілчан, на виконання рішень VII З’їзду Федерації професійних спілок Укра­їни щодо реалізації відповідних пріоритетних цілей Стратегії діяльності Федерації профспілок України на 2016–2021 роки «Європейський вибір» постановою Президії ФПУ від 21 грудня 2017 року затверджено «Пріоритетні заходи ФПУ щодо забезпечення належ­ного захисту прав працівників на безпечні і здорові умови праці у 2018 році».

У процесі їх реалізації від­булося зміцнення кадро­вого і матеріального по­тенціалу технічної ін­спекції праці ФПУ, вве­дення до штату профоб’єднань відпо­відних посад, збільшилось число тех­нічних інспекторів праці та інших представників профспілок з охорони праці, посилився контроль негативних процесів у сфері безпеки праці, більш дієвими були заходи впливу на їх пере­біг. ФПУ і її членськими організаціями забезпечувалося проведення навчання з питань охорони праці відповідних представників профспілок з урахуван­ням міжнародних стандартів, європей­ських норм, досвіду ЄС у цій сфері.

З метою зміцнення технічної інспек­ції праці для забезпечення виконання повноважень профспілок у сфері охоро­ни праці до бюджету ФПУ було включе­но видатки щодо часткової участі ФПУ у фінансуванні діяльності технічних ін­спекторів ФПУ, які фактично працюють у штаті територіальних профоб’єднань. Відповідна фінансова допомога ФПУ на­діслана за результатами роботи у І–IV кварталах 2018 року для підтримки ді­яльності 20 технічних інспекторів праці територіальних профоб’єднань на за­гальну суму 24 тис. грн.

Завдяки проведеній роботі ФПУ і її членськими організаціями чисель­ність технічних інспекторів у всеукра­їнських (галузевих) профоб’єднаннях, їх територіальних профорганізаціях і в обласних профоб’єднаннях наприкін­ці 2018 року зросла на 60% і становить 169 осіб (включаючи чотирьох техін­спекторів в апараті ФПУ).

Загалом, за звітними даними, ста­ном на 1 березня 2019 року у всеукраїн­ських профоб’єднаннях та їх обласних організаціях працюють 145 технічних інспекторів праці (35 у штаті ЦК профоб’єднань, у тому числі 18 – за су­місництвом, інші 110 – в територіаль­них організаціях цих профоб’єднань) і 1774 інших представників з охорони праці (на громадських засадах). В об­ласних профоб’єднаннях – 20 техніч­них інспектори і 116 інших представни­ків з охорони праці.

Технічні інспектори праці та інші представники профспілок з охорони праці всіх членських організацій ФПУ у минуло­му році провели 4500 обстежень на підпри­ємствах і в організаціях, з яких 1807 (25%) спільно з представниками державних ор­ганів нагляду. Виявлено 23000 порушень у сфері охорони праці, з яких 19550 (85%) усу­нуто. Взяли участь у 1300 спеціальних роз­слідуваннях нещасних випадків на вироб­ництві, з яких 702 смертельних, 433 з тяж­кими наслідками, 102 групових.


У 2018 році на базі АПСВТ ФПУ про­йшли навчання і перевірку знань з пи­тань охорони праці 70 технічних інспек­торів праці та інших представників профспілок, які отримали відповідні по­свідчення, що підтверджують їх право на здійснення громадського контролю за станом охорони праці. Загалом за мину­лий рік ФПУ і її членськими організація­ми організовано і проведено відповідне навчання для більш ніж 23 тис. представ­ників профспілок з охорони праці.

Активною є участь представників ФПУ і її членських організацій у тристо­ронніх робочих групах з опрацювання проектів урядових рішень з питань охо­рони праці і здоров’я, аналізу відповід­ності законодавства директивам ЄС у сфері безпеки та гігієни праці.

За наполяганням профспілок та на ви­конання чинної Генеральної угоди запро­ваджено щорічний публічний звіт голо­ви Держпраці про результати роботи, зо­крема у сфері державного нагляду за охо­роною праці та реалізації державної по­літики у цій сфері.

13 представників ФПУ ввійшли до складу нової Громадської ради при Дер­жпраці (загальна кількість членів – 35) та 10 – до Громадської ради Фонду соці­ального страхування (20 осіб).

У порядку виконання експертної ро­боти фахівцями ФПУ та її членських організацій опрацьовано 18 законопро­ектів, 26 постанов Кабінету Міністрів України, 74 накази міністерств та ін­ших нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці й охорони здоров’я.

Узгоджено із сторонами соціального діалогу переважну більшість заходів, які за пропозицією профспілок включено до проекту Генеральної угоди на 2019–2021 роки за підрозділом «Охорона праці».

Завдяки зусиллям ФПУ, 4 вересня 2018 року набрав чинності спільний наказ Мінсоцполітики та МОЗ «Про затвер­дження Порядку атестації лабораторій на право проведення гігієнічних дослі­джень факторів виробничого середовища і трудового процесу»; зупинено масове неправомірне скасування Урядом норма­тивно-правових актів з охорони праці в порушення статті 28 Закону України «Про охорону праці».

Триває активна співпраця ФПУ з міжнародними інституціями, зокрема МОП, ЄС, МКП, із питань підвищення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці.

Представники ФПУ та її членських організацій взяли участь у розробці та реалізації практичних заходів Програми гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років у сфері безпеки і гігієни праці на робочих місцях; у роботі тристо­ронніх робочих груп щодо імплементації директив Ради ЄС у сфері безпеки і гігіє­ни праці в рамках Програми ЄС – МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання не­задекларованої праці»; в опрацюванні пропозицій щодо внесення необхідних змін у національне законодавство, зокре­ма щодо імплементації директив ЄС у сфері безпеки і гігієни праці; у робочих комісіях УС ПГС щодо виконання зобов’язань України за Угодою про асоці­ацію Україна – ЄС тощо.

Під тиском бізнесу та за підтримки державних органів влади (Мінеконом­розвитку та Держрегуляторслужби), ігноруючи думку профспілок, проведено значною мірою необґрунтоване скасу­вання низки діючих законодавчих та ін­ших нормативно-правових актів з охоро­ни праці (скасовано більш ніж 400 таких актів, у тому числі санітарні і гігієнічні правила та норми, правила пожежної без­пеки, норми безоплатної видачі праців­никам засобів індивідуального захисту), національних стандартів (скасовано май­же 5 тис. ГОСТів, прийнятих до 1992 року) без заміни їх на осучаснені та гармонізо­вані з європейськими директивами та міжнародними стандартами в цій сфері. При цьому не бралися до уваги наслідки такої революційної діяльності на норма­тивно-правовому полі. Так, зокрема, ска­сування ГОСТу 12.1.005-88 «Система стан­дартів безпеки праці (ССБП). Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони» призвело до призупинення своєї діяльності 83 лабораторіями, атес­тованими Держпраці. Вони вимушені простоювати, оскільки не мають права надавати послуги підприємствам з про­ведення санітарно-гігієнічних дослі­джень факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робо­чих місць. Роботодавці ж не мають змоги проводити в повному обсязі атестацію робочих місць за умовами праці в части­ні контролю показників мікроклімату та дослідження концентрації шкідливих речовин, і, як наслідок, забезпечити пра­во працівників на передбачені законо­давством пільги і компенсації.

Після звернення ФПУ до Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку дало доручення відновити дію ГОСТу 12.1.005-88.

Усупереч міжнародним нормам продовжується суттєве обмеження дер­жавного нагляду у сфері безпеки і гігі­єни праці, що порушує вимоги конвен­цій № 81 та № 129, ратифікованих Укра­їною. У середньому кількість планових перевірок у зазначеній сфері за останні 3 роки знизилась на 68%, а кількість по­запланових перевірок зменшено май­же у 7 разів. Унаслідок цього значно збільшилась кількість звернень пра­цівників про порушення їх прав у сфері охорони праці, відмов роботодавців розслідувати нещасні випадки або їх неякісного розслідування.

За даними Держпраці, у 2018 році, по­рівняно з 2017 роком, на 12% (409 проти 366) збільшилася кількість нещасних випадків із смертельними наслідками, пов’язаних з виробництвом.


ЮРІЙ АНДРІЄВСЬКИЙ,

КЕРІВНИК ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

  • До теми

З метою підвищення ефективності дер­жавної політики у сфері охорони праці, захисту прав працівників на безпечні і здорові умови праці, їх соціальний за­хист у цій сфері профспілки пропону­ють Уряду України:

1. Створити при Кабінеті Міністрів України тристоронній консультативний орган з без­пеки і гігієни праці (існує в більшості країн ЄС, відповідно до Стратегії ЄС у цій сфері. Передбачається створення такого органу в Програмі гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років).

2. Забезпечити щорічне складання, видання та розповсюдження Національного профі­лю стану охорони праці в Україні.

3. Розглянути на розширеному засіданні Уряду питання «Про наслідки реалізації окремих дерегуляційних заходів у сфері охорони праці».

4. Забезпечити розбудову ефективного державного нагляду у сфері охорони праці відповідно до норм конвенцій МОП № 81 та № 129, директив ЄС.

5. Не допускати випадків неправомірного і непрофесійного прийняття рішень у сфері охорони праці без соціального діалогу, зо­крема скасування розпорядженнями Уряду нормативно-правових актів у цій сфері та наказами Держстандарту санітарно-гігієніч­них норм і стандартів без їх заміни на пра­вові акти, гармонізовані з нормами ЄС та МОП.

6. Розробити та впровадити ефективний механізм економічної заінтересованості біз­несу щодо створення здорових і безпечних умов праці, зокрема Програму державної підтримки щодо сертифікації підприємств на відповідність міжнародним стандартам у сфері безпеки і гігієни праці, що сприятиме підвищенню їх конкурентоздатності, набли­женню до права, стандартів та практики ЄС у цій сфері, поступовому досягненню від­повідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, акредитації, ро­біт з оцінки відповідності ЄС.

7. Внести зміни до Кодексу про адміністра­тивні правопорушення та Кримінального кодексу, які підвищують відповідальність бізнесу за нестворення безпечних умов праці працюючим, допущення аварій, травм і загибелі працівників, перешкоджання дер­жавним інспекторам і представникам проф­спілок з охорони праці у здійсненні відпо­відного державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

8. Вжити заходів щодо підвищення рівня наукових і науково - технічних досліджень стану охорони праці та забезпечення впро­вадження в практику позитивних результа­тів такої діяльності.

Юрій Андрієвський, керівник Департаменту охорони праці апарату ФПУ:

«Якщо говорити про державну політику у сфері охорони праці, то можна конста­тувати, що за останні 5 років у результа­ті цілеспрямованої діяльності Уряду із захисту бізнесу порушено вертикаль державного управління охороною праці. В цих умовах Мінсоцполітики та Держпраці не можуть повноцінно виконувати функції формування та реалізації дер­жавної політики з охорони праці, здій­снювати державний нагляд у цій сфері в повній відповідності до міжнародних до­говорів, до яких приєдналася Україна».

НОВИНИ

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

20.07.2020 00:36

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання