« на головну 10.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата





Статті Людина і праця

Фонд оплати праці ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зросте на 1,1 млрд грн

Фонд оплати праці ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зросте на 1,1 млрд грн

Таке рішення гене­рального директо­ра ПАТ «Арселор­Міттал Кривий Ріг» Парамжита Калона про підвищення фон­ду оплати праці ста­ло результатом інтен­сивних переговорів, проведених спільно з головою уповноваже­ного спільного пред­ставницького органу найманих працівників Наталією Маринюк.

У рамках примирної комісії для вирішення колектив­ного трудового спору ство­рена робоча група, яка ви­значить розмір підвищен­ня заробітної плати для різних катего­рій персоналу з 1 травня 2018 року. Ак­цент буде зроблено на основні, ключо­ві для підприємства професії, повідо­мляється в офіційному прес-релізі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Сторони також домовилися по­вернутися в жовтні 2018 року до пи­тання про ще один перегляд заро­бітних плат, якщо найближчим ча­сом усі доменні печі запрацюють на повну потужність і виробництво відновиться. До недавнього часу по­тужності комбінату були заванта­жені лише наполовину, а 2 тижні тому простоювали через акцію про­тесту залізничників.

Як зазначає генеральний дирек­тор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Парамжит Калон, спільне рі­шення, що є прийнятним для обох сторін, знайдено в результаті спіль­них переговорів з профспілкою: «Ми готові до додаткового підви­щення заробітної плати основному виробничому персоналу за умови дотримання стабільної роботи під­приємства та сприятливої ситуації на ринках сталі. Успішне майбутнє цього підприємства забезпечують постійні інвестиції у розвиток ви­робництва. Наразі ми зобов’язані дотримуватись балансу відносно планомірного підвищення заробіт­ної плати та системних інвестицій в модернізацію, виробничу безпеку, сучасні технології. Після перегляду рівня зарплати в бік підвищення всім нам доведеться ще старанніше працювати над собівартістю, ста­більністю та обсягами виробни­цтва. Я вірю в нашу команду мета­лургів і гірників і в те, що ми гідно вийдемо із смуги випробувань останнього часу, скоординувавши наші зусилля».

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО: UKRAINE. ARCELORMITTAL.COM

 

  • До теми

Нагадаємо, 6 квітня 2018 року На­ціональна служба посередництва і примирення (НСПП) зареєстру­вала колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими праців­никами ПАТ «АрселорМіттал Кри­вий Ріг» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Серед основних ви­мог найманих працівників – підви­щення середньомісячної заробіт­ної плати до рівня не менше 1 тис. євро в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, недопущення необ­ґрунтованого скорочення робо­чих місць, забезпечення безпеч­них умов праці, а також виконан­ня низки капітальних та поточних ремонтів будівель і споруд під­приємства тощо.

За місяць, представники робото­давця ПАТ «АрселорМіттал Кри­вий Ріг» і трудового колективу, незважаючи на розбіжності, на­решті дійшли згоди щодо ство­рення примирної комісії для ви­рішення колективного трудово­го спору, що раніше був зареє­стрований розпорядженням НСПП.

Наразі тривають засідання при­мирної комісії. Чергове заплано­вано провести наприкінці травня.

 


Олександр Окіс, голова Національної служби посередництва і примирення:

«Аби розібратися в ситуації, що склалась, варто повернутись до початку історії. Як відомо, ArcelorMittal є найбільшою металургій­ною компанією світу, яка має представництва в 60 країнах. В Україну компанія зайшла у 2005 році, придбавши більшість акцій ВАТ «Криворіжсталь». Необхідно зазначити, що при укладанні до­говору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь» інвес­тор гарантував дотримання соціально-економічних стандартів у відповідності до чинного законодавства України. Зокрема, ство­рення безпечних умов праці, поетапне підвищення рівня заробіт­ної плати, дотримання колективного договору, розвиток соціаль­ної інфраструктури тощо.

Проте, роботодавцем не дотримуються всі вищезазначені зобов’язання, зокрема здійснюється політика зменшення чисель­ності персоналу, що призводить до росту інтенсивності праці.

Для підтвердження зазначеного наведу такі дані. За даними прес- релізу з офіційного сайту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», чистий дохід від реалізації продукції за минулий рік склав 66,19 млрд грн, що майже на 25% більше, ніж за 2016 рік. Чистий прибуток підприємства за 2017 рік склав 5,06 млрд грн, що на 87,4% більше, ніж у 2016-му.

Середньооблікова штатна чисельність персоналу лише за 2017 рік зменшилась на 1669 працівників, або на 6,7%, порівняно з 2016-м.

Питома вага фонду заробітної плати в собівартості продукції складає лише близько 5%, у той час як у 2011 році даний показ­ник складав 11,3%.

Активна діяльність найманих працівників, профспілкових органі­зацій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо непогодження з та­кою політикою та висунення своїх вимог до адміністрації підпри­ємства почалася із структурних підрозділів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ще у 2012 році.

За результатами звернень найманих працівників НСПП упродовж 2013 – травня 2018 року зареєструвала 9 колективних трудових спорів (конфліктів), у яких вимоги найманих працівників стосува­лись встановлення нових або зміни існуючих соціально-економіч­них умов праці та виробничого побуту, а також невиконання вимог законодавства про працю.

Слід зазначити, що реакція адміністрації ПАТ «АрселорМіттал» на вимоги найманих працівників із самого початку не сприяла розв’язанню конфліктної ситуації. Так, 8 розпоряджень НСПП про реєстрацію спорів адміністрацією підприємства оскаржено в су­довому порядку. З них на сьогодні прийнято рішення адміністра­тивних судів всіх інстанцій по 5 справах на користь НСПП, по 3 справах тривають судові провадження.

Така практика з боку роботодавця сприймається найманими пра­цівниками як ухилення адміністрації ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», одного з головних підприємств області, від проведення при­мирних процедур та затягування процесу вирішення конфліктної ситуації за столом переговорів, що негативно позначається на імі­джі Дніпропетровської області і країни в цілому.

Стосовно останнього КТС(К), необхідно зазначити, що коли до НСПП в черговий раз у квітні п.р. звернулись наймані працівники ПАТ «АрселорМіттал» з приводу реєстрації спору, адміністрація під­приємства одразу написала листа, де, відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів)», просила перевірити повноваження сторони найманих праців­ників. НСПП, відповідно до закону, здійснила перевірку повнова­ження сторони найманих працівників та зареєструвала КТС(К).

Під час зустрічі 10 квітня з представниками адміністрації ПАТ «Арсе­лорМіттал Кривий Ріг» я переконав їх сісти за стіл переговорів з ме­тою створення примирних органів.

І тільки 3 травня 2018 року за участю представників НСПП було розпочато примирні процедури та проведено узгоджувальну зу­стріч між найманими працівниками та адміністрацією ПАТ «Арсе­лорМіттал Кривий Ріг», яка тривала понад 25 годин. За результата­ми узгоджувальної зустрічі сторонами підписано угоду про утво­рення примирної комісії (по 12 осіб від кожної із сторін).

10–11 травня примирна комісія з вирішення даного КТС(К) розгля­нула Регламент роботи примирної комісії, рекомендований НСПП, який і був підписаний сторонами на черговому засіданні 18 травня 2018 року.

24 травня на засіданні примирної комісії генеральний директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Парамжит Калон надав свої про­позиції щодо підвищення рівня заробітної плати найманим праців­никам на 1,1 млрд грн (від 5 до 40%). Крім того, генеральний дирек­тор зазначив, що в жовтні п. р. роботодавець готовий знову сісти за стіл переговорів й обговорити питання підвищення рівня заро­бітних плат на підприємстві у разі стабільної його роботи впро­довж останніх 5 місяців.

Я впевнений, що цей прецедент вартий уваги. Якщо сторони так рухатимуться далі та дійдуть до логічного завершення, це буде спільною перемогою і роботодавця, який зрозумів, що потрібно йти на поступки, і найманих працівників».

01.06.2018



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання