« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАВА ТА ГІДНА ПРАЦЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАВА ТА ГІДНА ПРАЦЯ

29 березня в інформаційному агентстві «УНІАН» відбулась прес-конференція «Гід­ність для українських працівників – фунда­ментальні права та гідна праця», присвяче­на питанням захисту прав найманих праців­ників, оплати та безпеки праці у світлі зни­ження соціальних стандартів та рівня життя українців. Прес-конференції передувала місія Міжнародної конфедерації профспі­лок і Глобальної профспілки IndustriALL в Україні, протягом якої представники цих організацій зустрічалися з керівниками українських профспілок, а також чиновни­ками Міністерства економіки, Міністерства соціальної політики та Міністерства енерге­тики та вугільної промисловості.


У заході взяли участь Голова Спільного пред­ставницького органу об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Гри­горій Осовий, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, а також члени Місії міжнародних профспілок – заступник генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок Яап Вінен, регіональний секретар Гло­бальної профспілки IndustriALL Вадим Борисов.

Спікери наголошували на необхідності конструк­тивного та ефективного вирішення проблем соціаль­ного захисту працівників, гідної оплати праці та про­мислової безпеки в Україні. Серед найбільш гострих корупція, неформальна економіка, невиплата зарплат, охорона праці, міграція з України, яка тільки за останні 3 роки становить 1 млн громадян.

«Стан соціально-трудових відносин в Україні на сьогодні є досить складним, – зазначив Григорій Осовий. – Реформи, що відбуваються в країні, дуже боляче б’ють по правах та інтересах трудівників. Фі­нансово-економічні кризи, політична нестабіль­ність вкрай негативно впливають на становище пра­цівників, усіх простих людей. За 2014–2015 роки ми втратили понад 2 млн робочих місць. Сотні тисяч робочих місць поставила під загрозу знищення бло­када на сході України. Економіка, що тільки почала відновлюватися, знов опинилася під знаком падін­ня. Відповідно ті зобов’язання, що їх було взято за Генеральною угодою, колективними договорами, звичайно, піддаються ризику. Водночас профспілки вимагають створення нових робочих місць і належ­них умов праці та гідної її оплати. Ми наполягаємо на проведенні реформи оплати праці, яка б означала справедливий розподіл результатів праці. Ми також ставимо питання про забезпечення безпеки на робо­чих місцях, тому що незадовільні умови праці вже перетнули критичну межу. Профспілки вимагають і вирішення інших актуальних питань, які в цивілі­зованій країні мають вирішуватися шляхом соці­ального діалогу не за формою, а за змістом і по суті. Тому профспілки йдуть на контакти із соціальними партнерами, шукають нові шляхи та форми соціаль­ного діалогу. У Генеральній угоді, інших доку­ментах соціальні партнери беруть на себе конкретні зобов’язання. Вони повинні 100% виконуватися, а головне – щоб люди відчули позитивні зміни в своєму житті».

Григорій Осовий поінфор­мував присутніх про струк­туру та діяльність МКП, до якої входить і ФПУ, і КВПУ, та Глобальної профспілки IndustriALL, мету робочого візиту їхніх представників до України. Він дав високу оцінку діяльності цих міжнародних орга­нізацій та їх місії для відродження та розвитку соціального діалогу, забез­печення законних прав та інтересів людини праці в Україні.

Голова ФПУ зазначив, що мета місії – обговори­ти ті питання, що сьогодні найбільше турбують працюючу людину, профспілки в Україні, визначи­ти стан соціального діалогу, що потрібно зробити міжнародним профспілковим організаціям, аби до­помогти розвитку, поглибленню, а головне – підви­щенню ефективності цього діалогу.

Представники міжнародних профспілок пози­тивно оцінили позицію та активні дії українських профспілок щодо захисту законних прав та інтересів працівників, всіх простих людей в Україні.

Заступник генерального секретаря МКП Яап Ві­нен підкреслив, що у державах Європейського Со­юзу соціальний діалог є нормою, до чого варто праг­нути й Україні. Проте сьогодні можна зробити ви­сновки, що цей процес в нашій державі відбуваєть­ся досить кволо, й у людей створюється враження, що профспілки не можуть знайти спільної мови з владою. Хоча насправді це не так. Адже, за словами пана Віне­на, саме влада не йде на конструктивну розмо­ву з подальшими конкретними дія­ми. «Ми зустріча­лися із заступни­ками міністрів, керівниками де­партаментів і підрозділів Мініс­терства економіки, Міністерства соці­альної політики та Міненерговугілля, ми ставили їм запитання, яки­ми вони бачать реформи в Украї­ні, і зрозуміли, що українським чиновникам майже нічого запропонувати. Частина висловлених планів є нереальними, майже нереальними або це просто фантазії. Під час наших розмов ми також зрозумі­ли: все, що роблять відповідальні особи згаданих міністерств, не має жодної підтримки на політич­ному рівні, а тому вони перебувають у замкненому колі. Саме ці державні органи відповідальні за ре­алізацію зобов’язань України, взятих у рамках Уго­ди про асоціацію між ЄС і Україною. Приміром, за цією Угодою вони повинні розробити стратегію щодо зайнятості, за цими зобов’язаннями мають сприяти розвитку соціального діалогу в Україні, а також взяти участь у підготовці нового Трудового кодексу, який відповідав би міжнародним трудо­вим стандартам – стандартам Міжнародної органі­зації праці. Але цього немає. На словах вони «зміц­нюють, розвивають, поширюють» соціальний діа­лог, але за своєю суттю це лише пусті мрії, позбав­лені реального змісту, тому що не несуть у собі практичних можливостей для посилення захисту населення», – наголосив Яап Вінен.

Він також зазначив, що в Україні політичні про­цеси відбуваються «згори», обслуговують насампе­ред інтереси бізнесу та олігархії, представники яких займають депутатські крісла, тому представ­ники місії не сподіваються на політиків, міністер­ства та відомства у питаннях соціальних змін.

За оцінками МОП, у щорічному рейтингу країн щодо порушень прав трудящих Україна традицій­но опиняється у категорії «5», куди потрапляють країни з найвищими показниками порушень. Це викликає занепокоєння серед міжнародної спіль­ноти, адже в такому випадку сподіватися на полі­тикум країни доволі складно.

Яап Вінен також повідомив про найближчі кроки міжнародних профорганізацій для покра­щення ситуації, що склалася в Україні. За його словами, міжнародні профспілки мають намір надіслати листа Прем’єр-міністру з проханням втрутитися в процеси ігнорування принципів со­ціального діалогу, а також попередженням: якщо влада й надалі не сприйматиме профспілки як по­літичну силу, вони змушені будуть вийти на ву­лицю, адже «гра м’язами», за його словами, нара­зі єдиний для них вихід.

Ще одним інструментом впливу на ситуацію, за словами представника МПК, є залучення Міжна­родної організації праці як одного з інструмента­ріїв Організації Об’єднаних Націй та інформуван­ня міжнародних фінансових інституцій, які співпрацюють з Україною, в тому числі Міжнародного валютного фонду, про те, що фінансова допомога, спрямована на розвиток України, опинятиметься в кишенях корумпованих політиків, а відтак нада­вати її недоцільно. «Можливо, після цих дзвіночків Уряд зрозуміє, що потрібно змінити своє ставлення до того, що відбувається, і врешті-решт почне по­важати права трудящих у цій країні. Можновладці нарешті мають зрозуміти, що не слід створювати додаткових проблем у країні, в якій і без того над­звичайно багато труднощів. Ми солідарні з проф­спілками України, які на рівні політики мають бути вагомою силою», – наголосив Яап Віннен.

Регіональний секретар Глобальної профспілки IndustriALL Вадим Борисов у своєму виступі наго­лосив, що одним з європейських принципів є без­умовне підпорядкування взятим на себе зобов’язанням, у тому числі з боку роботодавців, щодо виконання умов колективних угод. Він також порушив проблему відсутності спадкоємності со­ціально-політичних зобов’язань, завдяки чому змі­на влади в країні призводить до «зникнення» соці­ального партнера, а також проблему імітації соці­ального партнерства, в той час як соціальний діа­лог – одне з ключових питань у сфері побудови від­носин з Європейським Союзом. «Потрібно, щоб сторони чули одна одну і щоб досягнуті угоди ви­конувалися. Це є найголовнішою вимогою, особли­во в ситуації, коли Україна в особі Уряду і держави проголосила курс на Європейський Союз. Необхід­но, щоб норми європейської соціальної моделі за­стосовувались, адже соціальний діалог є однією з підвалин для вирішення всіх інших питань», – на­голосив Вадим Борисов.

На завершення прес-конференції її учасники висловили впевненість, що робота місії сприяти­ме ефективному проведенню соціально-еконо­мічних реформ та дотриманню при цьому всіх необхідних норм соціального захисту громадян, які існують у країнах Євросоюзу, а також відпо­віли на численні запитання представників засо­бів масової інформації.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ


Вадим БОРИСОВ, регіо ­нальний секретар Глобаль­ної профспілки IndustriALL:

«Соціальний діалог – одне з ключових питань у сфері побудови відносин з Євро­пейським Союзом. Потріб­но, щоб сторони чули одна одну, і щоб досягнуті угоди виконувалися. Це найголо­вніша вимога, особливо в ситуації, коли Україна в особі Уряду і держави про­голосила курс на Європей­ський Союз».

Яап ВІНЕН, заступник гене­рального секретаря МКП:

«Ми зустрічалися із заступ­никами міністрів, керівника­ми департаментів і підрозді­лів Міністерства економіки, Міністерства соціальної полі­тики та Міненерговугілля, ми ставили їм запитання, якими вони бачать реформи в Укра­їні, і зрозуміли, що україн­ським чиновникам майже ні­чого запропонувати. Частина висловлених планів є нере­альними, майже нереальни­ми або це просто фантазії».

Григорій ОСОВИЙ, Голова ФПУ:

«Стан соціально-трудових відносин в Україні сьогодні є досить складним. Рефор­ми, які відбуваються, дуже боляче б’ють по правах та інтересах трудівників. Фі­нансово-економічні кризи, політична нестабільність вкрай негативно впливають на становище працівників, усіх простих людей».

09.04.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання