« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

16 березня відбулося засі­дання Президії Федерації профспілок України, на яко­му було прийнято низку рі­шень з актуальних питань, зокрема щодо захисту закон­них прав та інтересів людини праці, поглиблення соціаль­ного діалогу, а також розви­тку профспілкового руху.

В ів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осо­вий. У заході також взяли участь за­ступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко, Олександр Шубін.

Члени Президії значну увагу приділили роз­гляду соціально-економічних питань, зокрема «Про хід консультацій щодо вирішення колек­тивних трудових спорів (конфліктів) з Кабіне­том Міністрів України та СПО сторони робото­давців на національному рівні».

Про стан задоволення вимог СПО об’єднань профспілок у рамках колектив­ного трудового спору (конфлікту) з Кабі­нетом Міністрів України доповів за­ступник Голови ФПУ Олександр Шу­бін. Президія ФПУ постановила вва­жати колективний трудовий спір (конфлікт) від 30 квітня 2015 року вирішеним з основних вимог – по суті, з інших – у зв’язку з втратою актуальності, та зняти його з реє­страції. Також було прийнято рі­шення схвалити проект Угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з Кабінетом Міні­стрів України.

Перейшовши до розгляду організа­ційних питань, Президія ФПУ прийняла рішення скликати третє засідання Ради Феде­рації профспілок України 25 квітня 2017 року та провести його в м. Києві у приміщенні готе­лю «Турист». Заплановано, що на розгляд Ради ФПУ будуть винесені питання про вне­сення змін до Статуту ФПУ; про впровадження у рамках ФПУ єдиної фінансово-бюджетної політики; про звіт про виконання бюджету ФПУ за 2016 рік; про бюджет ФПУ на 2017 рік; про виконання вимог профспілок із захисту прав та інтересів працюючих та пріоритетні завдання на 2017 рік; про поточний стан управ­ління та використання майна ФПУ та дії щодо захисту майнових прав профспілок; про вне­сення змін до «Положення про Представника (представників) Федерації профспілок Украї­ни у Верховній Раді України».

Одне з основних питань порядку денного – «Про особливості діяльності профспілкових організацій в умовах децентралізації влади в Україні» (нагадаємо, що «ПВ» детально висвіт­лювали тему у статті «Як діяти профспілко­вим організаціям у процесі утворення об’єднаних територіальних громад», № 10–11 від 16.03.2017). В інформації з цього питання за­ступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого, ви­ступах членів Президії наголошувалось, що реформа децентралізації влади передбачає передачу значної частини повноважень і ре­сурсів на рівень територіальної громади. Створення нових об’єднаних територіальних громад супроводжується процесами злиття, об’єднання чи ліквідації установ, організацій і підприємств, що певною мірою відбивається на діяльності профспілкових організацій на цих територіях. При цьому надходять повідо­млення про наміри окремих керівників гро­мад щодо створення в них профспілкових ор­ганізацій, об’єднавши усіх працівників грома­ди, які належать до різних всеукраїнських профспілок, без урахування галузевих особли­востей. Також є факти, коли керівники ново­створених громад заявляють про наміри лік­відувати профспілкові організації. Враховую­чи, що децентралізація влади безпосередньо впливає на діяльність профспілкових органі­зацій в об’єднаних територіальних громадах та з метою протидії сучасним викликам Пре­зидія ФПУ постановила вважати одним з голо­вних завдань профспілкових організацій усіх рівнів в умовах реформування місце­вого самоврядування збереження галу­зевого принципу побудови профспі­лок, що діють в об’єднаних терито­ріальних громадах. Також прийня­то рішення в основу роботи всеукраїнських профспілок і терито­ріальних профоб’єднань щодо збереження профспілкових організацій в новостворених об’єднаних територіальних гро­мадах покласти Рекомендації по­стійної комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи та розвитку профспілкового руху.

Також на засіданні було розглянуто питання «Про стан профспілкового руху та основні статистичні дані членських орга­нізацій ФПУ за 2016 рік» та «Про відзначення Дня міжнародної солідарності трудящих – 1 Травня».

Крім того, було затверджено Заяву Федерації профспілок України щодо стану безпеки праці в Україні, заслухано інформацію про стан вико­нання вимог профспілок, визначених Резолюці­єю учасників Всеукраїнської акції профспілок 8 грудня 2016 року, про стан реалізації законо­давчих змін в оплаті праці та дії ФПУ, про пору­шення прав профспілок у 2016 році.

Члени Президії розглянули та прийняли низ­ку рішень з питань управління майновим комп­лексом ФПУ, зокрема «Про поточний стан управління та використання майна ФПУ та про­позиції щодо захисту майнових прав профспі­лок на законодавчому рівні», доповідачем з яко­го виступив заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко, а також «Про звіт наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», «Про звіт наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Андрія ТКАЧУКА

 

 

25.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання