« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ВИЙШОВ НА ФІНІШНУ ПРЯМУ

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ВИЙШОВ НА ФІНІШНУ ПРЯМУ

15 березня профільний Комі­тет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного за­безпечення розглянув про­позиції тристоронньої робо­чої групи щодо врахування поправок народних депутатів до проекту Трудового кодек­су № 1658 під час підготовки його до другого читання.

Н агадаємо, що Спільний пред­ставницький орган всеукраїн­ських профоб’єднань голосами чотирьох із п’яти об’єднань підтримав проект Кодексу, схвалений у першому читанні, і делегував своїх представників до складу тристорон­ньої робочої групи з підготовки проек­ту до другого читання.

Робоча група з представників проф­спілок, роботодавців і Уряду завершила свою роботу. Проведено 38 засідань, розглянуто всі поправки суб’єктів за­конодавчої ініціативи. Підсумки своєї роботи група винесла на засі­дання Комітету.

Попередньо 14 березня було проведено узгоджувальну нараду сторін соціального діалогу, на якій було розглянуто низку пропозицій від профспілок, роботодавців та Мі­ністерства соціальної політики Украї­ни, щодо яких також прийнято окремі рішення. У нараді взяли участь співго­лова робочої групи Комітету від проф­спілок Сергій Українець та Голова ФПУ Григорій Осовий.

За наполяганням Голови ФПУ, Комі­тет підтримав істотну поправку, а саме: внесено додаткове право працівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не у повному розмірі. Тобто було внесено додаткову статтю до проекту Трудового кодексу, яка визначає механізм реалізації такого права. Отже, при затримці зарплати на строк понад 7 календарних днів праців­ник має право, попередивши про це ро­ботодавця у письмовій формі, припини­ти тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. У цьому випадку він звільняється від обов’язку виконувати свою трудову функцію і має право бути відсутнім у свій робочий час на робочому місці. Працівник зобов’язаний приступити до роботи наступного дня, як тільки йому буде виплачено затриману заробітну плату. Під час такої затримки роботи роботодавець виплачує робітнику ком­пенсацію у розмірі середньоденної за­робітної плати за кожний день припи­нення роботи.

Тимчасове припинення роботи не може бути підставою для відсторонення працівника від роботи або звільнення. Фактично мова йде про індивідуальний страйк, хоча таким він не називається.

Також враховано пропозиції проф­спілок, подані через народних депута­тів, щодо неврахування під час обчис­лення заробітної плати деяких виплат з тим, щоб забезпечити більш високий рі­вень гарантій мінімальної заробітної плати для працівника, а саме: при об­численні заробітної плати не враховува­тимуться до мінімальної зарплати до­плати за роботу у важких умовах, а та­кож із шкідливими і небезпечними умо­вами праці, це має бути понад мінімаль­ну заробітну плату. Виплати за сумі­щення, роботу в нічний надурочний час, премії до святкових, ювілейних дат не будуть враховуватися у мінімальні га­рантії заробітної плати, як і сума індек­сації та компенсація за порушення стро­ків виплати зарплати. Тож відтепер рі­вень гарантій буде значно вищим, ніж той, що було закладено у нещодавно прийнятому законі № 1774.

Під час засідання представники сто­рін соціального діалогу підбили підсум­ки майже дворічної роботи над проек­том Трудового кодексу. Координатори сторін зазначили, що робота проведена дуже значна. Розглянуто і підготовле­но висновки майже за 1900 поправка­ми народних депутатів, а також кількома сотнями поправок інших профільних органів влади, профе­сійних спілок, роботодавців. За цей час отримано висновки екс­пертів МОП, які переважно врахо­вані. Законопроект став більшою мі­рою відповідати нормам міжнародно­го права.

У проекті збережено переважну біль­шість норм, які дозволяють захистити права працівника за допомогою профе­сійних спілок, розширено громадський контроль профспілки за додержанням трудового законодавства та роль колек­тивних договорів.

Профспілкові об’єднання, Федерація профспілок України ще раз проведуть де­тальну експертну оцінку проекту, обго­ворення з профспілковим активом щодо реалізації через народних депутатів по­правок профспілок, які не знайшли під­тримки двох інших сторін діалогу.

Комітет запросив до участі й обгово­рення поданих поправок авторів і роз­глянув частину поправок народних де­путатів України Юрія Левченка та Ва­дима Івченка. Після докладного розгля­ду частину поправок підтримано. Про­ект буде опрацьовано Головним юри­дичним управлінням Верховної Ради України та передано профільним Комі­тетом до розгляду Верховною Радою України орієнтовно в травні – червні 2017 року.

Сергій УКРАЇНЕЦЬ,

співголова робочої групи

Комітету ВРУ з питань соціальної політики,

зайнятості та пенсійного забезпечення

 

ЗАЯВА ФПУ ЩОДО СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

В умовах фінансово-економічної кризи, обмеження бюджетного фінансування, дерегуляції державного нагляду в Україні склалася надзвичайна ситуація з безпе­кою та умовами праці на більшості підпри­ємств, особливо державних та підприєм­ствах середнього і малого бізнесу.


Ж ахлива аварія, що сталася 2 березня 2017 року на шахті «Степова» ВАТ «Львіввугіл­ля», своєю масштабністю вразила все українське суспільство. Водночас стан забезпечення безпеки праці на державних вугіль­них підприємствах такий, що виникнення подібних аварій можна очікувати в будь-який момент.

На більшості підпри­ємств роками гірники пра­цюють на фізично і мораль­но зношеному обладнанні без належних засобів ко­лективного та індивідуаль­ного захисту, що стає при­чиною виникнення вибухів, обвалів та загибелі людей. У зв’язку з проблемним фі­нансуванням державних ву­гільних підприємств в останні 2–3 роки, активіза­цією процесів їх банкрут­ства постійно накопичують­ся борги із заробітної плати, не виділяються кошти на підтримання виробничої безпеки, зазначені засоби захисту працівників.

Майже на всіх держав­них вугледобувних підпри­ємствах забезпеченість спецодягом складає менше 50%.

У минулому році на під­приємствах Міненергову­гілля України мали місце 483 нещасних випадки за­гального виробничого травматизму, в тому числі 12 випадків із смертельними наслідками. У порівнянні з 2015 роком загальний трав­матизм збільшився на 12,6%, а смертельний – на 41,6%.

За результатами здійснен­ня профспілкового громад­ського контролю на вугіль­них підприємствах України за 2016 рік було виявлено 2946 порушень вимог охорони праці, які стосувалися забез­печеності шахтарів засобами індивідуального захисту, ре­монту будівель і споруд, до­тримання правил безпечного ведення гірничих робіт.

Безвідповідальність ке­рівників вугільних підпри­ємств, незадовільне техніч­не озброєння і відсутність об’єктивного контролю за безпекою ведення підзем­них робіт та захистом пра­цівників вимагає від Уряду прийняття дієвих рішень...

З повним текстом Заяви, прийнятої на засіданні Президії 16 березня, можна ознайоми­тися на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua

25.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання