« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

РЕФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОДАЛЬШІ ДІЇ

РЕФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОДАЛЬШІ ДІЇ

20 лютого з нагоди від­значення Всесвітнього дня соціальної справед­ливості у столичному го­телі «Турист» Федерація профспілок України провела круглий стіл «Реформа оплати праці. Перші результати та по­дальші дії».


Варто зазначити, що Всесвітній день соціальної справедливості відзнача­ється в один день із Днем Героїв Небесної сотні – пам’ятним днем вшанування подвигу учасників Революції гідності, які віддали своє жит­тя, захищаючи ідеали демокра­тії, відстоюючи права і свободи людини, досягнення соціальної справедливості.

У заході взяли участь народні депутати України, представни­ки центральних органів вико­навчої влади, всеукраїнських об’єднань профспілок та органі­зацій роботодавців, наукових установ, громадських організа­цій, засобів масової інформації.

Учасники круглого столу за­значили, що відзначення Всесвітнього дня соціальної спра­ведливості на державному рівні підтверджує прихильність України до загальновизнаних у світі принципів соціальної справедливості та активного впровадження у життя політи­ки і стратегій, спрямованих на її забезпечення, має сприяти по­дальшому нарощуванню зусиль в аспектах викорінення біднос­ті, забезпечення повної зайня­тості, гідної роботи, рівноправ­ності чоловіків і жінок, соціаль­ного добробуту і соціальної справедливості для всіх.

Країни Європи вже давно ді­йшли висновку, що мінімальна заробітна плата, підвищення якої є найпродуктивнішим ме­тодом боротьби з бідністю, має забезпечувати потреби праців­ників та їхніх сімей, що відобра­жено в ратифікованій Україною Конвенції МОП № 131 та Євро­пейській соціальній хартії (пе­реглянутій).

Уряд зробив перший крок на шляху реформування оплати праці, актуалізувавши набори продуктів харчування, непродо­вольчих товарів та послуг, а Верховна Рада України – встано­вивши на законодавчому рівні мінімальну заробітну плату на рівні реального прожиткового мінімуму в розмірі 3200 грн.

Цьому рішенню передували численні пропозиції профспі­лок до держбюджету, профспіл­кові акції протесту з висунен­ням вимог до Кабінету Міні­стрів України та Верховної Ради України, профспілковий ульти­матум до парламенту.

Як наголосили учасники круглого столу, реформа оплати праці має відбуватися на заса­дах справедливого розподілу ре­зультатів праці та підвищення рівня трудових доходів до стан­дартів ЄС з метою зростання престижності праці українців. Усунення нерівності, яка скла­лася сьогодні в оплаті праці ке­рівників і топ-менеджерів та працівників на підприємствах, «зрівнялівки» в бюджетній сфе­рі, стимулювання до висококва­ліфікованої праці, забезпечення міжгалузевої диференціації в оплаті праці та конституційно­го права на своєчасне отриман­ня заробітної плати є першочер­говими завданнями на шляху реформування оплати праці.

Підбиваючи підсумки круг­лого столу, учасники затверди­ли Рекомендації щодо першо­чергових спільних дій на шляху реалізації принципів соціальної справедливості в житті кожного українця.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Олексія ПЕТРУНІ

 

Лише об’єднання зусиль Президента України, парламенту й Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, роботодавців та працівників, наукових та громадських організацій, спрямованих на досягнення соціальної справедливості у суспільстві на основі поваги до прав та законних інтересів громадян, підвищен­ня рівня життя населення, соціальної стабільності в державі, забезпечення кож­ній людині гідних умов існування та ефективного соціального захисту, може за­безпечити виконання нашою державою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Програми Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років, а також ре­алізацію державної політики у сфері боротьби з бідністю та дотримання гаран­тованих Конституцією України прав людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї.

 

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ:

«Розпочато процес реформування сис­теми оплати праці шляхом запровадження мінімаль­ної зарплати на рівні фактичного прожиткового мінімуму. Нарешті Уряд зробив цей крок, якого не було зроблено в попередні 16 ро­ків, визнавши, що потрібно обчис­лювати реальний прожитковий мі­німум на основі оновленого набо­ру продуктів харчування, непро­довольчих товарів і послуг. І саме ця величина була запропонована як мінімум оплати праці, що має забезпечуватися кожному праців­никові незалежно від підпорядку­вання та форми власності підпри­ємств чи організацій. Але це лише перший крок... Ми сьогодні даємо старт для роздумів, міркувань, під­ходів до проведення системної _ реформи всієї організації оплати праці в Україні, виходячи з новітніх бачень».

Олександр ШУБІН, перший заступник СПО об’єднань профспілок, заступ­ник Голови ФПУ:

«Коли населення опинилося в ситуації зростання цін і тарифів, безумовно, профспілки вимушені були вийти на акції протесту, де, зокрема, ви­магали оновлення державної соці­альної гарантії – мінімальної заро­бітної плати. Фактично наслідком у тому числі й цих вимог профспі­лок стало підвищення вдвічі дер­жавного соціального показника. І як результат, розпочалась реформа оплати праці.

Хотілося б звернутись до наших колег з профспілок. У нас працю­ють гарячі лінії. Дійсно, ми знаємо, що в багатьох областях міжвідомчі робочі групи вже свою роботу роз­почали. Ми зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше отримати сиг­нали про всі невідповідності на місцях, пов’язані з підвищенням рівня оплати праці та дотриман­ням норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати».

Сергій САВЧУК, Національний коор­динатор Міжнарод­ної організації праці в Україні:

«Дискусії дають по­штовх до конкрет­них дій. Так, у рамках попередніх наших дискусій такий імпульс було надано у рамках започаткування нової Програми Гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки, яку було підписано минулого року. Саме у цій програмі поєднано еко­номічні імперативи і питання соці­ального захисту – чи не вперше в історії діяльності МОП щодо впро­вадження таких програм. Якщо го­ворити про Цілі сталого розвитку, які було прийнято 2 роки тому на Генеральній Асамблеї ООН (і які фактично стали дороговказом для національного розвитку усіх країн світу без винятку, що є членами ООН), Україна визначила Ціль № 8 – про стале економічне зростання та гідну працю, як одну з пріори­тетних для розвитку України. А відтак, це ще більше актуалізує нашу Програму Гідної праці та свідчить про те, що дане питання є надзвичайно важливим для України».

Людмила ДЕНІСО­ВА, народний депу­тат України, голова Комітету Верховної Ради України з пи­тань соціальної по­літики, зайнятості та пенсійного забезпечення:

«Реформи в оплаті праці мають за­безпечити відновлення соціальної справедливості в країні. Комітет не лише підтримав урядову ініціативу щодо підвищення мінімальної зарплати, а й посприяв збільшен­ню ролі профспілок у погодженні з ними питань оплати праці. Щоб досягти високих соціальних стан­дартів європейських країн, в тому числі в оплаті праці, ми повинні бути активними у відстоюванні ін­тересів наших громадян. Ми – це не лише наш комітет, не лише представники влади, а й профспіл­ки, громадські організації та окре­мі громадяни, бо ми відповідальні перед тими, хто ціною власного життя прагнув досягнути рівності та справедливості».

Сергій КАПЛІН, народ­ний депутат України, пер­ший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціаль­ної політики, зайнятості та пенсійного забезпе­чення, представник ФПУ у парламенті:

«Альтернативі збільшення мінімальної заробітної плати в принципі немає. Нам потрібно переглядати її з урахуванням життєвих потреб людини. І я вважаю, що тут потрібні революційні зміни. Нам необхідно перебудовувати країну і пе­реходити на ту модель, яка дозволить платити таку зарплату, щоб людина могла вижити. Коли говорять про те, що немає внутрішніх ресурсів для цього – це помилкове твердження. У нас при­близно 60% економіки перебуває в тіні, процвітає контрабанда (а це ще трети­на бюджету) й олігархія, а також над­звичайно низький рівень сплати подат­ків. І якщо розробляти новий бюджет з усвідомленням того, що ми можемо тут змінити, то це буде «бюджет мрії».

Очевидно, немає альтернативи й збіль­шенню мінімальної пенсії. До речі, я за­реєстрував законопроект щодо підви­щення мінімальної пенсії до рівня 3200 грн. Потрібно боротися. Необхідна ґрунтовна та глибока реформа пенсій­ного забезпечення. Навіть не в частині методології, а в стратегічному підході».

25.02.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання