« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ – НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ – НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ

22 червня під час засі­дання Президії Федера­ції профспілок України підписано угоду про співпрацю між ФПУ і Держслужбою України з питань праці.

Свої підписи під докумен­том поставили Голова ФПУ Григорій Осовий та голова Держпраці Роман Чернега.

Сторони, керуючись принципа­ми верховенства права, партнер­ства та соціального діалогу, зако­нодавством України; усвідомлю­ючи важливість спільних дій щодо забезпечення конституцій­них прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, прав і гарантій працюючих, за­страхованих осіб, постраждалих на виробництві, ветеранів праці; прагнучи сприяти збільшенню кількості та покращенню якості робочих місць з гідними та без­печними умовами праці, зокрема шляхом проведення навчання і тренінгів, сприяння реалізації превентивних заходів, запобіган­ня виробничим і професійним ри­зикам; прагнучи посилити ефек­тивність державного нагляду і громадського контролю за додер­жанням роботодавцями законо­давства у сфері промислової без­пеки, охорони праці, гігієни праці, законодавства про працю, зайня­тість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіт­тя у частині призначення, нараху­вання та виплати допомоги, ком­пенсацій, надання соціальних по­слуг та інших видів матеріально­го забезпечення; бажаючи спіль­ними зусиллями в межах повно­важень забезпечувати поступову імплементацію вітчизняного за­конодавства до законодавства Єв­ропейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію між Украї­ною і ЄС та ефективне її виконан­ня; розуміючи взаємну відпові­дальність за дотримання визначе­них Угодою зобов’язань і домовле­ностей, уклали зазначену Угоду.

«Підписання такої угоди до­поможе налагодити конструк­тивне співробітництво на цен­тральному, галузевому та регіо­нальному рівнях, ефективно по­єднати державний нагляд з гро­мадським контролем профспі­лок в інтересах захисту люд­ської праці», – зазначив голова Держпраці Роман Чернега, який підписав Угоду від сторони Дер­жавної служби України з питань праці.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ ПЕРЕДБАЧАЄ:

v Участь представників профспілкових організацій, що входять до складу ФПУ, в здійснюваних Держпраці заходах державного нагляду щодо додержання законо­давства про працю, охорону та гігієну праці, соціальне страхування на підприємствах, установах, організаціях.

  •  Моніторинг стану та причин найбільш характерних порушень законодавства про працю та її охорону.

  •  Спільне опрацювання проектів законів та норма­тивно-правових актів, що розробляються Держпраці.

  •  Вивчення стану охорони праці та рівня профілак­тичної роботи на підприємствах, в окремих галузях, територіях, виявлення негативних тенденцій, здійснен­ня заходів щодо посилення впливу органів державно­го нагляду і профспілок на їх усунення.

  •  Залучення представників ФПУ до участі в роботі комісій, робочих груп, інших органів, що створюються Держпраці.

  •  Взаємодія з питань запобігання використанню ди­тячої праці, а також участь в інших важливих заходах у межах співпраці сторін.

 

НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

У сучасних складних політичних та соціально- економічних умовах значно зростає роль проф­спілок як найбільш ефективного представника за­конних прав та інтересів людини праці, який непо­хитно відстоює принципи соціальної справедли­вості, відповідальності влади та роботодавців пе­ред працівниками. Тому сьогодні на професійні спілки та їх актив покладають свої сподівання й очікування вирішення найактуальніших та гострих проблем мільйони членів профспілок, простих громадян України. На цьому наголошували учас­ники засідання Президії Федерації профспілок України, що відбулось 22 червня у м. Києві.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, засідання Президії вів Голова ФПУ Григорій Осовий.

Слід підкреслити особливе значення нинішнього зібран­ня. По-перше, минуло фак­тично 3 місяці після VII з’їзду ФПУ, тож можна підбити пер­ші підсумки того, як викону­ються рішення профспілко­вого форуму, настанови і про­позиції його делегатів, а та­кож окреслити нові завдання на найближчу і стратегічну перспективу, надати свої ре­комендації Раді ФПУ. По-друге, Президія проходила в умовах посилення антисоці­ального наступу на права й інтереси працівників, небува­лого підвищення тарифів на житлово-комунальні послу­ги. Все це, безумовно, і визна­чило її порядок денний. Перш за все члени Президії обговорили найбільш важли­ві й актуальні питання стра­тегії і тактики дій ФПУ, її членських організацій, що виносились на розгляд Ради ФПУ, яка відбулася 23 черв­ня. Серед найактуальніших – про проект постанови Ради ФПУ «Про План заходів щодо реалізації Стратегії діяльнос­ті Федерації профспілок України на 2016–2021 роки «Європейський вибір»; про проект постанови Ради ФПУ «Про позицію і дії профспі­лок на захист прав та інтере­сів працюючих в умовах шо­кового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-ко­мунальні послуги»; про про­ект постанови Ради ФПУ «Про створення Робочої гру­пи з напрацювання пропози­цій щодо удосконалення ор­ганізаційної побудови і но­вих принципів формування виборних органів ФПУ».

Зрозуміло, що найгострішу дискусію викликало питання «Про проект постанови Ради ФПУ «Про позицію і дії проф­спілок на захист прав та інтересів працюючих в умовах шо­кового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-кому­нальні послуги». Не менш га­ряче було під час обговорення питань соціально-економічно­го блоку: про пропозиції ФПУ до плану заходів щодо реаліза­ції Програми Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років, про профспіл­кові пропозиції до Державного бюджету України на 2017 рік.

Під час засідання також від­булась дискусія з організа­ційних питань і питань управління майновим комп­лексом ФПУ.

01.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання