« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

НА АВІАЗАВОДІ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ НОВОГО ДИРЕКТОРА

НА АВІАЗАВОДІ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ НОВОГО ДИРЕКТОРА

17 червня біля дер­жавного підприєм­ства «Завод 410 ци­вільної авіації» від­бувся мітинг-протест трудового колективу. Люди обурені звіль­ненням з посади ге­нерального директо­ра підприємства Сер­гія Подрєзи та при­значенням нового ке­рівника. Працівники вважають, що голо­вна причина конфлік­ту – боротьба за май­же півмільярдний ін­дійський контракт.

Конфлікт виник піс­ля того, як держав­н и й концерн «Укроборонпром» розпочав фінансові пере­вірки ДП «Завод 410 ЦА», за висновками яких було прийнято рішення про зміну гендиректора. На­казом концерну 15 червня на посаду керівника під­приємства замість Сергія Подрєзи був призначе­ний Віктор Ганькевич.

Разом з тим, таке ка­дрове рішення «Укробо­ронпрому» викликало негативну реакцію тру­дового колективу. 17 червня на ДП «Завод 410 ЦА» пройшов чисельний мітинг-протест, праців­ники авіаремонтного за­воду заблокували рух транспорту поряд з під­приємством і вимагали поновити на посаді їх­нього керівника. Під час акції мітингувальники зустрілися з новим ди­ректором підприємства Віктором Ганькевичем. Але розмови не вийшло. Люди звинувачували останнього в рейдер­ському захопленні під­приємства та дорікали непрофесіоналізмом.

Претензії колективу до новопризначеного ке­рівника полягають у тому, що керувати під­приємством призначено людину, яка не знається на специфіці виробни­цтва. За фахом Віктор Ганькевич – юрист, а в галузі авіабудування має всього три місяці стажу (працював на за­воді «Антонов»), причо­му два з них – на громад­ських засадах.

За словами голови профспілкового коміте­ту ДП «Завод 410 ЦА», що є членською організаці­єю Профспілки авіабу­дівників України, Анто­на Смородіна, нама­гання «Укроборонпрому» змінити керівництво під­приємства має на меті дове­дення його до банкрутства для заволо­діння цінни­ми активами в столиці.

Авіаремонт­ний завод – дер­жавне підприєм­ство, де працюють 1,5 тис. осіб. Нещодавно ре­монтники отримали контракт на суму понад 40 млн дол. – вони мають відремонтувати сотню індійських літаків. Саме цей контракт дехто із за­водчан вважає причиною відставки директора.

В історії заводу були нелегкі дні, розповіда­ють працівники підпри­ємства, коли колектив лихоманило від невпев­неності у завтрашньому дні, заборгованість із за­робітної плати сягала терміну шести місяців. З приходом Сергія Подрє­зи, який багато років очо­лював підприємство, си­туація змінилася на кра­ще. За словами заводчан, колишній директор «тяг­нув» завод у найбільш важкі роки, люди ста­більно отримували зарплату, тож не розуміють, для чого його потрібно було змінювати. Всі зви­нувачення, які йому ви­сувають, заводчани кате­горично відкидають та вбачають у зміні керів­ництва рейдерське захоплення 410-го.

Трудовий колектив державного підприєм­ства «Завод 410 ЦА» під­тримує генерального ди­ректора Сергія Подрєзу та засуджує силове захо­плення заводу. Працівни­ки сподіваються привер­нути увагу до цієї пробле­ми виконавчої та судової влади, а також на спра­ведливе рішення, яке дій­сно відповідатиме за­гальнодержавним інтересам. Вони не допустять дестабілізації роботи держпідприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки України, незважаючи на спробу рейдерського захоплення заводу.

На мітингу було прийнято резолюцію до Президента України з вимо­гою врегулюва­ти ситуацію на­вколо підприєм­ства та залиши­ти нинішнього ди­ректора на керівній посаді. Якщо ці вимо­ги не будуть враховані, мітингувальники зали­шають за собою консти­туційне право розпочати безстроковий страйк.

Наша газета стежити­ме за подіями, що роз­гортаються навколо за­воду, та інформуватиме своїх читачів.

Підготувала

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

У ВІДПУСТКУ З НАСТУПНИМ ЗВІЛЬНЕННЯМ

Якщо моя дружина звільняється з наданням відпустки, чи потрібно їй відпрацьовувати два тижні? І з якого дня її буде звільнено?

Стаття 38 Кодексу законів про працю України перед­бачає, що працівник повинен письмово попередити власника або уповноважений ним орган про своє звільнення не пізніше, ніж за два тижні. Що стосу­ється відпустки, то за ст. 3 ЗУ «Про відпустки», за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за пору­шення трудової дисципліни), йому має бути надано невико­ристану відпустку з наступним звільненням. Датою звіль­нення в цьому разі є останній день відпустки. Отже, ваша дружина може провести ці два тижні у відпустці, а днем звільнення буде вважатися останній день відпустки.

 

ПОЗБАВЛЕННЯ ПРЕМІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

За порушення трудової дисципліни в листопаді працівникові було оголошено догану. Чи має пра­во адміністрація позбавити його премії або надба­вок до зарплати, передбачених наприкінці року?

Дані правовідносини регулюються Кодексом зако­нів про працю України та Методичними рекомен­даціями щодо організації матеріального стиму­лювання праці працівників підприємств і органі­зацій, затвердженими наказом Міністерства праці та соці­альної політики України від 29 січня 2003 року № 23 (Реко­мендації).

Так, відповідно до п. 2 ст. 97 КЗпПУ умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаці­ями самостійно в колективному договорі. Якщо колектив­ний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом пер­винної профспілкової організації (профспілковим пред­ставником), що представляє інтереси більшості працівни­ків, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Крім того, відповідно до Рекомендацій, перелік порушень, за які розмір премії можна зменшити або позбавити її вза­галі, а також розмір такого зменшення визначає підприєм­ство (пп. 19 п. 9 Рекомендацій). Підстави щодо цього мають бути виписані в колективному договорі.

Підставами для зниження розміру чи позбавлення премії можуть бути невиконання чи неналежне виконання пра­цівником посадових обов’язків (трудових функцій), не­вчасне чи неякісне виконання розпоряджень, наказів, про­грам розвитку підприємства й інших організаційно-розпо­рядчих документів, порушення трудової дисципліни: про­гул, запізнення, поява на роботі в нетверезому стані тощо.  

01.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання