« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ПРОФСПІЛКИ ЧІТКО І ЖОРСТКО СТОЯТЬ НА ЗАХИСТІ ЗАКОННИХ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ГІДНЕ ЖИТТЯ ТА ГІДНУ Й БЕЗПЕЧНУ ПРАЦЮ

ПРОФСПІЛКИ ЧІТКО І ЖОРСТКО СТОЯТЬ НА ЗАХИСТІ ЗАКОННИХ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ГІДНЕ ЖИТТЯ ТА ГІДНУ Й БЕЗПЕЧНУ ПРАЦЮ

28 квітня в Україн­ському національному інформаційному агентстві «Укрін­форм» відбулася прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня охорони праці «Стрес на робочому місці: колективний ви­клик», у якій взяв участь Голова Спіль­ного представницько­го органу репрезента­тивних всеукраїн­ських об’єднань профспілок на націо­нальному рівні, Голова ФПУ Григорій Осовий.

У заході також взяли участь та виступили голова Державної служби України з питань праці Роман Черне­га, Національний коорди­натор Міжнародної органі­зації праці в Україні Сергій Савчук, заступник голови Ради Федерації робото­давців України, в.о. пре­зидента Всеукраїнської асоціації роботодавців В’ячеслав Биковець, старший спеціаліст із питань соціального за­хисту та охорони праці бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи Кенічі Хиросе, головний редактор ДП «Редакція журналу «Охорона праці» Дми­тро Матвійчук.

Щороку 28 квітня задля сприяння запобіганню не­щасним випадкам і захво­рюванням на робочому міс­ці в усьому світі МОП від­значає Всесвітній день охо­рони праці. В усіх куточках світу уряди, профспілки, організації роботодавців та спеціалісти-практики у сфері охорони праці органі­зовують заходи з відзначен­ня Дня охорони праці. Ця рекламно-роз’яснювальна кампанія спрямована на привернення уваги суспіль­ства до проблем у сфері охорони праці та до кіль­кості травм, хвороб і смер­тей, пов’язаних з трудовою діяльністю.

Варто зазначити, що МОП завжди влучно виби­рає девізи для відзначення Всесвітнього дня охорони праці для того, щоб акцен­тувати увагу на найгострі­ших проблемах, що виника­ють під час роботи. Цього­річ це – «Стрес на робочому місці: колективний ви­клик». Так, за інформацією, якою на сьогодні володіють МОП та Європейське агент­ство з безпеки та гігієни праці, половина працівни­ків під час роботи потерпає від тих чи інших стресових ситуацій.

Всесвітня організація охорони здоров’я відносить стрес до основних хвороб, найбільш небезпечних для здоров’я людини у XXI сто­літті. Проблема стресу іс­нує в багатьох країнах.

За даними досліджень страхової компанії St. Paul Fire and Marine Insurance Company, проблеми на ро­боті викликають захворю­вання частіше, ніж будь-які інші стре­сові фактори, такі як фінансові або сі­мейні проблеми. Стресовий вплив може стати і у бага­тьох випадках спри­чиняє виникнення небезпечних ситуа­цій, аварій і нещас­них випадків на ви­робництві.

Тож наразі саме час замислитися, як сформувати культуру управління стресом на ро­бочому місці, як боротися з ним, як мінімізувати його вплив, як створити сприят­ливі умови праці на робочо­му місці.

Григорій Осовий у своє­му виступі, зокрема, зазна­чив: «Питання охорони пра­ці, створення гідних та без­печних її умов були і є серед головних пріоритетів проф­спілок. Охорона праці за своєю суттю є охороною життя і здоров’я людини у процесі праці, тому проф­спілки нагадують третю статтю Конституції Украї­ни, яка гласить, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Укра­їні найвищою соціальною цінністю. Тому нам усім – і тим, хто організовує ви­робництво, і хто приступає до роботи, і профспілкам, які патронують інтереси на­йманих працівників, треба бути досить уважними до реалізації тих нормативних вимог, які стосуються охо­рони праці і середовища, де працює людина».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Олексія ПЕТРУНІ

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Кенічі ХИРОСЕ, старший спеці­аліст із питань соціального за­хисту та охоро­ни праці бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи:

«Cтрес на робочому місці може призвести до дуже тяж­ких наслідків, таких як зло­вживання алкоголем, тютю­ном, наркотиками. Це шкідли­во не тільки для працівників, а й для роботодавців, тому що зростає кількість прогулів, хво­рих працівників».

Роман ЧЕРНЕГА, голова Дер­жавної служби України з пи­тань праці:

«Згідно з резуль­татами соціаль­них досліджень основними причинами виникнення стресу називають відсутність страху­вання, низький рівень соціаль­ної підтримки, незручний ро­бочий розклад, понаднормові робочі години, зависокі вимоги до роботи, відсутність кар’єрного росту, небезпечна робота, а також моральне та фізичне насильство».

Григорій ОСО­ВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федера­ції профспілок України:

«Ми маємо спільними зусил­лями сторін соціального діа­логу вплинути на формуван­ня та ефективну реалізацію державної політики, яка сприяла б забезпеченню ви­сокого рівня безпеки праці та охорони здоров’я працівників відповідно до європейських стандартів».

 

БЕЗПЕКА ЗІ ЗНАКОМ «МІНУС»

Внесення змін до статті 19 ЗУ «Про охо­рону праці» щодо зниження мінімальної норми фінансування попереджувальних заходів з охорони праці (з 0,5% від суми реалізованої продукції до 0,5% від фон­ду оплати праці) негативно вплинуло на стан безпеки праці. Особливо відчутно це позначилося на галузях виробництва з найбільш високим ступенем ризику ви­никнення аварій і нещасних випадків, таких як металургійна промисловість, вугільна, будівельна, нафтодобувна, хі­мічна галузі тощо, на підприємствах яких встановлені мінімальні норми ви­трат зменшилися майже у 30(!) разів.

За інформацією Департаменту охорони пра­ці ФПУ, також скасовано законодавчу га­рантію для підприємств бюджетної сфери щодо мінімальної норми витрат на охоро­ну праці (не менше 0,2% від фонду оплати праці). На цей час чинна норма щодо витрат на охорону праці підприємств бюджетної сфери, що встанов­люється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, устано­ви, організації, не може забезпечити належного рівня безпеки та умов праці на цих підприємствах і порушує конституційні права працівників.

З набуттям чинності ЗУ «Про основні засади дер­жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відбулося значне обмеження держав­ного нагляду за дотриманням роботодавцем зако­нодавства про охорону праці, а запровадження мо­раторію на перевірки у 2014–2015 роках фактично припинило здійснення всього державного нагляду за охороною праці, що порушує норми міжнарод­ного законодавства, обов’язковість виконання яких Україна взяла на себе, ратифікувавши Кон­венції МОП № 81 про інспекцію праці у промисло­вості й торгівлі та № 129 про інспекцію праці у сільському господарстві. Необхідно, аби рівень безпеки на виробництві відповідав європейським вимогам насамперед, а це, зокрема, забезпечуєть­ся дієвим та ефективним державним наглядом за дотриманням законодавства про охорону праці.

15.05.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання