« на головну 18.01.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1086)
24
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ГІДНА ПРАЦЯ В УКРАЇНІ

ГІДНА ПРАЦЯ В УКРАЇНІ

7 квітня у Клубі Кабі-

нету Міністрів Украї-

ни відбулося урочис-

те засідання Націо-

нальної тристорон-

ньої соціально-еко-

номічної ради, на яко-

му соціальні партнери

підписали Меморан-

дум про взаєморозу-

міння щодо реалізації

Програми Гідної праці

МОП для України на

2016–2019 роки.

Міністерство соці-

альної політики

України, репрезен-

тативні всеукраїн-

ські об’єднання організа-

цій роботодавців, репрезен-

тативні всеукраїнські

об’єд нання профспілок та

Міжнародна організація

праці, представлена Між-

народним бюро праці, ви-

словили бажання співпра-

цювати задля просування

та сприяння забезпеченню

критеріїв гідної праці в

Україні.

Сторони дійшли згоди та

визначили пріоритетні на-

прями співпраці на 2016–

2019 роки під час консульта-

цій між Міністерством со-

ціальної політики та соці-

альними партнерами в

Україні за участі Групи тех-

нічної підтримки з питань

Гідної праці та Бюро МОП

для країн Центральної та

Східної Європи. При цьому

були враховані результати

та умови реалізації Програ-

ми Гідної праці на 2012–2015

роки та її оцінка, зроблена

тристоронніми партнерами

і технічними експертами

МОП.

Програма Гідної праці

для України на наступні чо-

тири роки відповідає клю-

човим пріоритетам Рамко-

вої програми партнерства

Уряду України – ООН і зна-

чною мірою сприятиме

впровадженню Cтратегії

подолання бідності та Стра-

тегії сталого розвитку

«Україна–2020».

Сторони підтвердили

свої зобов’язання співпра-

цювати у питаннях впрова-

дження Програми, пріори-

тетними напрямами якої

визначено:

– сприяння зайнятості та

розвитку сталих підпри-

ємств задля стабільності та

зростання;

– сприяння розвитку

ефективного соціального

діалогу;

– посилення соціального

захисту трудівників і по-

кращення їхніх умов праці.

МОП висловила свою

згоду надавати допомогу в

мобілізації ресурсів і здій -

снювати технічне співро-

бітництво у виконанні Про-

грами за умови дотримання

її правил, Статуту, дирек-

тив та процедур, наявності

коштів та інших умов, які

мають бути узгоджені в

письмовій формі.

Запропоновані результа-

ти 2016–2019 років мають

бути досягнуті упродовж

чотирьох років. Мінсоцпо-

літики, соціальні партнери

та МОП здійснюватимуть

періодичний моніторинг

ходу реалізації Програми

за допомогою відповідного

Наглядового органу задля

проведення оцінки досягну-

того прогресу, підтримую-

чи при цьому необхідну

гнучкість для адаптації до

нових змін у національно-

му контексті.

Підписи під документом

поставили: від Міністер-

ства соціальної політики

України – співголова

НТСЕР від сторони органів

виконавчої влади, міністр

соціальної політики Украї-

ни Павло Розенко; від Між-

народного бюро праці – ди-

ректор Регіонального бюро

МОП для країн Європи та

Центральної Азії Хайнц

Коллер; від репрезентатив-

них всеукраїнських об’єд-

нань профспілок – співголо-

ва НТСЕР від профспілко-

вої сторони Григорій Осо-

вий; від репрезентативних

всеукраїнських об’єднань

організацій роботодавців –

співголова НТСЕР від сто-

рони роботодавців Олексій

Мірошниченко.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

ТУРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС–2016: ЗАПУСК НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

6–7 квітня у Київському національному

університеті ім. Тараса Шевченка від-

бувся семінар «Туринський процес –

2016: аналіз політики в галузі профе-

сійно-технічної освіти. Захід із запуску

процесу на регіональному та націо-

нальному рівні».

Як повідомляє прес-служба Профспілки

працівників освіти і науки України, у

заході взяли участь представники мі-

ністерств освіти і науки, соціальної по-

літики, Державної служби зайнятості, органі-

зацій роботодавців, галузевої профспілки, на-

вчально-методичних центрів професійно-тех-

нічної освіти, відділів професійної освіти об-

ласних державних адміністрацій, наукових

установ, вищих і професійно-технічних на-

вчальних закладів, Представництва Європей-

ського Союзу в Україні, експерти Європейсько-

го фонду освіти (ЄФО).

Туринський процес – це підхід до аналізу полі-

тики у галузі професійно-технічної освіти, що

базується на фактичних даних. Він реалізуєть-

ся що два роки у партнерських країнах та регі-

онах ЄФО й передбачає аналіз напрацювань,

завдань, планів, впровадження політики в га-

лузі професійно-технічної освіти, а також під-

готовку відповідної звітності. Саме тому Ту-

ринський процес неабияк важливий для при-

йняття спільного рішення щодо змін і резуль-

татів у професійно-технічній освіті.

Щодо циклу Туринського процесу 2016 року, то

Україна обрала регіональний рівень стосовно

національної звітності. Метою заходу є надан-

ня рекомендацій регіонам-учасникам щодо під-

готовки звітів та розвитку їхнього потенціалу.

Семінар проведено задля ознайомлення заці-

кавлених сторін сектору ПТО з принципами та

цілями Туринського процесу, надання реко-

мендацій регіонам-учасникам щодо підготов-

ки аналітичних звітів.

Під час семінару розглянуто питання реаліза-

ції Туринського процесу на національному рів-

ні, обговорено прогрес, досягнутий у сфері про-

фесійної освіти з часу реалізації останнього

циклу Туринського процесу в 2014 році.

 

16.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.01.2021 15:47

02.01.2021 15:46

20.12.2020 22:38

20.12.2020 22:37

20.12.2020 22:37

20.12.2020 21:58

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання