« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ЧОМУ ЗАБУКСУВАЛА СИСТЕМА КОЛДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ?

ЧОМУ ЗАБУКСУВАЛА СИСТЕМА КОЛДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ?

Фактична відсутність соціального ді­алогу, не формального, а реального, конструктивного і результативного, зокрема в переговорах щодо укла­дення Генеральної угоди на новий строк, викликає у профспілок стур­бованість і незадоволення. Про це йшлося на прес-конференції «Гене­ральна угода – камінь спотикання чи нова якість трудових відносин», що відбулася в інформаційному агент­стві «УНІАН» 17 березня.

Спікери повідомили, що перего­вори з укладення Генеральної угоди на 2013–2015 роки, які роз­почалися ще в 2012 році і не мали позитивного результату, були визнані завершеними, й наприкінці лютого 2014-го розпочато нові – з укладення Генеральної угоди на 2015–2017 роки.

За підсумками засідань Спіль­ної робочої комісії для ведення ко­лективних переговорів та підго­товки проекту Генеральної угоди на новий строк, були сформовані проект Угоди з узгоджених положень та таблиця розбіжностей до неї. Кон­сультації керівництва сторін соціально­го діалогу дозволили сторонам зблизити свої позиції, однак у ході засідання Спільної робочої комісії, яке відбулося на початку лютого поточного року, сто­ронам не вдалося досягти згоди щодо ви­значення строку дії нової Генугоди та компромісних редакцій неузгоджених положень. Принципові для профспілок положення стосувалися темпів скорочен­ня грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, залежності ставки І тарифного розряду від показників міні­мальної зарплати і прожиткового мініму­му. Запропоновані стороною органів ви­конавчої влади темпи скорочення катего­рично не сприйнято профспілками бю­джетної сфери, а профспілки промисло­вого сектору економіки визначили пропо­зиції сторони роботодавців щодо скасу­вання прямої залежності ставки І тариф­ного розряду від показників мінімальної заробітної плати і прожиткового мініму­му як неприйнятні, оскільки вони пору­шують домовленості, передбачені чин­ною Генеральною угодою, та звужують права працівників бюджетної сфери на оплату праці порівняно з нормами за­конів та Кодексу законів про працю України.

Пропозиції СПО сторони робо­тодавців на національному рівні профспілки розцінюють як один з можливих варіантів блокування колективних переговорів з укла­дення Генугоди на новий строк.

Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ Григорій Осовий за­значив: «І Уряд, і сторона роботодавців досить чітко давали сигнал, що готові до укладення Генеральної угоди. Єдиний, хто не був готовий, – це профспілкова сто­рона. Ми не готові виключно через те, що маємо відмінні погляди і позиції щодо тих норм, які хочемо бачити в новій Генугоді та які б дійсно сприяли реальному захисту в умовах реформ, що проводяться в Україні. До сьогодні діє Генеральна уго­да 2010–2012 років, ми не перебуваємо у ва­куумі трудових відносин. Але зрозуміло, що вона потребує осучаснення».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Анатолій ШИРО­КОВ,

голова Об’єднання всеукра­їнських автономних профспілок:

«Такої імітації соціаль­ного діалогу, яка відбу­вається наразі, не було ніколи. Арсеній Яценюк – перший Прем’єр- міністр, який боїться ді­алогу, зустрічей з ліде­рами профспілкового руху країни. Доля профспілок – не бути опозицією, адже ми не політична сила, яка рветься до влади, але опонувати будь-якій владі. І я думаю, що терпець народу скоро урветься, й профспілки не повинні пасти задніх у цьому процесі».

Вадим БУБНЯК,

голова Ради Проф­спілки за­лізнични­ків і транспортних бу­дівельників:

«Від того, якою буде Ге­неральна угода, зале­жить, якими будуть і га­лузеві, і колективні до­говори. Тому залізнич­ники цілком і повністю підтримують позицію СПО об’єднань проф­спілок. Ми хочемо, щоб Уряд, Верховна Рада і Президент України по­чули нас і звернули ува­гу на те, що сьогодні в жодному разі не можна допустити ще більшого зубожіння українців».

Анатолій АКІМОЧ­КІН,

заступ­ник голо­ви Кон­федерації вільних профспілок України:

«Сьогодні переговори щодо Генеральної уго­ди зайшли в глухий кут. Проблема в тому, що і з урядової сторони, і сто­рони роботодавців від­сутнє бажання вести соціальний діалог, шу­кати компромісні рі­шення. Ми, як проф­спілкова сторона, кон­статуємо той факт, що в Україні відсутній справжній соціальний діалог. А без справж­нього соціального діа­логу досягти якихось результатів, на жаль, неможливо».

Сергій КОН­ДРЮК,

перший заступ­ник Голо­ви СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ:

«Корінь зла криється в продовженні і погли­бленні Урядом ганебної політики дешевої робо­чої сили. Уряд пропонує посадити всіх працівни­ків на «голку» житлових субсидій. Де ж таке ба­чено, щоб людина чес­ною працею заробила собі зарплату й при цьому не могла оплати­ти життєво необхідні товари та послуги? Ни­нішня політика Уряду вбиває сенс легальної праці! Усе, що робить­ся, лише генерує бід­ність у нашій країні...».

Григорій ОСОВИЙ,

Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голо­ва ФПУ:

«Генеральна угода – це другий за силою і вели­чиною інструмент впли­ву на економічний і со­ціальний стан людей, зайнятих у сфері праці. Один регулятор – це за­кон, другий – договірні відносини. Колективні договори й угоди в усіх європейських країнах – це той важіль впливу, за допомогою якого дер­жава і бізнес мають га­рантувати для найма­них працівників та чле­нів їхніх сімей більш ви­сокий рівень трудових норм і соціальних стан­дартів».

01.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання