« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Є ГОСПОДАРІ НА СЕЛІ

Є ГОСПОДАРІ НА СЕЛІ

У селі Бурти Кагарлицького району, що на Київщині, діє агрофірма «Перемога», яка забезпечує робочими місця­ми та заробітком близько двохсот буртян. Основні на­прями діяльності підприєм­ства – тваринництво і рос­линництво – забезпечують невпинне надходження ко­штів до місцевого бюджету.

Незважаючи на чимало про­блем, агрофірма «Перемо­га» залишається одним із флагманів з виробництва молока в області. Велика заслуга у цьому керівника підприємства, за­служеного працівника сільського господарства Григорія Павлюка, який от уже понад двадцять років очолює «Перемогу» та зумів ство­рити колектив однодумців, які не бояться проявляти ініціативу, вдо­сконалюючи технологічні процеси.

Нині агрофірма має 350 корів ді­йного стада. Загалом кількість ве­ликої рогатої худоби сягає 1000 го­лів. На підприємстві запроваджено прогресивні технології для утри­мання дійного стада, як-от потоко­во-цехова система, безприв’язне утримання. Крім того, тут вирощу­ють 300 голів свиней.

Узимку на молочній фермі пра­цює доїльна зала, оснащена сучас­ною технікою. Корів доять двічі на день – о 7-й ранку та о 17-й вечора. Як розповідає Григорій Павлюк, усі дані обов’язково заносять до комп’ютера, електронна база міс­тить вичерпну інформацію по кож­ній корові. Молоко реалізовують на Кагарлицький завод молочних про­дуктів «Кагма» (ПрАТ «Кагма).

В успішному розвитку сільгосп­підприємства – значна заслуга профспілкової організації, яку очо­лює Ольга Сорока. Взаємини профкому та адміністрації «Перемоги» регулюються колективним догово­ром, у якому передбачені соціаль­но-економічні гарантії для праців­ників, їхня побутова облаштова­ність, створення безпечних умов на виробництві.

Завдяки спільній роботі адміні­страції та профкому для працівни­ків агрофірми створено гарні умо­ви праці. Зараз у господарстві тру­диться 140 працівників, серед яких жінки-оператори віком до 45 років.

У середньому працівники сіль­госппідприємства отримують 4,5–5 тисяч гривень на місяць. Агрофір­ма своєчасно розраховується перед бюджетом, фондами, постачальни­ками, тому жодних заборгованос­тей не має. Всі працівники забезпе­чені спецодягом, взуттям. Зважаю­чи на газову кризу, для комфортної роботи доярок на кожній фермі спо­рудили пічки-буржуйки для опа­лення приміщень. Працюють побу­тові кімнати та душові.

Улітку за рахунок підприємства працівників, які зайняті на польо­вих роботах, жнивах, забезпечують дворазовим харчуванням. А ще ад­міністрація і профком спільно ор­ганізовують різноманітні заходи з нагоди тих чи інших свят.

Дбають тут і про оздоровлення та відпочинок трудівників. Усі отримують щорічну оплачувану відпустку. Незважаючи на те, що Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності припинив видачу санаторних путі­вок для дорослих і дітей, правління та профком підприємства знахо­дять можливості й допомагають працівникам із придбанням путі­вок до оздоровчих закладів і дитя­чих таборів.

Проте діяльність агрофірми не обмежується лише цим. У селі Оче­ретяному, в колишньому будинку механізатора, на базі тракторної бригади розпочала роботу обрядо­ва зала, де проводяться різноманіт­ні урочистості. «Кожен житель села має змогу відзначити тут якусь особливу подію в житті, гос­подині уникають клопотів із часту­ванням гостей, адже всі необхідні страви готують на кухні закладу. Продуктами забезпечує підприєм­ство, тож замовник лише сплачує за оренду визначену суму», – ді­литься Григорій Павлюк.

Крім того, що агрофірма бере ак­тивну участь у соціально-економіч­ному розвитку села, вона ще постій­но надає спонсорську допомогу за­кладам освіти, культури, медицини тощо. «В селі діє будинок для людей похилого віку, на утримання якого підприємство щороку витрачає 350– 400 тис. гривень, – розповідає Григо­рій Павлюк. – Також за рахунок гос­подарства ремонтуємо та утримує­мо сільський дитячий садочок, шко­лу, безкоштовно виділяємо м’ясо для харчування дітей. Не стоїмо осторонь розвитку спорту в селі, підтримуємо спортивні команди».

Враженнями від побаченого в селі Бурти журналісти «ПВ» поді­лилися з головою Кагарлицького райкому профспілки працівників АПК Петром Цибульським, який також позитивно оцінює роботу профкому та адміністрації агро­фірми «Перемога».

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

ГРИГОРІЙ ПАВЛЮК,

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ АГРОФІРМИ «ПЕРЕМОГА»:

«Незважаючи на те, що Фонд соціального страхуван­ня з тимчасової втрати працездатності припинив видачу сана­торних путівок для дорослих і дітей, ми спіль­но з профкомом підприємства знаходимо можливості й допомагаємо працівникам із при­дбанням путівок до оздоровчих закладів і дитячих таборів».

 

ЯКЩО ІНТЕРЕСИ ЗБІГАЮТЬСЯ

Колектив Олешинської загальноосвітньої школи Хмельницького району має давні освітні традиції. Навчання і виховання учнів – майбутніх патріотів і розбудовників Украї­ни тут забезпечують 20 педагогів від Бога, котрі сіють у серцях вихованців розумне, ві­чне, добре. Понад 12 років очолює цей чудо­вий колектив Надія Мозолюк – людина, яка сповна віддається своїй роботі.

«Надія Володи­мирівна – фа­хівець із вели­кої літери, ви­моглива і справедлива», – говорить про директора голова профкому школи, вчитель математики Віталій Волуйко.

У школі здобувають освіту 104 учні. Тут створено всі умови для навчально-ви­ховного процесу: відре­монтовано приміщення та класні кімнати, діє затиш­на їдальня, зібрано бага­тий фонд бібліотеки, об­ладнано спортмайданчик. Учні відвідують гуртки ху­дожньої самодіяльності, спортивні секції. Школярі перемагають на районних та обласних олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах і фестивалях. Про це свідчать численні грамоти і дипломи.

«У колективі не заведено виділяти кращих, позаяк усі працюють за кодексом педагогічної честі», – зауважує директор на­вчального закладу.

Та все ж хочеться на сто­рінках улюбленої нашої газети відзначити пре­красних педагогів, проф­спілкових активістів Те­тяну Кулініч – учительку англійської мови. Її вихо­ванці – призери багатьох олімпіад, а сама педагог посіла друге місце на ра­йонному конкурсі в номі­нації «Вчитель року». Душу і серце віддають своїм вихованцям учите­лі української мови Окса­на Апанович і Раїса Гу­сак, учителі початкових класів Олена Козлюк та Валентина Підлісна та ін.

У здобутках педагогів Олешина, за словами На­дії Мозолюк, є вагома частка зусиль профкому. «Ми з дирекцією намагає­мося спільними зусилля­ми розв’язувати пробле­ми навчально-виховного процесу», – розповідає Віталій Волуйко.

В основі соціального партнерства – колектив­ний договір, у якому педа­гогам передбачені соці­альні гарантії, які дають змогу в повних обсягах реалізувати фінансові можливості навчального закладу.

Як бачимо, педагоги Оле­шина сповна віддаються роботі з дітьми, перейма­ються їхньою успішністю та вихованням. А що є кращого – як жити і пра­цювати для людей, сіяти в душах маленьких укра­їнців любов до знань, до праці, до своєї землі.

Валерій МАРЦЕНЮК,

Хмельницька обл.

29.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання