« на головну 18.01.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1086)
24
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ЄВГЕН ДРАП’ЯТИЙ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ФПУ: «НАСТУПНІ 5 РОКІВ МАЮТЬ СТАТИ РОКАМИ ПЕРЕМОГИ ПОВАГИ ДО ЛЮДИНИ ПРАЦІ!»

ЄВГЕН ДРАП’ЯТИЙ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ФПУ: «НАСТУПНІ 5 РОКІВ МАЮТЬ СТАТИ РОКАМИ ПЕРЕМОГИ ПОВАГИ ДО ЛЮДИНИ ПРАЦІ!»

«Шановні спілчани, поважні читачі! Настав новий, зна­ковий для проф­спілкового руху, 2016 рік. Цьогоріч відбудеться VII з’їзд Федерації про­фесійних спілок України, на якому ми підіб’ємо підсумки п’ятирічної роботи, поділимося власними напра­цюваннями, досвідом праці та бо­ротьби, окреслимо шлях і завдання на майбутнє.

Слід зазначити, що за період 2011– 2015 років профспілкова єдність поси­лилася, відчутною є наша солідар­ність та взаєморозуміння. Часи, які пережили ми і країна, були часами нелегких випробувань та знакових по­дій: відбулася Революція гідності про­ти свавілля і безчинства влади, анек­совано Крим, тривають військові дії на сході України. Сотні героїв поля­гли на Майдані і в боях за те, щоб у країні панували правда і справедли­вість, повага до людини, а не ідолопо­клонство брехні, грошам і свавіллю, щоб в Україні були мир і єдність. Се­ред них найбільше простих, щирих і чесних синів і батьків, працівників підприємств і установ, трудівників сіл і міст. Пам’ять про них – це наша совість і дороговказ, як жити та пра­цювати завтра і в майбутньому.

У цьому контексті хочу зупинити­ся на цьогорічних завданнях ФПУ щодо членських організацій у Доне­цькій та Луганській областях, які опинилися в складних умовах АТО. Відбулися зустрічі на рівні керівни­ків профспілкових організацій облас­тей і органів влади, створено ініціа­тивні ради, триває відродження і ре­єстрація профорганізацій, найближ­чим часом проведемо організаційні заходи й установчі конференції із створення та відновлення обласних профоб’єднань. Ми не залишаємо сво­їх спілчан, які переїхали на матери­кову частину України з Криму та Донбасу, сприяємо як у працевлашту­ванні, так і вирішенні соціально-по­бутових питань.

Впродовж 5 років профспілки пра­цювали заради людини праці, задля збереження трудових колективів, й на різних етапах і стадіях відстоюва­ли та продовжують відстоювати за­конні права людей. Від традиційних круглих столів перемовин, діалогів ми перейшли до більш радикальних дій, трудових спорів, акцій. Усе це ви­кликано, на жаль, продовженням на­ступу так званої «нової» влади, а по суті рудиментів старої олігархічної корумпованої системи, на права лю­дей праці та всіх громадян. Працьо­витий народ замість отримувати гід­ну зарплату за свою працю привча­ють принизливо стояти в чергах за субсидіями, ходити з простягнутою рукою і вклонятися чиновникам. Влада, яка все більше поклоняється всесвітньому капіталу, зневажаючи власний народ, повинна зрозуміти, що людське терпіння теж має межу, але є й організації, покликані захи­щати простих людей, – це профспіл­ки, інші фахові та громадські об’єднання і територіальні спільноти.

Профспілковий рух сьогодні пере­живає власне випробування і станов­лення в жорстких умовах, коли від­бувається наступ не тільки на окре­мих спілчан, профспілковців, а й та­кож на профспілкові організації, їх об’єднання. Цим нас не залякати і не зупинити. Революція гідності вбила у багатьох серцях почуття раба, і це треба затямити тим, хто прагне не по­мічати нового часу і нових гідних громадян своєї країни.

Ми боролися і будемо боротися за робочі місця та гідну заробітну пла­ту, на яку можна утримувати сім’ю, сплачувати за правдиві, відповідно до їх рентабельності, комунальні по­слуги, за безпечні умови праці. Адже в Україні достатньо ресурсів, як, до речі, заявляли можновладці, коли пе­ребували в опозиції, апелюючи до по­передньої влади, зокрема власного газу, електроенергії, води, аби знизи­ти на них тарифи.

Ми виступали проти знищення підприємств і галузей, проти так зва­ної «оптимізації» бюджетних установ і «ефективних» реформ, що ведуть до масового вивільнення і чергового скорочення працюючих, до безробіт­тя і бідності в селах та містах. Проте, влада приймає стратегії подолання бідності, привчаючи нас до слова «бідність» замість стратегії зростан­ня добробуту українців, а слово «на­йманий працівник» скоро можна буде замінити на слово «наймит», таке близьке і властиве «багачам».

За наші пропозиції до законодав­ства про збереження і непогашення трудових і соціальних прав від влади ми побачили «систему» законодав­чих ініціатив, спрямованих проти профспілок, «покращення нам умов діяльності», аби менше «пхали носа» до трудової, соціальної, економічної політики. Та ще дуже захотілося при­брати до «державних» рук санаторії та інші соціальні об’єкти, які працьо­виті люди створювали роками, ма­буть, для ефективного управління, але в «державно-приватно-власній» формі, бо нічого вже красти.

Проте, мусимо розчарувати «на­ших» опікунів і партнерів, що люд­ське те мусить служити народу, так учить Біблія, і так пише Конституція України. А ми, профспілки, конститу­ційна і захисна організація, будемо діяти виключно в рамках закону і по справедливості, адже йдемо в Євросо­юз, а там такі правила шанують і культивують.

Федерація профспілок України – це не профспілкові чиновники, це по­над 6,5 млн працьовитих людей усіх галузей і сфер діяльності, сіл і міст. Скорочено ФПУ – це Фундамент Пра­цьовитої України, Форпост Працьови­того Українця, Флагман Працезахис­ту Українців. Ми не працюватимемо на догоду комусь. Ми за працю і єд­ність народу на користь сильної дер­жави, на благо та добробут народу України.

Напередодні VII з’їзду ФПУ за участю всеукраїнських профспілок, профоб’єднань, профорганізацій, спілчан, працівників апарату ФПУ підготовлено низку програмних до­кументів, зокрема «Програму дій ФПУ на 2016–2021 роки», «Стратегію модернізації ФПУ та членських орга­нізацій». На Президії ФПУ, що відбу­лася 24 грудня, прийнято рішення об’єднати їх у єдиний стратегічний програмний документ «Стратегія ді­яльності Федерації професійних спі­лок України на 2016–2021 роки. Євро­пейський вибір». У зв’язку з внесен­ням змін до законодавства, вносити­муться зміни і до Статуту ФПУ. На з’їзді планується розглянути резолю­ції, які попередньо вже розглянуто Президією ФПУ, зокрема «Розвиток соціального діалогу – єдиний шлях для забезпечення сталого економіч­ного і соціального розвитку країни», «Профспілки – за європейський вибір України», «Молодь – майбутнє проф­спілок».

2016 рік для нас є відповідальним, має ще більше нас об’єднати та згур­тувати. Нашими партнерами мають стати якомога більше громадських організацій, формувань та об’єднань – усі ті, хто займається економічни­ми, соціальними та трудовими пи­таннями, науковці. Ми маємо скоор­динувати свої дії і зусилля з духовни­ми інституціями. Зокрема, з релігій­ними організаціями щодо такого га­небного явища, як невиплата заробіт­ної плати, на що церква заявляє вла­ді, що це великий гріх і приниження людини як Божого творіння.

Ми сильні традиціями своєї орга­нізації, структурною побудовою, до­свідом роботи і профспілковим акти­вом, сильні своєю історією і єдністю, тож наступні 5 років мають стати ро­ками перемоги поваги до людини праці над поклонінням капіталу.

Цього року, окрім традиційних ін­струментів і засобів нашої діяльності та боротьби, ми на озброєння беремо духовний меч справедливості і щит святої віри. Тому хочу завершити по­ступ у Новий рік і Різдвяний час до Водохреща словами з Послання свя­того Апостола Павла до ефесян:

Зміцняйтеся Господом та могут­ністю сили Його!

Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських.

Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних ду­хів злоби.

Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і, все виконавши, витримати.

Отже, стійте, підперезавши стег­на свої правдою, і зодягнувшись у бро­ню праведности, і взувши ноги в гото­вість Євангелії миру.

А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого.

Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже.

Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться у Дусі, а для того пильнуйте з повною витрива­лістю та молитвою за всіх».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

 

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА МАЄ БУТИ ЕФЕКТИВНОЮ ТА СОЦІАЛЬНО СПРЯМОВАНОЮ

На цьому наголошували учасники на­ради щодо узгодження компромісів за принциповими розбіжностями про­екту Генеральної угоди на новий строк, що відбулася 12 січня. Вів на­раду Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, в заході взяли участь голова Конфедерації вільних профспілок України Ми­хайло Волинець, голова Об’єднання всеукраїн­ських автономних проф­спілок Анатолій Широ­ков, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, го­лови всеукраїнських га­лузевих профспілок – Профспілки працівників охорони здоров’я Вікто­рія Коваль, Профспілки працівників державних установ Юрій Піжук, Профспілки працівників радіоелектроніки та ма­шинобудування Григорій Ольховець, Профспілки працівників освіти і нау­ки Георгій Труханов, за­ступник голови Проф­спілки працівників на­фтової і газової промис­ловості Сергій Украї­нець, керівник Департа­менту захисту соціально- економічних прав апара­ту ФПУ Людмила Оста­пенко, керівник Управ­ління соціального діало­гу та колективно-договір­ного регулювання апара­ту ФПУ Олена Лобченко, співробітники апарату ФПУ.

Після гострої зацікавле­ної дискусії учасники на­ради сформували спільну позицію щодо деяких окремих розділів і статей Генеральної угоди на но­вий строк, прийняли рі­шення продовжити кон­сультації із соціальними партнерами стосовно зміс­ту та строків підписання цього документа.

 

ПОНАД ТРЕТИНУ УКРАЇНЦІВ ВСЕ ЩЕ СПОДІВАЮТЬСЯ НА СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ВІД ДЕРЖАВИ

38,7% опитаних фондом «Демо­кратичні ініціати­ви» і Київським міжнародним ін­ститутом соціо­логії насамперед очікують від дер­жави соціального забезпечення. Про це свідчать результати опи­тування, наведені «ДІ» та КМІС.

Респондентів запи­тували, чого вони насамперед очіку­ють від держави, і вони могли вибрати кіль­ка варіантів відповіді. 38,7% опитаних очікують соціального забезпечення, 37,2% – забезпечення спра­ведливості та правосуддя, 32,1% – захисту від зовніш­ньої агресії, 29,8% – безко­штовного медичного за­безпечення, 29% – забезпе­чення робочими місцями, 20,3% – захисту фізичної безпеки і правопорядку, 18,2% – створення рівних правил для всіх при міні­мальному втручанні в еко­номіку. У свою чергу, очі­кування забезпечення житлом, безкоштовної освіти, захисту суспільної моралі, захисту свободи слова, підтримки розви­тку культури та невтру­чання в особисте життя людини набрали менше 10% голосів опитаних.

У жителів України скла­лося оптимістичне став­лення до українського суспільства в цілому, при цьому самі українці змі­нилися мало, повідомила на презентації результа­тів соцопитування «Як змінюється суспільство нової України» директор Фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Куче­ріва» Ірина Бекешкіна, що відбулася 12 січня в м. Києві, передає «Інтер­факс-Україна».

18.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.01.2021 15:47

02.01.2021 15:46

20.12.2020 22:38

20.12.2020 22:37

20.12.2020 22:37

20.12.2020 21:58

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання