« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

«ВІД КРИЗИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ»: ПРОФСПІЛКИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ З РОБОТОДАВЦЯМИ

«ВІД КРИЗИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ»: ПРОФСПІЛКИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ З РОБОТОДАВЦЯМИ

2 грудня на X з’їзді Федера­ції роботодавців України, що проходив під гаслом «Відродимо Україну ра­зом!», було підписано Ме­морандум між сторонами профспілок і роботодавців щодо реалізації Плану мо­дернізації України «Від кризи до економічного зростання».

Свої підписи під докумен­том поставили Голова Спільного представниць­кого органу об’єднань профспілок та Федерації профспі­лок України Григорій Осовий і пер­ший заступник голови СПО сторо­ни роботодавців, заступник голови Ради Федерації роботодавців Укра­їни Олексій Мірошниченко. Сторо­ни, зокрема, домовилися створити комітет для реалізації плану мо­дернізації, а також запросити до ро­боти в ньому представників орга­нів влади, науковців і експертів.

Участь у заході взяли понад 200 представників впливового україн­ського бізнесу, провідні європей­ські та українські політики й екс­перти, а також керівники бізнес- об’єднань інших країн, лідери все­українських галузевих профспілок. Меморандум був розроблений у тіс­ній співпраці Агентства модерніза­ції України, міжнародних і вітчиз­няних експертів, науковців та соці­альних партнерів – організацій профспілок і роботодавців.

Документ складається з трьох частин:

– Програми модернізації Украї­ни на 20 років – бачення європей­ських та українських експертів ре­форм у семи сферах: протидія ко­рупції, охорона здоров’я, економі­ка, оподаткування та фінанси, євро­інтеграція, конституційне право та дотримання законів.

– Цілей реформ на 10 років, які ви­значили роботодавці та профспілки спільно з українськими вченими й Агентством модернізації України, в роботі якого взяли участь експерти з Австрії, Німеччини, Франції, Поль­щі, Великобританії, Швейцарії.

– Покрокового Плану модерніза­ції України на найближчі 5 років, який склали українські роботодавці спільно з профспілками та провід­ними українськими науковцями.

Як підкреслюється в документі, Меморандум є також посланням для інших суб’єктів громадянсько­го суспільства щодо необхідності їх більш активної участі у формуван­ні державної економічної та соці­альної політики, реалізації свого невід’ємного права вимагати від влади виконувати свою функцію обслуговування суспільства, гро­мадян і створення умов для забез­печення їхнього добробуту.

Сторони переконані, що лише до­клавши спільних зусиль і орієнтую­чись на визначену в Плані модерні­зації модель структурної перебудо­ви економіки та її інвестиційного зростання, вдасться забезпечити як­найскоріший вихід з глибинної кри­зи, появу нових робочих місць, роз­виток національного товаровироб­ництва, підвищення рівня доходів громадян і внутрішнього споживан­ня вітчизняної продукції, що є клю­човою запорукою добробуту та соці­ального миру в країні.

У рамках проведення з’їзду від­булися дискусійні панелі, в центрі уваги яких були питання європей­ського й українського бачення варі­антів для виходу української еко­номіки із затяжного кризового ста­ну. Перед присутніми виступили заступники голови ФРУ Дмитро Олійник та Олексій Мірошничен­ко, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Учасники дискусій обговорили нову економічну політику та шля­хи, які дозволять покінчити з деін­дустріалізацією в Україні, зупинити падіння виробництва і, як наслідок, підвищити добробут українського населення.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій ОСОВИЙ, Голова Фе­дерації профспілок України:

«Ми впев­нені, що тільки спільними зусиллями соціальних партнерів можна і треба забезпечувати стабільний соціально-економічний розвиток країни, гідний рівень життя та праці її громадян, надійний за­хист законних прав та ін­тересів людини праці».

Дмитро ОЛІЙНИК, заступник голови Фе­дерації ро­ботодавців України:

«Україна продовжує зали­шатися експортером ро­бочої сили й імпортером кредитів. 8 млн українців сьогодні хочуть емігрува­ти, зростання економіки в найближчі 10 років відбу­ватиметься, найімовірніше, на рівні 2–3%. Ми маємо шанс змінити ситуацію».

Міхаель ШПІНДЕ­ЛЕГГЕР, президент Агентства модерніза­ції України:

«Україна потребує термі­нових економічних ре­форм. Якщо реформи не провести негайно, інвес­тицій в економіку України взагалі не буде, бо не буде довіри європейських ін­весторів. А без фундамен­тальних змін самі українці втратять віру в країну».

 

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ З НАГОДИ ДНЯ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, члени ваших родин!

14 грудня ми вшановуємо по­двиг героїв, які захистили люд­ство від радіаційної загрози, спричиненої вибухом на четверто­му енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року. Ця пам’ятна дата була затвердже­на Указом Президента України в листопаді 2006 року.

Сьогодні Чорнобиль для нас – це майже 3,5 млн постраж­далих від катастрофи та її наслідків. Це майже 10% те­риторії, що зазнала прямого радіаційного ураження. Це 160 тис. людей із 129 населених пунктів, яким довелося залишити рідні домівки і переїхати в інші місця.

Чорнобиль – не лише велика трагедія, а й символ без­межної мужності багатьох тисяч наших земляків. Чор­нобильська катастрофа – завдяки самопожертві лікві­даторів аварії – стала символом жертовності в ім’я Батьківщини, в ім’я мільйонів людей та прийдешніх поколінь. Глибоко вдячні всім, хто пішов тоді в ядер­ний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті.

Хай залишиться в минулому й ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи, а пам’ять про ті по­дії навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання. Розв’язання проблем, породжених наймасштабнішою в історії людства техногенною аварією, постійно по­требує мобілізації зусиль держави, науковців, гро­мадськості та міжнародної спільноти.

Профспілки постійно співпрацюють з громадськими організаціями чорнобильців, беруть участь та органі­зовують відповідні заходи, під час яких порушуються питання щодо шляхів вирішення основних трудових і соціальних проблем ліквідаторів аварії на Чорно­бильській АЕС та членів їх родин. Окремі профспіл­кові пропозиції знайшли своє відображення в урядо­вих законопроектах.

Вшановуючи цей День, висловлюємо глибоку вдяч­ність мужнім учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і тим, хто нині продовжує ви­конувати складні й відповідальні завдання на станції та в зоні відчуження.

Бажаємо вам, вашим рідним та близьким міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди зігріває й надихає вас людська подяка за ваші добрі справи.

Вічна пам’ять тим, чиє життя передчасно обірвала трагедія.

Людська шана та вдячність героям-ліквідаторам!

З глибокою повагою і вдячністю,

Григорій ОСОВИЙ,

Голова Федерації профспілок України

12.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання