« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК: РЕФОРМИ МАЮТЬ ҐРУНТУВАТИСЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК: РЕФОРМИ МАЮТЬ ҐРУНТУВАТИСЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

16 жовтня у Клубі Кабі­нету Міністрів відбулося засідання Національної тристоронньої соціаль­но-економічної ради, де основними питаннями для обговорення стали реформування податко­вої системи та системи оплати праці.

Вів засідання голова НТСЕР, міністр соціальної політики України Павло Розенко. На засіданні були присутні: від профспілкової сторони – Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, заступники Голови ФПУ Сергій Кондрюк, Воло­димир Саєнко, Сергій Українець, ке­рівники низки всеукраїнських галу­зевих профспілкових організацій та регіональних профоб’єднань; від урядової сторони – віце-прем’єр- міністр України В’ячеслав Кирилен­ко, заступник міністра соціальної політики Віктор Іванкевич, заступ­ник міністра фінансів України Ро­ман Качур; від сторони роботодав­ців – заступники голови Ради Феде­рації роботодавців України Олексій Мірошниченко та Дмитро Олійник, представники підприємств. Також у засіданні взяли участь голова Ко­мітету Верховної Ради України з пи­тань податкової та митної політики Ніна Южаніна, Національний коор­динатор МОП в Україні Сергій Сав­чук, представники Адміністрації Президента України, Інституту еко­номіки та прогнозування НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень при Пре­зидентові України.

Позицію профспілок щодо подат­кового реформування чітко окресли­ла голова Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг Тетяна Ясько. На думку профспілок, податкове реформування має ґрунту­ватися на забезпеченні соціальної справедливості в оподаткуванні. «На сьогодні в Україні проблеми податко­вої несправедливості та дискриміна­ції в оподаткуванні трудових доходів працівників у вигляді заробітної пла­ти набули крайньої гостроти, прово­куючи зростання соціальної нерівно­сті. Зокрема, розрив між доходами багатих і бідних громадян у країні до­сяг критичного рівня – до 40 разів, що становить загрозу національній без­пеці держави і соціальній стабільнос­ті. Тому усунення нерівності та забез­печення уніфікації в підходах до опо­даткування заробітної плати, порів­няно з іншими доходами, є вкрай не­обхідним», – зазначила Тетяна Ясько. На переконання профспілок, низька заробітна плата та її невиправдана диференціація – це основна перешко­да для розвитку власного національ­ного товаровиробника, що стримує внутрішнє споживання та підвищен­ня життєвого рівня працюючого на­селення, ефективну високопродук­тивну працю.

На засіданні було також ухвалено рішення з питання «Про стан і пер­спективи соціально-економічного розвитку України на 2015–2016 роки в контексті започаткованих реформ і курсу на євроінтеграцію».

  • ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Павло РОЗЕНКО,

міністр соціальної політики України:

«На жаль, роботу над проектом По­даткового кодексу ми не можемо на­звати взірцевою з точки зору прозо­рості, публічності, відкритості дискусії. Не було залучено представників як мі­ністерств, так і соці­альних партнерів... Це ставить під сум­нів успішність будь-якої реформи».

В’ячеслав КИРИЛЕНКО,

віце-прем’єр-міністр – міністр культури України:

«Хочу підтвердити, що соціальний діалог є дуже важливим, не­зважаючи на всю складність нинішньої ситуації, коли безліч внутрішніх і зовнішніх чинників її ще більш ускладнюють. Але врахування позиції роботодавців і проф­спілкового руху для Уряду є дуже важли­вим».

Тетяна ЯСЬКО,

голова Всеукраїнської профспілки працівни­ків і підприємців тор­гівлі, громадського харчування та послуг:

«Щодо податкової ре­форми, то профспілки вкотре констатують від­сутність у цьому питанні соціального діалогу, за­критість процесу підго­товки змін, порушення принципів прозорості та системності. Тому ми на­полягаємо на проведен­ні широкого громад­ського обговорення до прийняття Урядом оста­точних рішень».

Сергій УКРАЇНЕЦЬ,

заступник Голови Федерації профспілок України:

«Ми згодні, працюй­мо, давайте робити податкову реформу! Але питання: за чий рахунок її робити? А до чого тут єдиний соціальний внесок? Це людські гроші. Не державні і не кому­нальні... Формування державної політики у сфері соціального страхування – не компетенція Мініс­терства фінансів».

Сергій КОНДРЮК,

заступник Голови Федерації профспілок України:

«На сьогодні легальна праця в Україні є дис­кримінованою і неви­гідною. Головна при­чина у відсутності її рентабельності... Ми розуміємо, що рефор­ма оплати праці не може бути чимось іде­алістичним. Мають бути реалістичні коор­динати, визначені шляхом чесної та солі­дарної діагностики».

 

 

31.10.2015


Олена ОВЕРЧУК «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання