« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Профспілкові ЗМІ чесно й об’єктивно висвітлюватимуть хід примирних процедур у рамках національного колективного трудового конфлікту

Профспілкові ЗМІ чесно й об’єктивно висвітлюватимуть хід примирних процедур у рамках національного колективного трудового конфлікту

14 травня в Академії праці, соці­альних відносин і туризму відбувся семінар-нарада з відповідальними за інформаційну роботу в членських ор­ганізаціях ФПУ, редакторами проф­спілкових друкованих видань та Інтернет-ресурсів.

Більше 90 профспілкових ін­формаційників, які представ­ляли територіальні профоб’єднання та галузеві проф­спілки майже всіх регіонів України, з’їхалися до столиці. Серед них – заступники голів централь­них комітетів профспілок, фахівці з інформаційної роботи, редактори профспілкових газет, сайтів, голови профкомів провідних промислових підприємств, голови обкомів галузе­вих профспілок, а також представни­ки молодіжних профспілкових рад.

Відкриваючи семінар-нараду, Го­лова Федерації професійних спілок України та Спільного представниць­кого органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні Григорій Осовий поінформував про позицію та дії ФПУ на сучасному етапі. Проф­спілковий лідер зазначив, що іншо­го такого представницького захис­ного інституту, як ФПУ, немає, і та­кими повноваженнями не наділена жодна громадська організація краї­ни: «Право на організацію, ведення колективних переговорів, захист (у тому числі засобами страйку) з усі­єї громадської спільноти мають ви­ключно професійні спілки». Григо­рій Осовий також наголосив на необ­хідності консолідації профспілкової діяльності, що набуває актуальності у сучасних умовах.

У свою чергу, найбільшою пробле­мою України профспілковий лідер вважає політичну й економічну не­стабільність, і наголошує, що проф­спілки, зокрема ФПУ, підтримують проведення комплексних реформ, які нині відбуваються, «але ми про­понуємо, щоб подальшого сповзання вниз не відбувалось». Він підкрес­лив, що зростання безробіття, різ­ке зниження рівня життя громадян, рівня зарплат, замороження соціаль­них стандартів, збільшення тарифів – усе це змусило Президію ФПУ при­йняти низку рішень щодо тактики дій профспілок, у тому числі щодо вступу в колективний трудовий спір з Урядом і роботодавцями. Наразі, за словами Голови ФПУ, «основа нега­раздів перекладається на працюючу людину, тому ми повинні діяти від­повідно до прав і повноважень, нада­них профспілкам національним за­конодавством». Основні ідеї, що бу­дуть покладені в основу боротьби, це забезпечення конституційного права на працю, винагороду за неї, своєчас­ну її оплату, а також на безпечні і здо­рові умови, в яких перебуває праців­ник, адже все це конституційні гаран­тії. «Завдання, що постає, зокрема, перед працівниками профспілкових ЗМІ, – вважає Григорій Осовий, – до­нести до кожного члена профспілок мотиви наших дій, наслідки нереагу­вання влади на вимоги профспілок, адже люди повинні зрозуміти, яким чином вони можуть захистити свої права».

Заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк у своєму виступі зупинив­ся на реалізації завдань, пов’язаних із вступом Спільного представниць­кої органу об’єднань профспілок у ко­лективний трудовий спір з Урядом і роботодавцями, а також детально розповів присутнім про причини та­кого кроку, про заходи, вже здійснені профспілками на шляху до його вирі­шення: «Ми підготували проект при­мирної угоди в рамках колективно-трудового спору і сподіваємось, що ця угода дозволить відповісти на ключові проблеми, що існують сьо­годні в соціально-трудовій сфері». За­ступник Голови ФПУ також повідо­мив: «Що стосується певної перспек­тиви, то ми провели доволі жорсткі та складні перемовини щодо підготов­ки проекту Генеральної угоди, і маю вам сказати, що вона вже на виході. Проект Генеральної угоди практич­но готовий до підписання, за виклю­ченням декількох позицій. Ключова позиція, яка не дозволяє нам сьогод­ні прийняти рішення про підписан­ня, – це спроба Кабінету Міністрів по­збавити профспілки бюджетної сфе­ри права на ведення переговорів з пи­тань заробітної плати й ухилення від відповіді, як має вирішуватись про­блема дискримінації оплати праці в цій сфері... Генеральна угода, що має бути підписана, повинна відкрити го­ризонти руху до позитивних соціаль­них зрушень. Таким чином, слід кон­статувати, що ми наразі перебуваємо в певному «шпагаті». З одного боку, як патріоти, люди, які усвідомлюють, що не можна давати жодного приво­ду для будь-яких негараздів усередині країни, ми розуміємо, що треба, можливо, ще затягнути паски. Однак ми не можемо допустити затягування зашморгу на шиї працівника. Вирі­шення проблем сьогодення потребує новітніх варіантів дій профспілок і суспільства в цілому, щоб спонукати владу до пошуку відповідей, як при­пинити порушення конституційних та інших прав трудящих. Якщо не за­раз, то хоча б визначити механізми й етапність цієї роботи».

Сергій Кондрюк висловив споді­вання, що працівники ЗМІ будуть чесно й об’єктивно висвітлювати хід примирних процедур у рамках наці­онального колективного трудового конфлікту. «Ми маємо об’єднатись і забезпечити в країні такий соціаль­ний діалог, який би дозволяв нам запобігати будь-яким негативним соціальним потрясінням», – підсуму­вав він.

Заступник голови Національної служби посередництва та примирен­ня України Сергій Гербеда розповів про механізми вирішення колектив­них трудових спорів та технології пе­реговорного процесу, а також провів тренінг з елементами ділової гри.

Керівник інформаційно-аналітичного центру ФПУ Юрій Работа про­вів для присутніх майстер-клас із медіа-наступу на підтримку вимог профспілок у колективному трудово­му спорі. Він окреслив необхідні для цього дії ФПУ на загальнонаціональ­ному рівні. Серед них варто назвати наступні: підвищення оперативнос­ті подання інформації, долаючи про­міжні ланки і використовуючи нові інформаційні технології; системне доведення до споживача профспіл­кової інформації; своєчасне реагу­вання заявами, зверненнями, комен­тарями на суспільні виклики, нега­тивні соціально-економічні процеси в державі; широке висвітлення робо­ти ФПУ, її членських організацій у форматі суспільного діалогу із соці­альними партнерами. На думку ке­рівника Інформаційно-аналітичного центру, слід також сконцентрувати інформаційні ресурси на проведенні інформаційних профспілкових кам­паній, зокрема на теми гідної праці, соціальної справедливості, трудових прав людини, підписання Генераль­ної угоди, боротьби з бідністю тощо. Крім того, на думку Юрія Работи, по­трібно разом з членськими організа­ціями налагодити дієву взаємодію з профкомами первинних профспілко­вих організацій, максимально попу­ляризувати їх досвід роботи та шля­хи вирішення проблем у трудових ко­лективах, а також активніше висвіт­лювати участь фахівців у діяльності урядових комітетів, громадських рад і колегій при центральних і місцевих органах державного управління.

Начальник управління Держав­ного комітету телебачення та радіомовлення України Сергій Абрамов поспілкувався з присутніми на тему сучасної державної інформаційної політики. У фінальній частині захо­ду учасники семінару-наради обмі­нялися досвідом інформаційної робо­ти в профспілкових засобах масової інформації.

  • Сергій Кондрюк, заступник Голови ФПУ:

«Як патріоти, люди, які усвідом­люють, що не можна давати жодного приводу для будь-яких не­гараздів усередині країни, ми ро­зуміємо, що тре­ба, можливо, ще затягнути пас­ки. Однак ми не можемо допус­тити затягуван­ня зашморгу на шиї працівника».

23.05.2015


Олена ОВЕРЧУК «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання