« на головну 18.01.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1086)
24
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Атомники вимагають виплатити борги із заробітної плати

Атомники вимагають виплатити борги із заробітної плати

Чорнобильська об’єднана органі­зація Профспілки працівників атом­ної енергетики та промисловос­ті 21 січня прове­ла акцію протесту під стінами Будин­ку Уряду. Праців­ники підприємств зони відчужен­ня протестували проти боргів із фі­нансування чор­нобильських під­приємств.

Тетяна РУБАН

«ПВ»

Мітингувальники обуре­ні тим, що 6 тисяч пра­цівників от уже два мі­сяці не отримують гро­шей. За словами пред­ставників Атомпрофспілки, кошти було перераховано до Державного казначейства України надто піз­но – 31 грудня 2014 року, тож через завершення фінансового року гро­ші не дійшли до отримувачів – під­приємств м. Чорнобиля.

Крім того, держава заборгува­ла за минулий рік 132 млн гривень. Без належного фінансування зали­шилися бюджетні програми, серед яких «Підтримка екологічно без­печного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) від­селення», «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними від­ходами неядерного циклу, будівни­цтво комплексу «Вектор» та експлу­атація його об’єктів», «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єктів «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуата­ції Чорнобильської АЕС».

Атомники вимагали від Уряду забезпечити повне та безперебійне фінансування бюджетних програм; забезпечити фінансування держав­них програм у першому кварта­лі 2015 року на рівні фінансування першого кварталу 2014 року; термі­ново вирішити питання повернен­ня витрат Пенсійному фонду Укра­їни на нарахування та доставку пільгових пенсій (за Списком № 1) шляхом бюджетного фінансування пільгових пенсій працівників зони відчуження; виплати­ти працівникам під­приємств у зоні відчу­ження заборгованість із заробітної плати та її складових за 2014 рік; терміново призначити керівника Державно­го агентства України з управління зоною від­чуження (ДАЗВ); при­тягнути до відповідаль­ності посадових осіб ДАЗВ України за бездіяльність, непрофесійне ви­конання посадових обов’язків, що спричинило нерівномірний розпо­діл асигнувань держбюджету за державними програмами та при­звело до порушення Конституції України, трудового законодавства, Генеральної, Галузевої угод та ко­лективних договорів на підприєм­ствах зони відчуження; притягува­ти до відповідальності керівників підприємств, які з метою економії фонду оплати праці вимагають від працівників писати заяви про на­дання відпустки без збереження за­робітної плати, погрожуючи звіль­ненням з роботи (за наявності до­казів).

До протестувальників вийшов міністр екології та природних ре­сурсів України Ігор Шевченко. Він заявив, що бюджетний рік уже за­кінчився, тому зараз йдуть певні паперові процеси й пообіцяв, що до 1 лютого всі питання будуть урегу­льовані.

Коментуючи ситуацію, голова Чорнобильської об’єднаної органі­зації Атомпрофспілки Микола Те­терін наголосив, що атомники ви­магають не лише ліквідувати бор­ги за 2014 рік і заборгованість за цей рік, а й скоригувати бюджет­не фінансування для підприємств зони відчуження на 2015 рік. Бюджетування цього року дуже урізано, у пер­шому місяці з необхідних 40 млн гривень підприєм­ства зони отримають лише 3 млн. Не передбачено на­лежних коштів на оплату енергоносіїв, харчування, проживання працівників, що може призвести до зу­пинки діяльності підпри­ємств зони відчуження, від роботи яких безпосередньо залежить вико­нання державних програм та еко­логічна безпека України.

Микола Тетерін зазначив, що вони надалі домагатимуться на­лежного фінансування всіх про­грам у зоні відчуження та висло­вив сподівання, що їхні проблеми нарешті будуть вирішені. У про­тивному разі працівники зони від­чуження проведуть більш масову акцію.

За словами голови Атомпрофспілки Валерія Матова, для розв’язання проблем підприємств зони відчуження передусім важливо призначити керівника Державно­го агентства України з управлін­ня зоною відчуження. «Відсутність керівника не дає змоги ефективно вирішувати й належно виконувати бюджетні програми, їх фінансуван­ня», – пояснює Валерій Матов.

Постановою Кабінету Міністрів України № 717 від 29 грудня 2014 року було подовжено дію постано­ви Уряду від 10 вересня 2008 р. № 831 «Про доплати особам, які працю­ють у зоні відчуження». Міністр соціальної політики України Пав­ло Розенко запевнив, що надбав­ки чорнобильцям буде збережено, і пообіцяв виконувати постанову, а також долучитися до ліквідації накопичених фінансових і зарплат­них боргів чорнобильським атом­никам.

«До 1 лютого урядовці обіцяють усі проблемні питання зняти, – за­значив Валерій Матов. – Сьогодні для нас надзвичайно важливо збіль­шити фінансування підприємств зони, встигнути внести відповідні зміни до державного бюджету. Ми лобіюємо це питання серед депута­тів, аби встигнути вчасно».

 

Порти запитують: де результати реформи галузі?

Закон «Про морські порти України», який стартував у червні 2013 року, закріпив ста­тус України як морської держави і визначив низку важливих правових норм, що мають забезпечити роботу підприємств морської галузі в нинішніх умовах. Питання про пе­ребіг реформ у портовій галузі обговорю­валося на прес-конференції за участю голів профспілок великих портів України, що від­булася 21 січня у Майдан Прес-Центрі.

Тетяна ЛАРІНА

«ПВ»

Очільники профспілок портів одноголосно заявили, що після прийняття закону про порти у морській галузі та старту реформ з’явилося чимало проблем, як-от від­сутність інвестицій у розви­ток підприємств, зростання темпів скорочення професіо­налів, жорстка монополія на управління.

Промовці наголошували, що за майже півтора року робо­ти порти не отримали додат­кових можливостей для сво­го розвитку, не створено умов для залучення інвесто­рів, власні кошти портів «примусово» акумульовані у створеній Адміністрації мор­ських портів України (АМПУ) і не можуть бути використані своєчасно, тому що фінансо­вий план на поточний рік за­тверджується Урядом лише у вересні-жовтні поточного року. Органи управління га­лузі примушують державні підприємства зменшувати витрати на оплату праці та забезпечення соціальних пільг, дотримання яких обу­мовлено у колективних дого­ворах.

За словами координатора Ради голів профспілкових ор­ганізацій підприємств мор­ської галузі України, голови профспілки Одеського порту Володимира Зайкова, така негативна динаміка спостері­гається в портовому госпо­дарстві з червня 2013 року. «Для припинення подальшо­го поглиблення негативних процесів у морській галузі необхідно в найкоротші тер­міни провести низку карди­нальних реформ, які розгля­нути на спеціальному засі­данні Кабінету Міністрів України, обговоривши забез­печення сприятливих, еконо­мічно виправданих умов ро­боти морської галузі із залу­ченням широкого кола під­приємців та інвесторів. Кін­цева наша мета – отримання інвестицій та розвиток наших підприємств», – наголосив Володимир Зайков.

Незважаючи на високі показ­ники в роботі, керівництво АМПУ забороняє керівництву портів виплачувати працівни­кам премії та виконувати свої зобов’язання за колективни­ми договорами, зокрема ви­плачувати ветеранам визна­чені кошти. Тим часом у Галу­зевій угоді, підписаній Мініс­терством інфраструктури, Фе­дерацією роботодавців тран­спорту України та Спільним представницьким органом профспілок у сфері морсько­го транспорту, в пункті 2.7 за­фіксовано «розподіл прибут­ку державних підприємств на соціальний розвиток трудо­вого колективу».

Крім того, Адміністрація мор­ських портів України вимагає скорочення штатів, але ж більшість працівників – це професіонали своєї справи. Мають питання профспілки і до управлінців, які зараз очо­лили АМПУ і займаються так званим «реформуванням».

Учасники прес-конференції заявили про свої подальші дії: зустрітися з міністром інфраструктури України і за­просити його відвідати під­приємства, щоб познайоми­тися з працівниками, а також дістати можливість залишати 70% отриманого прибутку для інвестування в розвиток підприємств.

30.01.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.01.2021 15:47

02.01.2021 15:46

20.12.2020 22:38

20.12.2020 22:37

20.12.2020 22:37

20.12.2020 21:58

27.11.2020 13:53

27.11.2020 13:52

21.11.2020 00:04

21.11.2020 00:03

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання