« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Правам людини праці – ефективний захист

Правам людини праці – ефективний захист

 В умовах тотального наступу на конституцій­ні, соціальні та трудові права працівників роль профспілок набуває особливого значення. Тому й зрозуміло: пе­ред ФПУ та її членськи­ми організаціями нині постають відповідальні завдання, від реаліза­ції яких багато в чому залежить рівень ефек­тивності соціально-економічного захис­ту людини праці. Про це йшлося на засіданні Президії ФПУ, що від­булося 6 листопада.

Як повідомляє Інформаційно-аналітичний центр ФПУ, вів засідання Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході взяли участь за­ступники Голови ФПУ Володимир Саєнко, Євген Драп’ятий та Cергій Українець.

З доповіддю «Про стратегію управління профспілковим май­ном в інтересах людини праці» ви­ступив заступник Голови ФПУ Во­лодимир Саєнко. Він, зокрема, за­значив, що запропонована Страте­гія дозволить сформувати як дов­гостроковий план розвитку, так і середньо-та короткострокове пла­нування в ключі єдиних стратегіч­них цілей. Виходячи з цього, буде можливість швидко оцінювати дії керівників підприємств на відпо­відність їх поставленим ФПУ ці­лям. Однак, існує низка чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх, які негативно впливають на майновий комплекс профспілок і подолання яких є важливим завданням для посилення мотивації профспілко­вого членства і підвищення ре­сурсного потенціалу ФПУ, зокрема в справі захисту прав спілчан, роз­ширення сфери та якості соціаль­них послуг, забезпечення їх до­ступності для спілчан і понад 13 млн застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. І розро­блення Стратегії управління проф­спілковим майном та використан­ня його в інтересах людини праці є послідовним кроком на цьому шляху. Яка ж мета даної Страте­гії? Вона полягає в стабілізації і наданні фінансової стійкості май­новому комплексу, що обумовить подальший розвиток системи управління майном ФПУ та в ре­зультаті дозволить підвищити ефективність функціонування лікувально-оздоровчих, туристич­них, культурно-освітніх та інших закладів профспілок як джерел фі­нансування розвитку й зміцнення профспілкових організацій і систе­ми захисту спілчан.

Як наголосив у своєму виступі Володимир Саєнко, реалізація Стратегії повинна стати одним з важливих і ефективних заходів організації відпочинку та туриз­му, профілактики, запобігання і зниження захворюваності та рів­ня інвалідності, зміцнення здоров’я та підвищення культурно-освітнього рівня населення всіх вікових груп. Ця Стратегія, зазна­чив доповідач, визначає шляхи утворення джерел фінансування для проведення підтримки і мо­дернізації наявної матеріальної бази, формування та розвитку ефективного, прибуткового та конкурентоспроможного на рин­ку курортного і туристичного комплексу, профспілкового спор­ту, створення умов для культур­ного й освітнього самовдоскона­лення членів профспілок, тобто фактично є алгоритмом дій для менеджменту ФПУ на різних лан­ках управління в умовах гострої економічної загальнодержавної кризи.

Під час жвавої та гострої дис­кусії ішлося про необхідність по­шуку ефективних шляхів захисту профспілкового майна від спроб вилучити об’єкти, що належать профспілкам, на користь інших суб’єктів господарювання, а та­кож про підвищення ефективнос­ті використання цих об’єктів в ін­тересах людини праці, вироблен­ня чіткого механізму їх реаліза­ції. Серед пропозицій, що висло­вили члени Президії Володимир Паращук, Василь Мойсюк, Олег Хмарний, Людмила Перелигіна, Олексій Романюк, Ярема Жугає­вич, Тетяна Нікітіна, Роман Даць­ко, Валентин Мельник та ін., були необхідність закріпити на законо­давчому рівні право профспілок на своє майно та чітко визначити­ся з тими об’єктами, які прино­сять лише збитки; обговорення з Президентом, Прем’єр-міністром та народними депутатами питан­ня профспілкової власності; вироблення конкретного плану за­ходів з управління профспілко­вим майном.

З метою мінімізації негатив­них наслідків економічних кризо­вих явищ 2014 року та запобігання наступним, збереження доступу і можливості для людини праці скористатися такими необхідни­ми соціальними послугами, як на­вчання, оздоровлення, відпочи­нок у закладах майнового комп­лексу профспілок Президія ФПУ постановила схвалити проект Стратегії управління профспілко­вим майном в інтересах працівни­ків та внести його на розгляд Ради ФПУ з рекомендацією про його за­твердження.

Учасники засідання також об­говорили питання, пов’язані з від­будовою Будинку профспілок, під­сумками акції протесту 15 жовтня та навчання профспілкових пра­цівників і активістів у 2013/2014 році тощо.

14.11.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання