« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Як зберегти трудовий потенціал?

Як зберегти трудовий потенціал?

  Забезпечення мож­ливості запрова­дження додаткових заходів для створен­ня нових робочих місць та збережен­ня трудових колекти­вів стали темою об­говорення фахового круглого столу, що відбувся 16 липня в Інституті підготов­ки кадрів держав­ної служби зайнятос­ті. Вітальним словом учасників заходу привітав заступник Голови Федерації профспілок Украї­ни, голови правління Фонду соціального страхування України на випадок безробіт­тя Сергій Кондрюк.

 У фаховій дискусії взяли участь ди­ректор Державного центру зайнятості Юрій Харченко, за­ступник директора депар­таменту ринку праці та за­йнятості Міністерства со­ціальної політики України Оксана Мовчан, проректор Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, доктор економічних наук, профе­сор Анатолій Колот, керів­ники структурних підроз­ділів Державного центру зайнятості, представники Мінсоцполітики, профспі­лок, організацій робото­давців, провідні науковці. Учасники круглого столу обговорювали можливі шляхи для збереження та розвитку трудового потен­ціалу України, якісної змі­ни структури зайнятості на основі модернізації та інноваційного розвитку на­ціональної економіки, сти­мулювання роботодавців до збереження існуючих і створення нових продук­тивних робочих місць та легальної зайнятості.

НЕВТІШНІ ПРОГНОЗИ

Так, велике занепокоєн­ня учасників зібрання ви­кликає те, що внаслідок тривалої рецесії виробни­чої сфери, несприятливого інвестиційного середови­ща, фізичного та мораль­ного зносу основного капі­талу спостерігається па­діння ділової активності суб’єктів підприємництва, сповільнення соціально- економічного розвитку держави, дисбаланс на ринку праці. Усе це усклад­нюється демографічною кризою, прорахунками в грошово-кредитній, подат­ково-бюджетній, інвести­ційній політиці та застарі­лою структурою зайнятос­ті. До небезпечного рівня скоротилася частка зайня­тих у реальному секторі економіки, особливо в ма­шинобудуванні, легкій та електронній промисловос­ті, агропромисловому ви­робництві. До того ж, ситу­ація у сфері зайнятості на­селення загострюється в зв’язку з військовими дія­ми на сході України.

За висновками експер­тів, нерозвиненість вну­трішнього ринку, неспри­ятливі умови для зовніш­ньоекономічної діяльнос­ті, висока монополізація галузей, що забезпечують виробництво товарів широ­кого вжитку, загострення економічних і політичних відносин з Російською Фе­дерацією створюють під­стави для подальшого зни­ження ділової та інвести­ційної активності підпри­ємств України, втрати ро­бочих місць. Якщо в кінці травня 2013 року робото­давці заявили про наяв­ність майже 75 тис. вакан­сій, то на відпо­відний період 2014-го центри зайнятості за­реєстрували лише 50,6 тис. вакантних ро­бочих місць, або на 32,4% менше.

Загрозливі тенденції на ринку праці підтверджуються резуль­татами експертної оцінки щодо очікуваного розвитку національного та регіо­нальних ринків праці, здій­сненої Інститутом підго­товки кадрів державної служби зайнятості Украї­ни. Результати експертно­го опитування керівників базових центрів зайнятості показали, що до кінця 2014 й у 2015 роках на вітчизня­ному ринку праці слід очі­кувати загострення нега­тивних процесів. Поступо­ве збільшення рівня зареє­строваного безробіття 80% експертів передбачають в усіх сценаріях розвитку ло­кальних ринків праці. Як прогнозують експерти, до кінця 2014 року очікується зростання кількості безро­бітних до 600 тис. осіб (май­же в 1,5 разу більше, ніж у червні цього ж року).

Та найзагрозливіші тен­денції очікуються на сході України, де до кінця 2014 року прогнозується зрос­тання кількості зареєстро­ваних безробітних: у Хар­ківській облас­ті – на 9%; До­н е ц ь к і й – 11,4%; Луган­ській – 12,1% та Дніпропетров­ській – 9,2%. Найбільший ризик вивіль­нення праців­ників спостері­гатиметься в переробній промисловості, сільському господарстві, державному управлінні, оптовій та роз­дрібній торгівлі. Серед чинників, що негативно впливають на розвиток си­туації у сфері зайнятості, промовці називали підви­щення вартості енергоносі­їв, зниження рівня доходів населення й обсягів екс­порту товарів та послуг, зростання темпів інфляції та зменшення інвестицій.

КРОКИ ДО ЗМІН

На думку учасників за­сідання, для стабілізації ситуації щодо зайнятості населення важливим за­вданням є здійснення ре­альних змін у структурі української економіки, за­безпечення конкуренто­спроможності трудового потенціалу на ринку праці. Окремої уваги потребують питання працевлаштуван­ня громадян, які переміщу­ються з тимчасово окупо­ваної території та районів проведення антитерорис­тичної операції.

Так, задля збереження та розвитку трудового по­тенціалу України, якісної зміни структури зайнятос­ті на основі модернізації та інноваційного розвитку на­ціональної економіки, сти­мулювання роботодавців до збереження існуючих та створення нових продук­тивних робочих місць Дер­жавній службі зайнятості слід активізувати спільну діяльність з органами ви­конавчої влади та місцево­го самоврядування щодо залучення безробітних гро­мадян до оплачуваних гро­мадських робіт. Необхідно розробити проект держав­ної програми проведення громадських робіт на об’єктах транспортної та соціальної інфраструктури в Донецькій і Луганській областях, а також забезпе­чення її виконання необ­хідними фінансовими ре­сурсами.

Водночас спільним за­вданням соціальних парт­нерів у сфері зайнятості є вдосконалення системи кваліфікацій та розгортан­ня потужних програм про­фесійного навчання під по­треби роботодавця. На сьо­годні це є важливим чинни­ком зростання зайнятості населення в усіх розвине­них країнах. Тому необхід­но підвищувати ефектив­ність професійного навчан­ня безробітних громадян, сконцентрувати фінансові ресурси на кадровому за­безпеченні підприємств, що використовують провід­ні технології, випускають інноваційну, конкуренто­спроможну продукцію для внутрішнього та зовніш­нього ринків, ефективності профнавчання безробітних, розширити обсяги дистан­ційного навчання та на­вчання безпосередньо на робочих місцях, удоскона­лити систему конкурсного відбору навчальних закла­дів, що використовують су­часні навчальні методики та технології.

За наполяганням пред­ставників профспілок сто­рони соціального діалогу мають більше уваги приді­ляти його вдосконаленню на місцевому рівні, особли­во щодо колективно-дого­вірного регулювання опла­ти й умов праці, розвитку соціальної сфери підпри­ємств, створення прива­бливого інвестиційного клімату, організації профе­сійного навчання працюю­чих і незайнятих громадян. При прийнятті рішень, що впливають на сферу зайня­тості, погоджувати їх із профспілками та організа­ціями роботодавців.

З метою оптимізації структури економіки та збільшення продуктивнос­ті зайнятості в інновацій­них галузях для виконання Закону України «Про сти­мулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» потрібно визначити джерела та розробити меха­нізм надання державної підтримки суб’єктам госпо­дарювання, що реалізують інноваційно-інвестиційні проекти в пріоритетних га­лузях економіки; розроби­ти та запровадити систему моніторингу створення но­вих робочих місць, узявши за основу такі ознаки: робо­че місце має бути у фізич­ному сенсі новим (якого ра­ніше не існувало) або віль­ним не менш як 6 місяців поспіль і на нього прийня­тий працівник, за якого сплачується єдиний соці­альний внесок.

27.07.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання