« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Забезпечення зайнятості – головне завдання соціальних партнерів

Забезпечення зайнятості – головне завдання соціальних партнерів

 17 липня в Інституті під­готовки кадрів Державної служби зайнятості України відбулося засідання Пре­зидії та Національної тристоронньої соціально-еко­номічної ради, основним питанням на якому розгля­далося забезпечення за­йнятості, особливо в умо­вах загострення політичної та економічної ситуації в Україні.

 ВАЖЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Головувала на засіданні міністр соціальної політики України Люд­мила Денісова. Крім того, співголо­вами виступили Голова Федерації профспілок України Григорій Осо­вий, заступник Голови Ради Федера­ції роботодавців України Дмитро Олійник. На заході були присутні представники центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України, Держгірпромнагляду, Дер­жавного центру зайнятості, керівни­ки галузевих об’єднань профспілок та роботодавців.

Відкриваючи засідання, Людми­ла Денісова привітала учасників за­сідання НТСЕР від імені Прем’єр- міністра України. «Ще ніколи з часів незалежності України питання соці­ального діалогу не було настільки актуальним, а досягнення широкого суспільного консенсусу таким необ­хідним. Уряд високо цінує зусилля всіх, хто всупереч труднощам утри­мує економічний поступ, створює нові та зберігає існуючі робочі міс­ця, захищає права людей праці та відгукується на потреби найбільш соціально вразливих верств населен­ня», – йшлося у привітальному листі Арсенія Яценюка.

СТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

У своєму виступі щодо забезпе­чення зайнятості в умовах сьогоден­ня директор Департаменту ринку праці та зайнятості Мінсоцполітики Наталія Зінкевич наголосила, що «очікуване зростання рівня безробіт­тя (визначеного за методологією МОП) до кінця 2014 року може стано­вити близько 10,8% (песимістичний сценарій 12,5%) проти 7,2% за під­сумками 2013 року».

Особливу увагу доповідач акцен­тувала на Програмі створення та збе­реження робочих місць у Донецькій та Луганській областях. Так, для за­безпечення стабілізації, відновлен­ня та соціально-економічного розви­тку східних регіонів України, збере­ження існуючих та створення нових робочих місць на територіях, по­страждалих від наслідків збройного конфлікту, зокрема у Донецькій та Луганській областях, Міністерством соціальної політики України розро­блено проект Програми створення та збереження робочих місць у Доне­цькій та Луганській областях на пе­ріод до 2017 року.

Для забезпечення якнайшвидшої стабілізації соціально-економічного становища зазначених областей ді­яльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, сторін со­ціального діалогу (із залученням міжнародних інституцій) буде спря­мована на відновлення об’єктів інф­раструктури, промислових примі­щень і житла, що постраждали вна­слідок кризи; забезпечення сприят­ливих умов для розвитку економіки регіонів; збереження робочих місць та сприяння працевлаштуванню осіб, які шукають роботу, в тому числі вимушених переселенців; роз­виток державно-приватного парт­нерства у сфері зайнятості. За про­гнозами Мінсоцполітики, очікуєть­ся, що в результаті реалізації Про­грами кількість створених і збере­жених робочих місць до кінця 2017 року становитиме не менш як 200 тис. осіб у Донецькій області та не менш як 100 тис. осіб – у Луганській області.

Мінсоцполітики вважає, що під час економічної кризи питання сти­мулювання створення нових робо­чих місць слід розглядати у площи­ні стимулювання попиту на робочу силу, забезпечення стабільного ре­жиму валютного курсу, орієнтова­ного на експортне та внутрішнє ви­робництво товарів, який має підтри­мувати структурні перетворення і забезпечити відновлення темпів економічного зростання.

Ефективна робота у цьому напря­мі має стати підґрунтям для розро­блення та затвердження Урядом Основних напрямів реалізації дер­жавної політики зайнятості на се­редньострокову перспективу на основі макроекономічних параме­трів, що передбачено статтею 17 За­кону України «Про зайнятість насе­лення».

Зазначений документ згідно з до­рученням Уряду розроблятиметься центральними органами виконавчої влади спільно зі сторонами соціаль­ного діалогу і буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів України у III кварталі цього року.

КОНСОЛІДАЦІЯ ЗУСИЛЬ

У своєму виступі заступник Голо­ви ФПУ Сергій Кондрюк наголосив: «Профспілкова сторона чудово розу­міє драматизм ситуації, в якому пе­ребуває наша країна, і надскладні завдання, що постають перед Мініс­терством соціальної політики. Ми акцентуємо, що профспілки надзви­чайно зацікавлені у тому, щоб долу­чатися до розв’язання проблем за­йнятості. Вже доволі багато зробле­но, але ситуація вимагає значно більшого».

Сергій Кондрюк окреслив площи­ни для результативної політики за­йнятості. Перша – це негайне запро­вадження нової об’єктивної оцінки стану ринку праці. На його думку, чесна діагностика реальної зайня­тості та безробіття змінить рожеву картинку, яку нам зараз подають. Варто наголосити, що наразі, за ме­тодологією, зайнятою вважається людина, яка попрацювала хоча б дві години на тиждень. Тобто ми до за­йнятого населення відносимо людей, які за тиждень заробили 14 гривень. Друга – це консолідація роботи цен­тральних органів виконавчої влади. На думку заступника Голови ФПУ, під головуванням віце-прем’єр- міністра має бути створена коорди­наційна рада сприяння зайнятості населення, де центральні органи ви­конавчої влади спільно із соціальни­ми партнерами знаходитимуть шля­хи вирішення проблеми. Третя – крім розв’язання оперативних проблем, уже зараз належить розгорнути робо­ту з участі у реалізації Угоди з Євро­пейським Союзом щодо питань рин­ку праці. Завершуючи виступ, Сергій Кондрюк висловив переконання, що консолідація зусиль допоможе вирі­шити всі складні питання.

Економічна ситуація та європей­ська орієнтація України потребує но­вих підходів до формування і реалі­зації державної політики зайнятості населення, адже сьогодні в Україні реалізація державної політики за­йнятості відбувається лише за раху­нок страхових внесків на загальнообов’язкове державне соці­альне страхування на випадок без­робіття і не фінансується з Держав­ного бюджету. Така ситуація уне­можливлює ефективну реалізацію стратегічних і тактичних пріорите­тів соціально-економічного розви­тку країни.

Запровадження консолідованих антикризових заходів потребує мак­симальної публічності, застосуван­ня упереджуючої політики соціаль­ного діалогу, а власне антикризові заходи мають бути аргументовани­ми, соціально виваженими та спра­ведливими, оскільки збільшення кількості зайнятого населення – це поступовий шлях до стабільного зростання економіки.

Загалом учасники засідання були одностайні в тому, що у цей непро­стий для України час усі сторони со­ціального діалогу мають діяти спільно. Надто в питаннях, що стосу­ються сфери зайнятості та створення нових робочих місць.

Також під час засідання було об­говорено інформацію про оптиміза­цію та посилення адресності надан­ня пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою; пи­тання про реформування податкової системи; дорожню карту реалізації Угоди про асоціацію Україна–ЄС.

27.07.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання