« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Гідна праця – гідна пенсія

Гідна праця – гідна пенсія

У Будинку профспілок 7–9 жовтня відбувся Всеукраїнський семінар голів комітетів ветеранів праці та дітей війни рад організацій ветеранів на тему: «Стан соціального захисту ветеранів праці, дітей війни, інших громадян похилого віку та шляхи його покращення у світлі рішень VІ з’їзду ОВУ та Статуту Організації ветеранів України».

Захід організував Комі­тет ветеранів праці та дітей війни Ради ОВУ спільно з Федерацією профспілок України. Його проведення мало на меті привернути увагу орга­нів влади, суспільства до ви­рішення проблем життєза­безпечення ветеранів праці, дітей війни та решти грома­дян похилого віку.

У заході взяли участь ке­рівники ветеранських органі­зацій, Голова ФПУ Юрій Кулик, його заступники Сер­гій Кондрюк і Григорій Осо­вий, представники централь­них органів виконавчої вла­ди, науковці. Семінар розпо­чався з публічних слухань пи­тання активізації ролі соцпартнерів для подолання со­ціальної несправедливості та становлення гідної праці в Україні, а також шляхів вирі­шення проблем у цій сфері.

Голова ФПУ Юрій Кулик розповів про дії ФПУ щодо за­безпечення у суспільстві принципів соціальної спра­ведливості, гідної праці та на­лежної її оплати, вшанування працівників виробничої сфе­ри. Він поінформував про роз­виток соціального діалогу між профспілками, органами державної влади та роботодав­цями щодо вирішення гострих проблем соціально-економічного захисту людини праці.

Провідні фахівці апарату Федерації профспілок Украї­ни у своїх виступах спинили­ся на проблемах соціальної несправедливості в оплаті праці, про тенденції колективно-договірного регулю­вання, у податковій системі та пенсійному забезпеченні.

Заступник голови ради Організації ветеранів Украї­ни, голова Комітету ветера­нів праці та дітей війни РОВУ Ангеліна Мойсеєва розповіла про проблеми соці­ального захисту ветеранів праці, дітей війни, решти громадян похилого віку та шляхи його поліпшення у світлі рішень VI з’їзду ОВУ та Статуту Організації вете­ранів України.

У роботі семінару взяв участь голова Ради Організа­ції ветеранів України, народ­ний депутат Петро Цибенко, який акцентував увагу при­сутніх на актуальних питан­нях соціального захисту вете­ранів війни, праці, військової служби, розповів про перспек­тиви і проблеми у цій сфері, а також відповів на численні запитання очільників вете­ранських організацій.

З доповіддю про стан соці­ального захисту дітей війни виступила заступник голови Комітету ветеранів праці та дітей війни Ради Організації ветеранів України Світлана Шалашова. Вона звернула ува­гу на проблеми у законодав­стві щодо виконання судових рішень про виплату компенса­цій дітям війни та соціально­го захисту ветеранів праці.

Надзвичайно зацікавили­ся учасники семінару висту­пами начальника відділу Де­партаменту соціальних по­слуг Міністерства соціальної політики Олега Петрачука, начальника відділу правової експертизи юридичного управління Державної казна­чейської служби Лариси Па­шун, директора департамен­ту роботи з інвалідами та ве­теранами Державної служби з питань інвалідів і ветеранів України Світлани Устименко та ін.

Про регіональні ветеран­ські справи розповіли у своїх виступах представники об­ласних ветеранських органі­зацій та дітей війни. Під час обговорення наголошувалося на проблемах, які нині непо­коять ветеранські організації в областях. Це й пенсійне за­безпечення ветеранів, диспро­порції у пенсіях, пільги на оплату житла, медичне забез­печення та санаторно-курортне лікування, виконання За­кону України «Про гарантії держави щодо виконання су­дових рішень» тощо.

Присутні обговорили ви­конання постанови президії Ради Організації ветеранів України від 18.09.2012 «Про підготовку та відзначення 75-річчя з дня заснування зван­ня Героя Соціалістичної Пра­ці». За підсумками дискусії було вирішено звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Вер­ховної Ради з проханням на державному рівні вшанувати Героїв Соцпраці та повних кавалерів Ордена Трудової Слави.

На семінарі панувала ді­лова атмосфера, адже осо­бливу увагу акцентували на больових точках ветеран­ського руху. Його учасники виявилися одностайними у тому, що лише спільними зу­силлями можна успішно ви­рішувати нагальні проблеми й завдання, які постають нині перед громадськими ор­ганізаціями. Очільники вете­ранських організацій висло­вили сподівання, що їхні про­позиції допоможуть ветеран­ській громаді та органам ви­конавчої влади більш актив­но й цілеспрямовано вирішу­вати нагальні проблеми соці­ального та правового захисту різних категорій ветеранів.

 

Теплом та увагою зігріті серця

Анатолій ХАЧІЯН

голова Ради ветеранів апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз»

Як голова ради ветера­нів первинної органі­зації апарату управ­ління Публічного ак­ціонерного товариства «Державне акціонерне то­вариство «Чорноморнафто­газ», я хотів би поділитися із читачами власним досвідом щодо ролі профспілок у житті ветеранів.

Відомо, що основна увага приділяється ветеранам ві­йни, бо вони це залужили, а про ветеранів праці, на жаль, окрім як пенсійного забезпе­чення, практично ніхто не пі­клується. Але наша профспіл­кова організація, без усілякої підказки з боку ветеранів, узяла всі турботи на себе. Ве­лику роль у цій справі віді­грає комітет профспілки та його керівник. У нашому ви­падку первинку управління підприємства очолює Руслан Семяшкін, молодий та енер­гійний працівник. Жодне пи­тання з боку ветеранської ор­ганізації не залишалося й не залишається без уваги. Так, на ювілеї ветеранів профспіл­ковий комітет виділяє грошо­ві виплати та надсилає листи-подяки. У разі хвороби чи лі­кування їм надається матері­альна допомога. Профком апарату управління регуляр­но організовує відвідування ветеранами спектаклів і кон­цертів, що проходять на сце­нах Сімферополя. У випадках сумних дат, а це неминуче серед ветеранів, надається матеріальна та практична до­помога щодо поховання. Та­кож потрібно зазначити, що дуже допомагає Об’єднана профспілкова організація підприємства, де довгий час керівником є Ярослав Бабюк. За потреби проведення складних операцій об’єднаний профспілковий комі­тет завжди знаходить мож­ливість надати матеріальну допомогу. У нашій ветеран­ській організації понад 80 осіб, і я , як їхній голова, по­стійно отримую дзвінки із вдячністю членам профспіл­кового комітету за їхню тур­боту та увагу. Хотілося б по­бажати нашому профкому і зараз і в майбутньому вияв­ляти таку ж турботу про вете­ранів, адже нинішні праців­ники також будуть ветерана­ми. Відомо: який фундамент заклали, таким і буде наш за­гальний будинок.

Велику увагу ветеранам приділяє і керівництво під­приємства, до речі, досить унікального у своїй діяль­ності. Насмілюся стверджу­вати, що сьогодні у світі не­має підприємства, що здій­снювало б розвідку, бурін­ня, розробку, видобування вуглеводнів, транспортуван­ня і їх зберігання у єдиному технологічному циклі. А наше підприємство це успішно робить уже 35 ро­ків. Висловлюю подяку ке­рівництву підприємства за те, що ніколи не відмовляє ветеранам за їхніми звер­неннями у всіх побутових справах. У такій взаємодії адміністрації «Чорномор­нафтогазу» та профкому, на мій погляд, закладено вели­кий потенціал і, звичайно, чуйне ставлення до ветера­нів підприємства.

 

Відзначили свято

Як повідомляє прес-служба Феде­рації профспілок Рівненської об­ласті, з нагоди відзначення Дня партизанської слави та Дня ветерана у Рокитнів­ському районі на території Березівської сільської ради, в урочищі Ковалі, відбулися урочистості, у яких взяли участь очільники облдерж- та райадміністрації, пред­ставники районної ради, ради ветеранів, громадських організацій, ЗМІ, учасники партизанського руху, учні, студенти, молодь.

У вітальному слові голова ФПО Микола Шершун наго­лосив, що люди похилого віку потребують уваги та під­тримки повсякчас і забезпе­чити це – наш обов’язок.

Учасникам партизанського руху Рокитнівщини та гос­тям свята організатори представили концертну програму, після чого відбув­ся святковий обід.

20.10.2013


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання