« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

За безпеку праці відповідає кожен

За безпеку праці відповідає кожен

Необхідність такого підходу висвітлила аварія на Горлівському «Стиролі»

 У причинах нещо­давньої трагічної по­дії під час ремонту на аміачному заво­ді ПАТ«Концерн Сти­рол» у Горлівці, що на Донеччині, нині, як ві­домо, розбирається державна комісія. Од­нак для її висновків, рекомендацій потрі­бен час. Убудь-якому випадку не варто па­сивно чекати, необ­хідно поліпшувати безпеку виробництва, охорону праці на всіх напрямках. Якої по­зиції у цьому питанні дотримуються хіміки – профспілкові акти­вісти?

Право та обов’язок

– Ми впевнені, що поряд із тими заходами, які приймати­муться на державному рівні ке­рівництвом, власниками під­приємств нашої галузі, своє слово мають сказати і проф­спілки, – розповідає голова ради обласної профорганізації працівників хімічної та нафто­хімічної галузей промисловос­ті України Володимир Кравчен­ко. – Наш регіон (Луганська і Донецька області) насичений підприємствами хімнафтохімпрому, тут працюють десятки тисяч людей. Потужні аміачні комплекси, аналогічні горлів­ським, діють і на Сєвєродонець­кому «Азоті». Специфіка вироб­ництва така, що практично від кожного апаратника, ремонт­ника, приладника залежить безпека виробництва, навко­лишніх населених пунктів, природи.

Профспілка контролює до­тримання встановлених норм, інструкцій на всіх рівнях. Вод­ночас ми покликані підвищува­ти особисту відповідальність людей – від робітника до керів­ника будь-якого рангу за те, щоб не траплялося НП, а якщо щось раптом і сталося, то всі вміли ді­яти чітко, професійно, не допус­каючи непоправних наслідків. Тут дуже важливо об’єднати зу­силля виробничих служб із по­тенціалом профспілки.

Закономірно, що обласна рада галузевої профспілки своє недавнє засідання спеціально присвятила безпеці праці, про­філактиці травматизму. Тех­нічний інспектор праці Олег Сергієнко проаналізував, як на підприємствах виконуються ЗУ «Про охорону праці», відповід­ні положення колективних угод.

Тільки останнім часом пред­ставники профкомів і служб охорони праці провели понад півсотні цільових перевірок і виявили 620 порушень. Причо­му найчастіше таких, що ви­кликані елементарною недис­циплінованістю. Тому 400 пору­шень були усунені відразу, на місці. Тим не менш, профспіл­кові активісти зажадали, щоб ті, хто провинився, повторно пройшли інструктаж з охорони праці, знову здали іспити.

– Для цього, – переконаний Олег Вікторович, – не потрібно чекати традиційних Днів охо­рони праці, достатньо виявля­ти взаємну вимогливість на всіх рівнях, повсякденно вести профілактичну роботу. З цією метою були організовані й пе­ревірки засобів індивідуально­го захисту в нафтопереробни­ків «ЛИНІКа», на «Лисичанськнафтопродукті», Стаханівсько­му заводі технічного вуглецю, Луганському хіміко-фармацевтичному заводі, сєвєродонець­ких підприємствах «Кларіант Україна», «Хімтехнологія», «Хіммаш компресор-сервіс», за­воді нестандартизованого хі­мобладнання. А в Сєвєродо­нецькому об’єднанні «Азот» провели ще й семінар-презентацію нових засобів за­хисту американського вироб­ництва. Голови профкомів цих підприємств розповіли про вже зроблене і те, що належить зро­бити.

Знати і вміти, щоб діяти

Прикладом тут може слугу­вати колектив Сєвєродонецько­го «ОРГХІМу». Його наладчики працюють на десятках підпри­ємств, зокрема й за межами України. До кожного перевіря­ючого, як кажуть, не приста­виш. На першому місці – само­дисципліна, знову ж таки осо­биста відповідальність за себе і за тих, хто поруч. «Оргхімів­ці» з практичного досвіду робо­ти на підприємствах різних країн (де траплялися і великі аварії з вибухами, жертвами) добре знають, як дорого може коштувати будь-яка недба­лість, і не втомлюються нагаду­вати про це колегам.

– Ми всі зобов’язані підтри­мувати одне одного, – вважає голова профкому Сєвєродо­нецького «ОРГХІМу» Олена Павлова. – І не тільки як вироб­ничі компанії, а й як трудові ко­лективи. Саме така дружба склалася у нас із Сєвєродонець­ким «Азотом». Разом з «азотів­цями», проектантами, будівель­никами, монтажниками ство­рили, наприклад, унікальне ізо­термічне сховище аміаку, від­значене Академією будівни­цтва України як один з найна­дійніших виробничих об’єктів. На такому ж високому рівні і безпека його експлуатації. Так має бути на кожній дільниці, незалежно від її масштабів, – від експертизи, втілення проек­тів, випуску продукції до її транспортування, зберігання, використання. Нам є чому по­вчитись один в одного – і на гір­ких помилках, і на успішному вирішенні проблем.

– У себе на підприємстві, – розповідає директор «азотів­ського» департаменту з охоро­ни праці Юрій Лемешов, – ми разом з профкомом проводимо не тільки цільові огляди, зма­гання із заохоченням кращих, а й наполегливо, планомірно займаємося повсякденною, бу­денною роботою. У кожній тех­нологічній зміні, кожній ре­монтній бригаді.

Разом з підрозділами МНС хіміки проводять навчальні за­ходи на випадок будь-яких ушкоджень обладнання.

Від робітника до керівника

Важливо не допустити над­звичайних подій. За нормаль­ним технологічним режи-мом нині стежать новітні комп’ютерні системи. На тому ж «Азоті» стан устаткування та комунікацій постійно контро­люють фахівці бюро металів і технічної діагностики. Тут, до слова, сконструювали такий прилад-робот, який сам переві­ряє труби, дістаючись важко­доступних місць. Ним заціка­вилися навіть японські аміач­ники.

І все ж кожен ремонт вима­гає великого напруження. Лю­дей збирається чимало – і до­свідчених, і молодих. Викорис­товується різноманітна техні­ка, проводиться багато, в тому числі вогненебезпечних, ро­біт.

– Терміни термінами, але го­ловне – не допустити жодного нещасного випадку ні з наши­ми працівниками, ні з підряд­них організацій, – зазначає го­лова комісії з охорони праці це­хового профкому цеху аміаку 1-А, інженер-технолог Андрій Бєлих. – Ділянки нашого цеху розміщені на території всього підприємства, і всюди діють громадські інспектори. Вони стежать за неухильним вико­нанням усіх стандартних сис­тем охорони праці, впровадже­ній на «Азоті». Перевіряють об­ладнання, інструмент, прила­ди, оснащення, огорожі, запо­біжні пристрої, організацію ро­бочого місця, дотримання всіх правил і норм.

– За рівнем охорони праці аміачний цех утримує передові позиції, – додає голова профко­му «Азоту», член Ради ФПУ Ва­лерій Черниш. – Як колишній керівник ремонтників можу сказати: послабити увагу мо­жуть не тільки молоді, а й до­свідчені працівники. Ми на оперативних нарадах профак­тиву, засіданнях профкому охо­роною та умовами праці займа­ємося в першу чергу. Це і вико­нання прийнятих програм, і за­безпечення спецодягом, який шиють у нас же на підприєм­стві, й аналіз захворюваності. Разом з адміністрацією і з не­дбалих запитуємо, і кращих за­охочуємо.

Обласна рада галузевої профспілки вже у вересні пла­нує обговорити результати усу­нення порушень, виявлених під час перевірок, обстежень, про­ведених технічним інспекто­ром, громадськими комісіями. Повернуться до цього питання і пізніше, аналізуючи підго-товку до роботи в осінньо-зимо-вий період. І під час навчання профактиву, тих же громад­ських інспекторів. Для них, зо­крема, випускаються інформа­ційні листки з аналізом причин нещасних випадків. В організа­ції та проведенні занять допо­магають місцеві органи Держ­гірпромнагляду, Фонду страху­вання від нещасних випадків, з якими налагоджена співпраця.

Днями Володимир Кравчен­ко взяв участь у міських на­вчаннях із залученням керів­них представників багатьох підприємств, міських служб. Відпрацьовувалася знову ж таки «надзвичайна ситуація з проривом аміаку». Розгублених не виявилося.

31.08.2013


Семен Перцовський

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання