« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Стандарт умов праці для всіх будівельників

Стандарт умов праці для всіх будівельників

 Будівельники в Україні потре­бують надійного захисту сво­їх трудових прав та умов праці, надто заробітної плати й робо­чих місць. Особливо нині – під час економічної кризи, яка в на­шій галузі й не думає завершу­ватись. Адже, за результатами 2012 року, ми побачили майже 14-відсоткове падіння будівель­ного виробництва, а в першому півріччі 2013 року галузь «ско­ротилася» ще на понад 19%.

 Василь Андреєв

голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України

Профспілка працівників бу­дівництва і промисловості будівельних матеріалів України бачить таким за­хисним механізмом при­йняття Галузевої угоди на 2012–2015 роки, яка мала бути укладена між профспілкою, Міністерством регіонального розвитку, будівни­цтва та житлово-комунального гос­подарства України та Всеукраїн­ським об’єднанням обласних орга­нізацій роботодавців у галузі будів­ництва, проектування та архітекту­ри. В проекті Угоди профспілкові спеціалісти та працівники Мінре­гіону розробили низку додаткових гарантій для працівників у галузі будівництва, промисловості буді­вельних матеріалів, деревообробки та металообробки, скловиробників, водіїв і машиністів різних буді­вельних машин та механізмів, пра­цівників професійно-технічних на­вчальних закладів – усіх, хто для захисту своїх прав і інтересів об’єднався у профспілку.

Галузева угода мала б діяти ще з 2012 року, проте була заблокова­на. Навіть переговори виглядали так, нібито не результат важли­вий, а тільки процес має значення. Без дипломатичних висловів за­значимо, що вина у тому, що пра­цівники української будівельної галузі не отримали належного за­хисту своїх трудових і соціальних прав, лежить на галузевому об’єднанні роботодавців.

Чому ж ця маловідома організа­ція отримала такий значний вплив із негативним характером на 400 тисяч будівельників нашої краї­ни? Відповідь проста – відповідно до нового ЗУ «Про соціальний діа­лог в Україні» організація робото­давців отримала свідоцтво про свою репрезентативність, тобто на право участі в колективних переговорах щодо укладен­ня Галузевої угоди.

Уже понад півтора року, із січня 2012 року, організа­ції роботодавців вдається ухилятися від змістовного діалогу: спочатку сторони дійшли згоди щодо проек­ту Галузевої угоди й підпи­сали в липні 2012 року про­токол про завершення ко­лективних переговорів. Але вже через два тижні об’єднання робо­тодавців відмовилося від свого підпису й ухилилося від укладан­ня угоди. В серпні профспілка як відповідальний соціальний парт­нер погодилася в рамках консуль­тацій обговорити норми, які ви­кликали найбільший протест у ро­ботодавців. У вересні було укладе­но новий текст проекту Галузевої угоди, але роботодавці знову від­мовилися від нього. Розпочати консультації із профспілкою та га­лузевим міністерством представ­ники бізнесу погодилися лише піс­ля того, як профспілка пообіцяла розпочати колективний трудовий спір, а новий міністр Геннадій Темник дав жорстку оцінку діям роботодавців і у своєму листі до Кабміну охарактеризував їх як такі, що «блокують підписання узгодженого проекту».

З якими ж питаннями сторони сіли за круглий стіл? З тими сами­ми, що й раніше – роботодавці не погоджуються брати будь-які тру­дові та соціальні зобов’язання пе­ред членами профспілки. Насампе­ред ідеться про зарплату. Проф­спілка, підтримуючи й захищаючи позицію своїх спілчан, заявляє про те, що тарифна ставка (основна зарплата без доплат і премій), на­приклад, робітника третього розря­ду, яка зараз має бути не менш як 1790 гривень, не відповідає вартості життя та трудовому вкладу праців­ника у будівництво об’єктів чи ви­робництво будматеріалів. Цю та­рифну ставку як мінімум слід під­вищити на розмір податку з доходів фізичних осіб – 15% (який зараз не включений до прожитково­го мінімуму) і збільшити як мінімум на 10%, виходячи із того, що в будівельній га­лузі люди працюють у важ­ких та шкідливих умовах праці. Відтак маємо міні­мум 2265 грн.

Роботодавці, як і рані­ше, відмовляються нада­вати таку гарантію, поси­лаючись на важкі умови розвитку будівельної галузі й еко­номічну кризу...

Іще однією проблемою є захист робочих місць і регулювання масо­вих скорочень. Роботодавці хочуть підвищити показник, за яким скоро­чення стає масовим, з чинних 3% до 10%, а профспілка наголошує на тому, що навіть при скороченні трьох працівників у трудовому ко­лективі зі ста працівників роботода­вець зобов’язаний вести консульта­ції із профспілкою та органами вла­ди, вживати заходів для уникнення масового звільнення та працевла­штування працівників, яких звіль­няють. Також профспілка виступає проти примусового написання пра­цівниками заяв на відпустки без утримання, встановлення скороче­ного робочого дня або тижня трива­лістю менше 32 годин.

Наріжним каменем нинішніх консультацій є питання забезпе­чення безпечних робочих місць для працівників галузі. Роботодав­ці, відкидаючи свої зобов’язання щорічно збільшувати витрати на охорону праці, зазначили, що в бу­дівництві завжди існуватимуть шкідливі й небезпечні умови пра­ці – і з цим неможливо нічого вді­яти. Профспілка відкидає такий цинічний підхід до проблеми без­пеки праці й наполягає, що рівень травматизму в будівництві за на­лежної уваги до робітників та фі­нансування заходів з охорони пра­ці неодмінно можна покращити.

Під час консультацій щодо Га­лузевої угоди профспілка й надалі продовжуватиме активно проти­стояти безпрецедентному наступу на трудові й соціальні права робіт­ників із боку роботодавців.

Керівні органи профспілки – Пле­нум ЦК і його Президія – вже дали жорстку оцінку вчинкам роботодав­ців як неприйнятним, відтак проф­спілкова громада готова до мобіліза­ції в рамках колективного трудового спору із захисту Галузевої угоди.

Перемога в цій боротьбі можли­ва й реальна, але без участі кожно­го з вас, читачі, досягти її мало­ймовірно.

08.08.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання