« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

Колективні трудові спори: реалії та перспективи

Колективні трудові спори: реалії та перспективи

 Необхідність співпраці профспілкових організацій із Національною службою посередництва і примирен­ня (НСПП) та її відділеннями не викликає сумнівів, адже це дає змогу посилити за­хист соціально-економічних прав працівників і запобіг­ти виникненню конфліктних ситуацій. Про результати співпраці між Федерацією профспілок Луганської об­ласті та відділенням НСПП під час вирішення колектив­них трудових спорів за ми­нулий рік і деякі позитиви 2013 року – у нашому мате­ріалі.

 В останні роки довіра на­йманих працівників до профспілок як захисни­ків їхніх трудових прав і гарантій зростає. Упро­довж 2012 року співпраця Феде­рації профспілок Луганської об­ласті та відділення НСПП у Лу­ганській області (далі – Відді­лення) сприяла вирішенню 24 колективних трудових спорів за 63 вимогами найманих праців­ників на 12 підприємствах об­ласті, з яких у 2012 році виникло 14 колективних трудових спорів із 38 вимогами на 8 підприєм­ствах. Середньооблікова чисель­ність штатних працівників об­лікового складу підприємств, де зафіксовано колективні трудові спори, становила майже 28 ти­сяч осіб, із них понад 17 тисяч працівників (більш як 60%) бра­ли участь у спорах.

Моніторинг стану соціально-трудових відносин на підприєм­ствах, в установах і організаціях Луганської області та динаміки виникнення на них колективних трудових спорів свідчить, що впродовж минулого року підви­щений рівень конфліктогеннос­ті спостерігався в установах охо­рони здоров’я та на підприємствах житлово-комунального господарства області – відповідно майже 43% (6 колективних трудових спорів) та 36% (5 колективних трудових спорів) від кількості, що вини­кли 2012 році.

У рамках урегулю­вання вищезазначе­них трудових спорів за координацією Від­ділення та безпосе­редньої участі Федерації проф­спілок Луганської області та її членських організацій проведе­но 7 засідань трудових арбітра­жів, 47 узгоджувальних зустрі­чей і 19 засідань примирних ко­місій. Значною мірою сприяло вирішенню конфліктів залучен­ня до участі у роботі примирних органів як експертів представ­ників галузевих управлінь облдержадміністрації та місцевих органів влади.

Основним чинником виник­нення розбіжностей між робото­давцями та найманими праців­никами, а також застосування останніми протестних дій є не­своєчасна виплата зарплати та накопичення заборгованості з її виплати.

Завдяки здійсненню ФПЛО та Відділенням спільних із заці­кавленими органами заходів унаслідок вирішення спорів по­гашено 11 млн 204 тис. грн бор­гів із виплати зарплати найма­ним працівникам, що становить 37,5% суми, яка стала причиною виникнення розбіжностей.

Позитивним прикладом співпраці профспілкових орга­нізацій із Відділенням за напря­мом поліпшення стану соціально-трудових відносин у 2012 році є спільна робота з Луганською обласною організацією проф­спілки працівників охорони здоров’я (го­лова Володимир Мар­шал) щодо вирішен­ня 6 колективно-трудових спорів у струк­турних підрозділах Брянківського тери­торіального медич­ного об’єднання (далі – Брянківське ТМО). Для вирішення спо­рів сторони створили примирну комісію.

Завдяки консуль­тативній і методич­ній допомозі та правовому су­проводу Відділення на всіх ста­діях вирішення конфлікту, ак­тивній позиції Федерації проф­спілок області, обласної галузе­вої профспілки та голови профкому первинної організації було усунуто головну причину ви­никнення розбіжностей – забор­гованість із виплати зарплати й забезпечити своєчасну виплату зароблених коштів за час від­пустки. Крім того, медпрацівни­кам почали виплачувати кошти на службові відрядження, за які заборгували ще з 2010 року.

Таким чином, завдяки спіль­ній роботі щодо вирішення 6 ко­лективних трудових спорів у структурних підрозділах Брян­ківського ТМО вдалося знизити соціальну напругу й запобігти акції соціального протесту.

Минулий рік і початок 2013-го відзначилися значним заго­стренням конфліктів у трудових колективах області, причому в І кварталі ц. р. виникло 14 колективно-трудових спорів проти од­ного за аналогічний період 2012 року. Аналіз виникнення кон­фліктів у розрізі видів економіч­ної діяльності свідчить, що 80% спорів припадає на підприєм­ства ЖКГ і міськелектротранспорту.

Крім того, профспілки спіль­но з НСПП проводили системну роботу щодо інформування гро­мадськості з питань своєї діяль­ності, сприяючи підвищенню рівня правової культури учас­ників соціально-трудових відно­син і представників місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.

Так, у листопаді 2012 року в Краснодоні відбувся семінар-практикум для профактиву Краснодонської територіальної організації профспілки праців­ників вугільної промисловості України, а 10 січня ц. р. у примі­щенні Федерації профспілок Лу­ганської області семінар-тренінг на тему «Порядок та практика вирішення колектив­них трудових спорів (конфлік­тів) у Луганській області».

Після таких заходів спостері­гається збільшення кількості звернень представників сторін соціально-трудових відносин за консультаціями та роз’ясненнями з питань практичного за­стосування Закону України «Про порядок вирішення колек­тивних трудових спорів (кон­фліктів)» та інших питань.

У 2012 році Федерація скон­центрувала свою роботу з ліде­рами первинних профспілкових організацій і посилила взаємо­дію із Відділенням НСПП у Лу­ганській області в рамках укла­деної Угоди про взаємодію між Федерацією профспілок Луган­ської області та відділенням На­ціональної служби посередни­цтва і примирення в Луганській області.

Це посилило позиції профспі­лок під час представництва ін­тересів найманих працівників у колективних трудових спорах. Так, за зазначений період в 10 спорах (71% загальної кількості зареєстрованих у 2012 році) інтереси найманих працівників представляли профспілки або їх представники входили до орга­ну, уповноваженого представля­ти інтереси найманих працівників.

Відтак можна констатувати, що напрацьована ФПЛО та Від­діленням НСПП система захо­дів із запобігання виникненню колективних трудових спорів і своєчасного їх вирішення вия­вилася дієвою та ефективною. Це підтверджує позитивна ди­наміка розв’язання конфліктів із найменшими витратами для учасників соціально-трудових відносин. Правовий супровід ви­рішення спорів із боку Федера­ції та Відділення допомагає розв’язати їх переважну біль­шість своєчасно й без порушень вимог чинного законодавства.

За матеріалами Департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ

08.08.2013


Анна РЄПІЧ, редактор відділу «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання